Chinese Notes
Chinese Notes

开皇 (開皇) Kāi Huáng

 1. Kāi Huáng proper noun Kai Huang reign
  Domain: History 历史 , Subdomain: Sui 隋 , Concept: Reign Name 年号
  Notes: 581-604, reign name of Emperor Wen of Sui
 2. kāihuáng proper noun Kaihuang
  Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Reign Name 年号
  Notes: 581-600; a reign of 隋文帝 Emperor Wendi of Sui (GCED, p. 1370; Wikipedia 'Sui dynasty')

Contained in

开皇三宝录开皇录

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Sui 《隋書》 卷30 志第25 地理中 Volume 30 Treatises 25: Geography 2 404
Book of Sui 《隋書》 卷29 志第24 地理上 Volume 29 Treatises 24: Geography 1 263
Book of Sui 《隋書》 卷31 志第26 地理下 Volume 31 Treatises 26: Geography 3 218
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十三 列傳第六十一: 梁士彥 元諧 虞慶則 元冑 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 杜彥 周搖 獨孤楷 乞伏慧 張威 和洪 陰壽 楊義臣 Volume 73 Biographies 61: Liang Shiyan, Yuan Xie, Yu Qingze, Yuan Zhou, Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang, Du Yan, Zhou Yao, Du Gukai, Qi Fuhui, Zhang Wei, He Hong, Yin Shou, Yang Yichen 14
Book of Sui 《隋書》 卷12 志第7 禮儀七 Volume 12 Treatises 7: Rites 7 13
Book of Sui 《隋書》 卷22 志第17 五行上 Volume 22 Treatises 17: Five Elements 1 13
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十五 列傳第四十三: 孫搴 陳元康 杜弼 子臺卿 房謨 子恭懿 張纂 張亮 趙起 徐遠 張曜 王峻 王紘 敬顯雋 平鑒 唐邕 白建 元文遙 趙彥深 赫連 子悅 馮子琮 子慈明 郎基 子茂 Volume 55 Biographies 43: Sun Qian, Chen Yuankang, Du Bi, Zi Taiqing, Fang Mo, Zi Gongyi, Zhang Zuan, Zhang Liang, Zhao Qi, Xu Yuan, Zhang Yao, Wang Jun, Wang Hong, Jing Xianjun, Ping Jian, Tang Yong, Bai Jian, Yuan Wenyao, Zhao Yanshen, He Lian, Zi Yue, Feng Zicong, Zi Ciming, Lang Ji, Zi Mao 12
Book of Sui 《隋書》 卷23 志第18 五行下 Volume 23 Treatises 18: Five Elements 2 12
Book of Sui 《隋書》 卷17 志第12 律曆中 Volume 17 Treatises 12: Measures and the Calendar 2 11
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十一 列傳第五十九: 隋宗室諸王 Volume 71 Biographies 59: The Sui Imperial Family 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
隋开皇 隋開皇 隋開皇十四年卒於長安 Book of Chen 《陳書》 卷二十五 列傳第十九: 裴忌 孫瑒 Volume 25: Pei Ji; Sun Yang 71
开皇中 開皇中 隋開皇中殂 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷九 補列傳第一 後宮 Volume 9 Biographies 1: Empresses and Consorts 66
开皇十八 開皇十八 開皇十八年 Book of Sui 《隋書》 卷22 志第17 五行上 Volume 22 Treatises 17: Five Elements 1 36
开皇三 開皇三 隋開皇三年 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十 補列傳第二 高祖十一王 Volume 10 Biographies 2: Eleven Princes of Shenwu 33
开皇元年 開皇元年 隋開皇元年 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷三一 補列傳第二三 王昕 弟晞 Volume 31 Biographies 23: Wang Xin; Wang Xi 21
开皇四 開皇四 開皇四年八月 Book of Zhou 《周書》 卷30 列傳第22 竇熾 兄子毅 于翼 李穆 Volume 30 Biographies 22: Dou Chi; elder brother Ziyi; Yu Yi; Li Mu 18
开皇五 開皇五 隋開皇五年改為密州 Book of Wei 《魏書》 卷106中 地形志二中 Volume 106b Treatise 2: Terrain 2 16
开皇末 開皇末 開皇末 Book of Zhou 《周書》 卷31 列傳第23 韋孝寬 韋敻 梁士彥 Volume 31 Biographies 23: Wei Xiaokuan; Wei Xiong; Liang Shiyan 14
开皇二 開皇二 隋開皇二年 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四二 列傳第三四 陽斐 盧潛 崔劼 盧叔武 陽休之 袁聿修 Volume 42 Biographies 34: Yang Fei; Lu Qian (Northern Qi); Cui Jie (Northern Qi); Yang Xiuzhi; Yuan Yuxiu 10
开皇十四 開皇十四 開皇十四年 Book of Chen 《陳書》 卷二十四 列傳第十八: 周弘正 袁憲 Volume 24: Zhou Hongzheng; Yuan Xian 9