Chinese Notes
Chinese Notes

政府 zhèngfǔ

zhèngfǔ noun government
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Government 政府
Notes: For example, 政府支持 'government support.' (XHN 2015-12-25)

Contained in

非政府组织北洋政府政府与中共代表会谈纪要政府部门市政府城市政府流亡政府联邦政府中央政府美国政府国民政府政府官员县政府政府机关美国联邦政府非政府团体政府新闻处满清政府政府军联合政府省政府

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Media articles 红色清真寺 The Red Mosque - Fragment c (2007-7-5) 7
History of Ming 《明史》 卷三百〇九 列傳第一百九十七 流賊 李自成 張獻忠 Volume 309 Biographies 197: Traitors - Li Zicheng, Zhang Xianzhong 5
History of Ming 《明史》 卷二百二十 列傳第一百〇八 萬士和 王之誥 吳百朋 劉應節 王遴 畢鏘 舒化 李世達 曾同亨 辛自修 溫純 趙世卿 李汝華 Volume 220 Biographies 108: Wan Shihe, Wang Zhigao, Wu Baipeng, Liu Yingjie, Wang Lin, Bi Qiang, Shu Hua, Li Shida, Ceng Tongheng, Xin Zixiu, Wen Chun, Zhao Shiqing, Li Ruhua 4
History of Ming 《明史》 卷二百三十 列傳第一百十八 蔡時鼎 萬國欽 饒伸 湯顯祖 逯中立 楊恂 姜士昌 馬孟禎 汪若霖 Volume 230 Biographies 118: Cai Shiding, Wan Guoqin, Rao Shen, Tang Xianzu, Lu Zhongli, Yang Xun, Jiang Shichang, Ma Mengzhen, Wang Ruolin 4
History of Ming 《明史》 卷二百三十五 列傳第一百二十三 王汝訓 余懋學 張養蒙 孟一脈 何士晉 王德完 蔣允儀 鄒維璉 Volume 235 Biographies 123: Wang Ruxun, Yu Maoxue, Zhang Yangmeng, Meng Yimai, He Shijin, Wang Dewan, Jiang Yunyi, Zou Weilian 4
History of Song 《宋史》 卷四百五十五 列傳第二百十四 忠義十 陳東 歐陽澈 馬伸何兌 呂祖儉 呂祖泰 楊宏中 華岳 鄧若水 僧眞寶 莫謙之 徐道明 Volume 455 Biographies 214: Loyalty and Righteousness 10 - Chen Dong, Ouyang Che, Ma Shenhedui, Lu Zujian, Lu Zutai, Yang Hongzhong, Hua Yue, Deng Ruoshui, Seng Zhenbao, Mo Qianzhi, Xu Daoming 3
History of Ming 《明史》 卷二百二十五 列傳第一百十三 張瀚 王國光 梁夢龍 楊巍 李戴 趙煥 鄭繼之 Volume 225 Biographies 113: Zhang Han, Wang Guoguang, Liang Menglong, Yang Wei, Li Dai, Zhao Huan, Zheng Jizhi 3
History of Ming 《明史》 卷二百五十一 列傳第一百三十九 李標 劉鴻訓 錢龍錫 成基命 何如寵 徐光啟 文震孟 蔣德璟 方岳貢 Volume 251 Biographies 139: Li Biao, Liu Hongxun, Qian Longxi, Cheng Jiming, He Ruchong, Xu Guangqi, Wen Zhenmeng, Jiang Dejing, Fang Yuegong 3
History of Song 《宋史》 卷三百二十一 列傳第八十 鄭獬 陳襄 錢公輔 孫洙 豐稷 呂誨 劉述 劉琦 錢顗 鄭俠 Volume 321 Biographies 80: Zheng Xie, Chen Xiang, Qian Gongfu, Sun Zhu, Feng Ji, Lu Hui, Liu Shu, Liu Qi, Qian Yi, Zheng Xia 3
