Chinese Notes
Chinese Notes

chuàn

 1. chuàn measure word string
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 2. chuàn noun a string
  Domain: Computer Science 计算机科学 , Subdomain: Data 数据
 3. chuàn verb to make a series of mistakes
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
 4. chuàn verb to go from place to place
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动

Contained in

字符串连串串通羊肉串通用串行总线串行串口串行端口串珠纹串珠串接字串连结串列

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百七十二 列傳第五十九: 程鉅夫 趙孟頫 鄧文原 袁桷 曹元用 齊履謙 Volume 172 Biographies 59: Cheng Jufu, Zhao Mengfu, Deng Wenyuan, Yuan Jue, Cao Yuanyong, Qi Luqian 3
Wenxuan 《文選》 卷二十三 Scroll 23 2
History of Ming 《明史》 卷七十八 志第五十四 食貨二 Volume 78 Treatises 54: Finance and Economics 2 2
History of Ming 《明史》 卷八十一 志第五十七 食貨五 Volume 81 Treatises 57: Finance and Economics 5 2
The Scholars 《儒林外史》 第三十回 Chapter 30 2
History of Song 《宋史》 卷三百七十九 列傳第一百三十八 章誼 韓肖冑 陳公輔 張觷 胡松年 曹勛 李稙 韓公裔 Volume 379 Biographies 138: Zhang Yi, Han Xiaozhou, Chen Gongfu, Zhang Xue, Hu Songnian, Cao Xun, Li Zhi, Han Gongyi 1
History of Ming 《明史》 卷一百七十九 列傳第六十七 羅倫 章懋 黃仲昭 莊曰鄄永 鄒智 舒芬 Volume 179 Biographies 67: Luo Lun, Zhang Mao, Huang Zhongzhao, Zhuang Yuejuanyong, Zou Zhi, Shu Fen 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十列傳第一百四十五 東夷 Volume 220 Biographies 145: Eastern Barbarians 1
History of Yuan 《元史》 卷八 本紀第八: 世祖五 Volume 8 Annals 8: Shizu 5 1
Mozi 《墨子》 卷十 經下 Book 10 - Canon II 1