Chinese Notes
Chinese Notes

交趾 Jiāozhǐ

Jiāozhǐ proper noun Jiaozhi
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Place Name 地名
Notes: See 交趾郡

Contained in

交趾异物志交趾郡交趾行省

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
交趾太守 交趾太守 交趾太守周敞求立為州 Book of Jin 《晉書》 卷十五 志第五 地理下 Volume 15 Treatises 5: Geography Part Two 14
征交趾 徵交趾 及南征交趾 Book of Chen 《陳書》 卷十二 列傳第六: 胡穎 徐度 杜稜 沈恪 Volume 12: Hu Ying; Xu Du; Du Leng; Shen Ke 7
置交趾 置交趾 置交趾刺史以督之 Book of Jin 《晉書》 卷十五 志第五 地理下 Volume 15 Treatises 5: Geography Part Two 5
交趾公 交趾公 以交趾公韓拔為假節 Book of Wei 《魏書》 卷4下 世祖紀下 恭宗紀 Volume 4b Annals: Shizu 2 (Emperor Taiwu, Gongzong (Emperor Jingmu) 5
交趾刺史 交趾刺史 置交趾刺史以督之 Book of Jin 《晉書》 卷十五 志第五 地理下 Volume 15 Treatises 5: Geography Part Two 4
交趾侯 交趾侯 交趾侯周幾襲陝城 Book of Wei 《魏書》 卷31 于栗磾 Volume 31: Yu Lidi 3
交趾国 交趾國 交趾國遣使來貢馴象 History of Yuan 《元史》 卷十 本紀第十: 世祖七 Volume 10 Annals 10: Shizu 7 3
拜交趾 拜交趾 拜交趾公韓拔為假節 Book of Wei 《魏書》 卷102 西域 Volume 102: Western Regions 3
陷交趾 陷交趾 侵陷交趾 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九上 本紀第十九上: 懿宗 Volume 19 Annals 19: Yizong 3
诏交趾 詔交趾 詔交趾三郡 Book of Jin 《晉書》 卷三 帝紀第三 世祖武帝 Volume 3 Annals 3: Emperor Wu 3