History of Song 《宋史》 卷二百九十一 列傳第五十 吳育 宋綬 李若谷 王博文 王鬷 Volume 291 Biographies 50: Wu Yu, Song Shou, Li Ruogu, Wang Bowen, Wang Zong 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
在政府 在政府 凝在政府避議論 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十七 周書18: 列傳七 盧文紀 馬裔孫 和凝 蘇禹珪 景範 Volume 127 Book of Later Zhou 29: Biographies 7 - Lu Wenji, Ma Yisun, He Ning, Su Yugui, Jing Fan 33
居政府 居政府 一居政府 History of Song 《宋史》 卷二百八十三 列傳第四十二 王欽若 林特 丁謂 夏竦 Volume 283 Biographies 42: Wang Qinruo, Lin Te, Ding Wei, Xia Song 17
入政府 入政府 附麗者多援引入政府 History of Song 《宋史》 卷三百五十二 列傳第一百十一 唐恪 李邦彥 余深 薛昂 吳敏 王安中 王襄 趙野 曹輔 耿南仲 王㝢 Volume 352 Biographies 111: Tang Ke, Li Bangyan, Yu Shen, Xue Ang, Wu Min, Wang Anzhong, Wang Xiang, Zhao Ye, Cao Fu, Geng Nanzhong, Wang Yu 7
登政府 登政府 遂登政府 History of Song 《宋史》 卷三百十九 列傳第七十八 歐陽修子:發 棐 劉敞弟:攽 子:奉世 曾鞏弟:肇 Volume 319 Biographies 78: Ouyang Xiu and sons: Fa, Fei , Liu Chang and younger brother: Ban, son : Fengshi, Zeng Gong and younger brother: Zhao 5
政府私人 政府私人 斥政府私人殆盡 History of Ming 《明史》 卷二百二十 列傳第一百〇八 萬士和 王之誥 吳百朋 劉應節 王遴 畢鏘 舒化 李世達 曾同亨 辛自修 溫純 趙世卿 李汝華 Volume 220 Biographies 108: Wan Shihe, Wang Zhigao, Wu Baipeng, Liu Yingjie, Wang Lin, Bi Qiang, Shu Hua, Li Shida, Ceng Tongheng, Xin Zixiu, Wen Chun, Zhao Shiqing, Li Ruhua 4
位政府 位政府 今備位政府而比諸生 History of Song 《宋史》 卷二百八十四 列傳第四十三 陳堯佐兄:堯叟 弟:堯咨 從子:漸 宋庠弟:祁 Volume 284 Biographies 43: Chen Yaozuo and elder brother: Yaosou, younger brother: Yaozi, newpher: Jian, Song Xiang and younger brother: Qi 4
政府欲 政府欲 適政府欲用兵中原 History of Song 《宋史》 卷四百十六 列傳第一百七十五 吳淵 余玠 汪立信 向士璧 胡穎 冷應澂 曹叔遠 王萬 馬光祖 Volume 416 Biographies 175: Wu Yuan, Yu Jie, Wang Lixin, Xiang Shibi, Hu Ying, Leng Yingcheng, Cao Shuyuan, Wang Wan, Ma Guangzu 3
政府二十 政府二十 在政府二十年 History of Jin 《金史》 卷九十四 列傳第三十二: 夾谷清臣 襄 夾谷衡 完顏安國 瑤里孛迭 Volume 94 Biographies 32: Jiaguqingchen, Xiang, Jia Guheng, Wan Yananguo, Yaolibeidie 2
政府强 政府強 政府強楙行 History of Song 《宋史》 卷四百十一 列傳第一百七十 湯璹 蔣重珍 牟子才 朱貔孫 歐陽守道 Volume 411 Biographies 170: Tang Shu, Jiang Zhongzhen, Mou Zicai, Zhu Pisun, Ouyang Shoudao 2
坐政府 坐政府 即坐政府矣 History of Song 《宋史》 卷三百八十六 列傳第一百四十五 劉珙 王藺 黃祖舜 王大寶 金安節 王剛中 李彥穎 范成大 Volume 386 Biographies 145: Liu Gong, Wang Lin, Huang ZuShun, Wang Dabao, Jin Anjie, Wang Gangzhong, Li Yanying, Fan Chengda 2