Chinese Notes
Chinese Notes

经过 (經過) jīngguò

  1. jīngguò preposition to pass / to go through
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
    Notes: (CC-CEDICT '經過')
  2. jīngguò verb to pass / to go through / process / course
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程
    Notes: (CC-CEDICT '經過')

Contained in

神经过敏

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百四十六 志8: 食貨志 Volume 146: Treatises 8 Finance and Economics 3
Book of Song 《宋書》 卷九十三 列傳第五十三 隱逸 Volume 93 Biographies 53: Hermits 2
Book of Song 《宋書》 卷八十四 列傳第四十四 鄧琬 袁顗 孔覬 Volume 84 Biographies 44: Deng Wan, Yuan Yi, Kong Ji 2
History of Yuan 《元史》 卷一百七十六 列傳第六十三: 曹伯啟 李元禮 王壽 王倚 劉正 謝讓 韓若愚 趙師魯 劉德溫 尉遲德誠 秦起宗 Volume 176 Biographies 63: Cao Boqi, Li Yuanli, Wang Shou, Wang Yi, Liu Zheng, Xie Rang, Han Ruoyu, Zhao Shilu, Liu Dewen, Wei Chidecheng, Qin Qizong 2
Wenxuan 《文選》 卷二十二 Scroll 22 2
History of Yuan 《元史》 卷一百〇二 志第五十: 刑法一 Volume 102 Treatises 55: Punishment and Law 1 2
Wenxuan 《文選》 卷二十一 Scroll 21 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十九 志第二十九: 食貨下 Volume 49 Treatises 29: Finance and Economics 2 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷七十六 晉書2: 高祖本紀二 Volume 76 Book of Later Jin 2: Gaozu Annals 2 2
History of Yuan 《元史》 卷一百〇一 志第四十九: 兵四 Volume 101 Treatises 54: Military 4 2