Chinese Notes
Chinese Notes

行道 xíng dào

xíng dào set phrase to practice the Way
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: adhvamarga (FGDB '行道' 4; BCSD '行道')

Contained in

加行道菩萨十住行道品修行道地经转经行道愿往生净土法事赞依观经等明般舟三昧行道往生赞人行道单行道车行道

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《萬章章句下》 Commentary on Wan Zhang II 4
Book of Wei 《魏書》 卷114 釋老志十 Volume 114: Treatise 10 - Buddhism and Daoism 3
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《告子章句上》 Commentary on Gaozi I 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷二十四    志第十四   車服 Volume 24 Treatises 15: Carraiges and Attire 2
History of Ming 《明史》 卷一百八十九 列傳第七十七 李文祥 孫磐 胡爟 羅僑 葉釗 戴冠 黃鞏 陸震 夏良勝 何遵 Volume 189 Biographies 77: Li Wenxiang, Sun Pan, Hu Guan, Luo Qiao, Ye Zhao, Dai Guan, Huang Gong, Lu Zhen, Xia Liangsheng, He Zun 2
Guanzi 《管子》 形勢第二 Chapter 2: Circumstances 2
History of Liao 《遼史》 卷五十五 志第二十四: 儀衞志一 Volume 55 Treatises 25: Ceremonial Guards 1 2
Book of Wei 《魏書》 卷19中 景穆十二王中 Volume 19b: Emperor Jingmu Twelve Princes 2 2
Book of Wei 《魏書》 卷19上 景穆十二王上 Volume 19a: Emperor Jingmu Twelve Princes 1 2
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷三 秦一 Chapter 3: Qin I 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
立身行道 立身行道 立身行道 The Classic of Filial Piety 《孝經》 孝經 Xiao Jing 13
行道迟迟 行道遲遲 行道遲遲 The Book of Songs 《詩經》 國風‧邶‧谷風 Lessons from the states - Odes of Bei - Gu Feng 10
行道德 行道德 須安定服行道德 Guanzi 《管子》 形勢第二 Chapter 2: Circumstances 4
出入行道 出入行道 出入行道乘之 Book of Sui 《隋書》 卷10 志第5 禮儀五 Volume 10 Treatises 5: Rites 5 4
行道中 行道中 雜行道中 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷四十三 雜傳第三十一: 氏叔琮 李彥威 李振 裴迪 韋震 孔循 孫德昭 王敬蕘 蔣殷 Volume 43 Miscellaneous Biographies 23: Shi Shucong, Li Yanwei, Li Zhen, Pei Di, Wei Zhen, Kong Xun, Sun Dezhao, Wang Jingrao, Jiang Yin 4
沙门行道 沙門行道 請諸沙門行道 Book of Wei 《魏書》 卷19上 景穆十二王上 Volume 19a: Emperor Jingmu Twelve Princes 1 3
开天行道 開天行道 太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝 History of Ming 《明史》 卷一 本紀第一 太祖一 Volume 1 Annals 1: Taizu 1 3
行道路 行道路 因行道路 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十四 梁統列傳 Volume 34: Biography of Liang Tong 3
斋戒行道 齋戒行道 齋戒行道焉 Book of Wei 《魏書》 卷102 西域 Volume 102: Western Regions 3
行道肇 行道肈 太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝 History of Ming 《明史》 卷一 本紀第一 太祖一 Volume 1 Annals 1: Taizu 1 3