Chinese Notes
Chinese Notes

铁城泥犁经 (鐵城泥犁經) Tiě Chéng Nílí Jīng

Tiě Chéng Nílí Jīng proper noun Tie Cheng Nili Jing
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: 上座部佛教 Theravāda , Concept: Sutra 经
Notes: A sūtra in the Āgama section of the Chinese Buddhist Canon (T 42; KDC 'K 684')