Chinese Notes
Chinese Notes

yǒu

  1. yǒu noun friend / companion
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Friendship 友谊
    Notes: (Unihan '友')
  2. yǒu noun fraternity
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Friendship 友谊
    Notes: (Unihan '友')

Contained in

叶根友网友友谊友情朋友友好室友小朋友友爱战友亲友友人病友癌友男友庆友友有四品冯友兰友爱服务队朋友们胜友世友尊者世友寂友寂友尊者化敌为友善友好朋友损友恶友恶师友交友益友有友如秤有友如花有友如山有友如地道友良师益友会友友善旧友师友交朋友好友老朋友亲朋好友教友良友老友校友

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷十三 梁家人傳第一: Volume 13: The Later Liang Imperial Family 131
History of Ming 《明史》 卷一百二十三 列傳第十一 陳友諒 張士誠 方國珍 明玉珍 Volume 123 Biographies 11: Chen Youliang, Zhang Shicheng, Fang Guozhen, Ming Yuzhen 83
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷十二 梁書12: 宗室列傳二 Volume 12 Book of Later Liang 12: Biographies 2 - Imperial Family 59
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷四十五 雜傳第三十三: 張全義 朱友謙 袁象先 朱漢賓 段凝 劉玘 周知裕 陸思鐸 Volume 45 Miscellaneous Biographies 25: Zhang quanyi, Zhu Youqian, Yuan Xiangxian, Zhu Hanbin, Duan Ning, Liu Qi, Zhou Zhiyu, Lu Siduo 48
History of Ming 《明史》 卷一百二十九 列傳第十七 Feng Sheng, Fu Youde, Liao Yongzhong, Yang Jing, Hu Mei Volume 129 Biographies 17: Feng Sheng, Fu Youde, Liao Yongzhong, Yang Jing, Hu Mei 45
History of Ming 《明史》 卷一百二十四 列傳第十二 擴廓帖木兒 陳友定 把匝剌瓦爾密 Volume 124 Biographies 12: Kuokuotiemuer, Chen Youding, Bazalawaermi 42
History of Ming 《明史》 卷一百三十三 列傳第二十一 廖永安 俞通海 胡大海 耿再成 張德勝 趙德勝 桑世傑 茅成 胡深 孫興祖 曹良臣 濮英 Volume 133 Biographies 21: Liao Yongan, Yu Tonghai, Hu Dahai, Geng Zaicheng, Zhang Desheng, Zhao Desheng, Sang Shijie, Mao Cheng, Hu Shen, Sun Xingzu, Cao Liangchen, Pu Ying 40
History of Ming 《明史》 卷一 本紀第一 太祖一 Volume 1 Annals 1: Taizu 1 39
History of Song 《宋史》 卷四百四十九 列傳第二百〇八 忠義四 崔縱吳安國 林沖之子:郁 從子:震 霆 滕茂實 魏行可郭元邁 閻進朱績 趙師檟 易青 胡斌 范旺 馬俊 楊震仲史次秦 郭靖 高稼 曹友聞 陳寅賈子坤 劉銳 蹇彝 何充 許彪孫張桂 金文德 曹贛 胡世全 龐彥海 江彥清 陳隆之史季儉 王翊 李誠之秦鉅 Volume 449 Biographies 208: Loyalty and Righteousness 4 - Cui Zongwuanguo, Lin Chongzhi and son: Yu, newphew: Zhen, Ting, Teng Maoshi, Weixing Keguoyuanmai, Yan Jinzhuji, Zhao Shijia, Yi Qing, Hu Bin, Fan Wang, Ma Jun, Yangzhen Zhongshi Ciqin, Guo Jing, Gao Jia, Cao Youwen, Chen Yinjia and son Kun, Liu Rui, Jian Yi, He Chong, Xu Biao and grandson Zhang Gui, Jin Wende, Cao Gan, Hu Shiquan, Pang Yanhai, Jiang Yanqing, Shi Jijian of Chenlong, Wang Yi, Qin Ju of Licheng 37
History of Ming 《明史》 卷一百三十一 列傳第十九 顧時 吳楨 薛顯 郭興 陳德 王志 梅思祖 金朝興 唐勝宗 陸仲亨 費聚 陸聚 鄭遇春 黃彬 葉昇 Volume 131 Biographies 19: Gu Shi, Wu Zhen, Xue Xian, Guo Xing, Chen De, Wang Zhi, Mei Sizu, Jin Chaoxing, Tang Shengzong, Lu Zhongheng, Fei Ju, Lu Ju, Zheng Yuchun, Huang Bin, Ye Sheng 30

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
公子友 公子友 公子友如陳 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 莊公 Lord Zhang 24
季友 季友 季友之舊也 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 莊公 Lord Zhang 13
友曰 友曰 先友曰 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 閔公 Lord Min 9
友诸侯 友諸侯 不友諸侯 Han Feizi 《韓非子》 外儲說右上第三十四 Chapter 34: A Collection of Sayings V 7
曰友 曰友 曰友 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 昭公 Lord Zhao 4
子友 子友 吳大子友 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 哀公 Lord Ai 4
友敌 友敵 修友敵之道 Xunzi 《荀子》 王制篇第九 Chapter 9: Royal Regulations 3
友帅 友帥 公子友帥師敗莒師于酈 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 僖公 Lord Xi 3
友卒 友卒 公子季友卒 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 僖公 Lord Xi 3
王友 王友 次淮陽王友 Records of the Grand Historian 《史記》 《高祖本紀》 Annals of Gao Zu 3