Chinese Notes
Chinese Notes

校长 (校長) xiàozhǎng

  1. xiàozhǎng noun college or university president / chancellor / headmaster
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
    Notes: (Guoyu '校長' 1; Sun 2006, loc. 1535; Wikipedia '校長')
  2. xiàozhǎng noun xiaozhang
    Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国
    Notes: An official title in imperial China (Guoyu '校長' 2)

Contained in

副校长总校长

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百九十一 志第一百四十四 兵五 Volume 191 Treatises 144: Military 5 3
History of Song 《宋史》 卷一百九十六 志第一百四十九 兵十 Volume 196 Treatises 149: Military 10 2
History of Song 《宋史》 卷二百七十五 列傳第三十四 劉福 安守忠 孔守正 譚延美 元達 常思德 尹繼倫 薛超 丁罕 趙瑫 郭密 傅思讓 李斌 田仁朗 劉謙 Volume 275 Biographies 34: Liu Fu, An Shouzhong, Kong Shouzheng, Tan Yanmei, Yuan Da, Chang Side, Yin Jilun, Xue Chao, Ding Han, Zhao Tao, Guo Mi, Fu Sirang, Li Bin, Tian Renlang, Liu Qian 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十九 列傳第三十九: 狄仁傑 王方慶 姚璹 Volume 89 Biographies 39: Di Renjie, Wang Fangqing, Yao Shu 1
History of Song 《宋史》 卷一百九十 志第一百四十三 兵四 Volume 190 Treatises 143: Military 4 1
Records of the Grand Historian 《史記》 《魏豹彭越列傳》 Biographies of Wei Bao and Peng Yue 1
History of Ming 《明史》 卷一百五十七 列傳第四十五 金純 張本 郭敦 郭璡 鄭辰 柴車 劉中敷 張鳳 周瑄 楊鼎 黃鎬 胡拱辰 陳俊 林鶚 潘榮 夏時正 Volume 157 Biographies 45: Jin Chun, Zhang Ben, Guo Dun, Guo Jin, Zheng Chen, Chai Che, Liu Zhongfu, Zhang Feng, Zhou Xuan, Yang Ding, Huang Gao, Hu Gongchen, Chen Jun, Lin E, Pan Rong, Xia Shizheng 1
Book of Zhou 《周書》 卷44 列傳第36 泉企 李遷哲 楊乾運 扶猛 陽雄 席固 任果 Volume 44 Biographies 36: Quan Qi; Li Qianzhe; Yang Ganyun; Fu Meng; Yang Xiong; Xi Gu; Ren Guo 1
Book of Han 《漢書》 卷三十四 韓彭英盧吳傳 Volume 34: Han, Peng, Ying, Lu and Wu 1
History of Song 《宋史》 卷一百九十五 志第一百四十八 兵九 Volume 195 Treatises 148: Military 9 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
补校长 補校長 擇善騎射者第補校長 History of Song 《宋史》 卷一百九十 志第一百四十三 兵四 Volume 190 Treatises 143: Military 4 3
校长短 校長短 若乃校長短 Book of Zhou 《周書》 卷44 列傳第36 泉企 李遷哲 楊乾運 扶猛 陽雄 席固 任果 Volume 44 Biographies 36: Quan Qi; Li Qianzhe; Yang Ganyun; Fu Meng; Yang Xiong; Xi Gu; Ren Guo 2
令校长 令校長 令校長斬之 Records of the Grand Historian 《史記》 《魏豹彭越列傳》 Biographies of Wei Bao and Peng Yue 2
校长斩 校長斬 令校長斬之 Records of the Grand Historian 《史記》 《魏豹彭越列傳》 Biographies of Wei Bao and Peng Yue 2