Chinese Notes
Chinese Notes

máng

 1. máng adjective busy
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 2. máng noun help
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Help 帮助
  Notes: For example, in spoken Chinese, 你帮几天忙好了 'Please help for a few days.' (Lao She, 2003, p. 176)

Contained in

急忙匆忙帮忙连忙赶忙慌忙繁忙忙碌忙乱百忙奔忙事务繁忙忙就是营养瞎忙国光帮帮忙帮帮忙农忙

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百三十一 列傳第十八: 速哥 囊加歹 忙兀台 奧魯赤 完者都 伯帖木兒 懷都 亦黑迷失 拜降 Volume 131 Biographies 18: Suge, Nangjiadai, Mangwutai, Aoluchi, Wanzhedou, Botiemuer, Huaidou, Yiheimishi, Baijiang 27
History of Yuan 《元史》 卷一百二十一 列傳第八: 速不台 按竺邇 畏答兒 博羅歡 抄思 Volume 121 Biographies 8: Subutai, Anzhu'er, Weida'er, Boluohuan, Chaosi, 13
History of Yuan 《元史》 卷一百二十四 列傳第十一: 塔本 哈剌亦哈赤北魯 塔塔統阿 岳璘帖穆爾 李楨 速哥 忙哥撒兒 孟速思 Volume 124 Biographies 11: Taben, Halayihachibeilu, Tatatonga, Yuelintiemuer, Lizhen, Suge, Manggesaer, Mengsusi 13
The Scholars 《儒林外史》 第四回 Chapter 4 9
History of Yuan 《元史》 卷十五 本紀第十五: 世祖十二 Volume 15 Annals 15: Shizu 12 9
History of Jin 《金史》 卷一百三十 列傳第六十八: 列女 阿鄰妻 李寶信妻 韓慶民妻 雷婦師氏 康住住 李文妻 李英妻 相琪妻 阿魯真 撒合輦妻 許古妻 馮妙真 蒲察氏 烏古論氏 素蘭妻 忙哥妻 尹氏 白氏 聶孝女 仲德妻 寶符李氏 張鳳奴 Volume 130 Biographies 68: Exemplary Women - A Linqi, Libao Xinqi, Hanqing Minqi, Leifu Shishi, Kang Zhuzhu, Li Wenqi, Li Yingqi, Xiang Qiqi, A Luzhen, Sahe Nianqi, Xu Guqi, Feng Miaozhen, Pu Chashi, Wugu Lunshi, Su Lanqi, Mang Geqi, Yin Shi, Bai Shi, Nie Xiaonu, Zhong Deqi, Bao Fulishi, Zhang Fengnu 8
History of Yuan 《元史》 卷一百二十七 列傳第十四: 伯顏 Volume 127 Biographies 14: Bayan 8
History of Yuan 《元史》 卷二百一十 列傳第九十七: 外夷三 緬國 占城 暹國 爪哇 瑠求 三嶼 馬八兒等國 Volume 210 Biographies 97: Foreign Peoples 3 - Myanmar, Champa, Siam, Java, Liuqiu, Batanes, Maba'erdengguo 8
History of Yuan 《元史》 卷九十九 志第四十七: 兵二 Volume 99 Treatises 52: Military 2 7
History of Yuan 《元史》 卷八 本紀第八: 世祖五 Volume 8 Annals 8: Shizu 5 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
忙兀 忙兀 行省丞相忙兀臺將旨詔之 History of Song 《宋史》 卷四百二十五 列傳第一百八十四 劉應龍 潘牥 洪芹 趙景緯 馮去非 徐霖 徐宗仁 危昭德 陳塏 楊文仲 謝枋得 Volume 425 Biographies 184: Liu Yinglong, Pan 牥, Hong Qin, Zhao Jingwei, Feng Qufei, Xu Lin, Xu Zongren, Wei Zhaode, Chen Kai, Yang Wenzhong, Xie Fangde 76
忙哥 忙哥 奉禦忙哥 History of Jin 《金史》 卷十八 本紀第十八: 哀宗下 Volume 18 Annals 18: Aizong 2 70
忙古 忙古 尼忙古曰魚 History of Jin 《金史》 卷一百三十五 列傳第七十三: 外國下 高麗 金國語解 官稱 人事 物象 物類 姓氏 Volume 135 Biographies 73: Foreign Countries 2 - Goryeo, Explanation of the Language of the State of Jin, Official Titles, Human Affairs, Art, Classes of Objects, Family Names 53
王忙 王忙 百蠻都王忙海遣將軍卑蓋等貢方物 History of Song 《宋史》 卷四百九十六 列傳第二百五十五 蠻夷四 西南諸夷 黎州諸蠻 敍州三路蠻 威茂渝州蠻 黔涪施高徼外諸蠻 瀘州蠻 Volume 496 Biographies 255: Man People 4 - All Peoples from the Southwest, All Man Peoples from Lizhou, Man Peoples from Xuzhou and Sanlu, Man Peoples from Weimao and Yuzhou, Man Peoples from Qianfu Shigao and Outer Areas, Man People from Luzhou 7
子忙 子忙 納坦出之子忙押門與兄石裏門及護衛顏盞宗阿同飲 History of Jin 《金史》 卷一百〇一 列傳第三十九: 承暉本名福興 抹撚盡忠 僕散端本名七斤 耿端義 李英 孛朮魯德裕 烏古論慶壽 Volume 101 Biographies 39: Cheng Hui former name Fu Xing, Monian Jinzhong, Pu Sanduan former name Qi Jin, Geng Duanyi, Li Ying, Bei Pailudeyu, Wugulunqingshou 7
忙儿 忙兒 彥筠小字忙兒 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百三十一 周書22: 列傳十一 劉皞 張沆 張可復 于德辰 王延 申文炳 扈載 劉袞 賈緯 趙延義 沈遘 李知損 孫晟 Volume 131 Book of Later Zhou 33: Biographies 11 - Liu Hao, Zhang Hang, Zhang Kefu, Yu Dechen, Wang Yan, Shen Wenbing, Hu Zhai, Liu Gun, Jia Wei, Zhao Yanyi, Shen Gou, Li Zhisun, Sun Chen 7
公主忙 公主忙 公主忙哥臺為鄄國大長公主 History of Yuan 《元史》 卷二十一 本紀第二十一: 成宗四 Volume 21 Annals 21: Chengzong 4 6
谨忙 謹忙 其王沒謹忙詒書北庭節度使張孝嵩曰 New Book of Tang 《新唐書》 卷二百一十六上 列傳第一百四十一上 吐蕃上 Volume 216a Biographies 141a: Tubo 1 6
忙押 忙押 納坦出之子忙押門與兄石裏門及護衛顏盞宗阿同飲 History of Jin 《金史》 卷一百〇一 列傳第三十九: 承暉本名福興 抹撚盡忠 僕散端本名七斤 耿端義 李英 孛朮魯德裕 烏古論慶壽 Volume 101 Biographies 39: Cheng Hui former name Fu Xing, Monian Jinzhong, Pu Sanduan former name Qi Jin, Geng Duanyi, Li Ying, Bei Pailudeyu, Wugulunqingshou 5
忙安 忙安 皇子忙安以李磐為之 History of Yuan 《元史》 卷五 本紀第五: 世祖二 Volume 5 Annals 5: Shizu 2 5