Chinese Notes
Chinese Notes

无学 (無學) wúxué

 1. wúxué noun aśaikṣa / asekha / an adept
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit: aśaikṣa, Pali: asekha, Japanese: mugaku; one for whom no additional training is needed (BL 'aśaikṣa'; FGDB '無學')
 2. wúxué noun aśaikṣa / asekha / an adept
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit: aśaikṣa, Pali: asekha, Japanese: mugaku; one for whom no additional training is needed (BL 'aśaikṣa'; FGDB '無學')

Contained in

无学道无学位学无学

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无学术 無學術 晞無學術而有武幹 Book of Jin 《晉書》 卷六十四 列傳第三十四 武十三王 元四王 簡文三子 Volume 64 Biographies 34: Thirteen Princes of Wu; Four Princes of Yuan; Three Sons of Jianwen 57
无学业 無學業 及後春果無學業 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十 魏書十一 袁張涼國田王邴管傳 Volume 10: Book of Wei 10 - Biographies of Xun Yu, Xun You, and Jia Xu 10
素无学 素無學 素無學術 Book of Sui 《隋書》 卷2 帝紀第2 高祖下 Volume 2 Annals 2: Gaozu 2 6
无学校 無學校 邊州素無學校 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十五上 列傳第一百三十五上: 良吏上 Volume 185 Biographies 135: Virtuous Officials 1 5
不可无学 不可無學 人不可無學 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十 補列傳第二 高祖十一王 Volume 10 Biographies 2: Eleven Princes of Shenwu 5
无学识 無學識 臣無學識 Book of Wei 《魏書》 卷31 于栗磾 Volume 31: Yu Lidi 5
无学士 無學士 蜀本無學士 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十八 蜀書八 許麋孫簡伊秦傳 Volume 38: Book of Shu 8 - Biographies of Xu, Mi, Sun, Jian, Yi, and Qin 5
无学官 無學官 又無學官 Book of Jin 《晉書》 卷二十四 志第十四 職官 Volume 24 Treatises 14: Government Service 4
参无学 參無學 參無學術 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十六 列傳第八十六: 竇參 齊映 劉滋 盧邁 崔損 齊抗 Volume 135 Biographies 86: Dou Can, Qi Ying, Liu Zi, Li Mai, Cui Sun, Qi Kang 3
陋无学 陋無學 渠故僻陋無學者 History of Song 《宋史》 卷三百四十七 列傳第一百〇六 孫鼛 吳時 李昭玘 吳師禮 王漢之 黃廉 朱服 張舜民 盛陶 章衡 顏復 孫升 韓川 龔鼎臣 鄭穆 席旦 喬執中 Volume 347 Biographies 106: Sun Gao, Wu Shi, Li Zhaoqi, Wu Shili, Wang Hanzhi, Huang Lian, Zhu Fu, Zhang Shunmin, Cheng Tao, Zhang Heng, Yan Fu, Sun Sheng, Han Chuan, Gong Dingchen, Zheng Mu, Xi Dan, Qiao Zhizhong 2