Chinese Notes
Chinese Notes

政府 zhèngfǔ

zhèngfǔ noun government
Domain: Government 政府
Notes: For example, 政府支持 'government support.' (XHN 2015-12-25)

Contained in

非政府组织北洋政府政府与中共代表会谈纪要政府部门市政府城市政府流亡政府联邦政府中央政府国民政府政府官员县政府政府机关美国联邦政府非政府团体政府新闻处满清政府政府军联合政府

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Media articles 红色清真寺 The Red Mosque - Fragment c (2007-7-5) 7
Media articles 中国美术馆 China National Art Gallery - Fragment b (2015-12-25) 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
在政府 在政府 凝在政府避議論 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十七 周書18: 列傳七 盧文紀 馬裔孫 和凝 蘇禹珪 景範 Volume 127 Book of Later Zhou 29: Biographies 7 - Lu Wenji, Ma Yisun, He Ning, Su Yugui, Jing Fan 34
居政府 居政府 一居政府 History of Song 《宋史》 卷二百八十三 列傳第四十二 王欽若 林特 丁謂 夏竦 Volume 283 Biographies 42: Wang Qinruo, Lin Te, Ding Wei, Xia Song 17
入政府 入政府 附麗者多援引入政府 History of Song 《宋史》 卷三百五十二 列傳第一百十一 唐恪 李邦彥 余深 薛昂 吳敏 王安中 王襄 趙野 曹輔 耿南仲 王㝢 Volume 352 Biographies 111: Tang Ke, Li Bangyan, Yu Shen, Xue Ang, Wu Min, Wang Anzhong, Wang Xiang, Zhao Ye, Cao Fu, Geng Nanzhong, Wang Yu 7
登政府 登政府 遂登政府 History of Song 《宋史》 卷三百十九 列傳第七十八 歐陽修子:發 棐 劉敞弟:攽 子:奉世 曾鞏弟:肇 Volume 319 Biographies 78: Ouyang Xiu and sons: Fa, Fei , Liu Chang and younger brother: Ban, son : Fengshi, Zeng Gong and younger brother: Zhao 5
位政府 位政府 今備位政府而比諸生 History of Song 《宋史》 卷二百八十四 列傳第四十三 陳堯佐兄:堯叟 弟:堯咨 從子:漸 宋庠弟:祁 Volume 284 Biographies 43: Chen Yaozuo and elder brother: Yaosou, younger brother: Yaozi, newpher: Jian, Song Xiang and younger brother: Qi 4
政府私人 政府私人 斥政府私人殆盡 History of Ming 《明史》 卷二百二十 列傳第一百〇八 萬士和 王之誥 吳百朋 劉應節 王遴 畢鏘 舒化 李世達 曾同亨 辛自修 溫純 趙世卿 李汝華 Volume 220 Biographies 108: Wan Shihe, Wang Zhigao, Wu Baipeng, Liu Yingjie, Wang Lin, Bi Qiang, Shu Hua, Li Shida, Ceng Tongheng, Xin Zixiu, Wen Chun, Zhao Shiqing, Li Ruhua 4
政府欲 政府欲 適政府欲用兵中原 History of Song 《宋史》 卷四百十六 列傳第一百七十五 吳淵 余玠 汪立信 向士璧 胡穎 冷應澂 曹叔遠 王萬 馬光祖 Volume 416 Biographies 175: Wu Yuan, Yu Jie, Wang Lixin, Xiang Shibi, Hu Ying, Leng Yingcheng, Cao Shuyuan, Wang Wan, Ma Guangzu 3
同居政府 同居政府 比同居政府 History of Ming 《明史》 卷一百九十六 列傳第八十四 張璁 桂萼 方獻夫 夏言 Volume 196 Biographies 84: Zhang Cong, Gui E, Fang Xianfu, Xia Yan 2
书政府 書政府 貽書政府 History of Song 《宋史》 卷四百十三 列傳第一百七十二 趙汝談 趙汝讜 趙希錧 趙彥吶 趙善湘 趙與懽 趙必愿 Volume 413 Biographies 172: Zhao Rutan, Zhao Rudang, Zhao Xiguan, Zhao Yanne, Zhao ShanXiang, Zhao Yuhuan, Zhao Biyuan 2
政府日 政府日 俄以在政府日嘗與近侍竊語宮掖事 History of Jin 《金史》 卷七十三 列傳第十一: 阿離合懣子:晏(本名斡論),孫:宗尹(本名阿里罕) 宗甯(本名阿土古) 宗道本名八十 宗雄本名謀良虎,子:阿鄰 按荅海 希尹本名穀神,孫:守貞(本名左靨) 守能(本名胡刺) Volume 73 Biographies 11: Ali Hemen and son: Yan (formerly named Wolun), grandson: Zongyin (formerly named Alihan), Zong Ning (formerly named Atugu), Zong Dao formerly named bashi, Zong Xiong formerly named Mou Lianghu, son: Alin, An Dahai, Xi Yin formerly named Gushen, son: Shouzhen (formerly named Zuoye), Shou Neng (formerly named Huci) 2