Chinese Notes
Chinese Notes

阵亡 (陣亡) zhènwáng

zhènwáng verb to die in battle
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Military 军事
Notes: (CC-CEDICT '陣亡'; Guoyu '陣亡')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百七十一 列傳第一百五十九 賀世賢 童仲揆 羅一貫 滿桂 趙率教 官惟賢 何可綱 黃龍 金日觀 Volume 271 Biographies 159: He Shixian, Tong Zhongkui, Luo Yiguan, Man Gui, Zhao Lujiao, Guan Weixian, He Kegang, Huang Long, Jin Riguan 4
History of Yuan 《元史》 卷八十二 志第三十二:  選舉二 Volume 82 Treatises 35: Selection of Officials 2 4
History of Ming 《明史》 卷十一 本紀第十一 景帝 Volume 11 Annals 11: Emperor Jing 3
History of Ming 《明史》 卷二百六十九 列傳第一百五十七 艾萬年 李卑 湯九州 陳于王 侯良柱 張令 猛如虎 虎大威 孫應元 姜名武 尤世威 侯世祿 劉國能 Volume 269 Biographies 157: Ai Wannian, Li Bei, Tang Jiuzhou, Chen Yuwang, Hou Liangzhu, Zhang Ling, Meng Ruhu, Hu Dawei, Sun Yingyuan, Jiang Mingwu, You Shiwei, Hou Shilu, Liu Guoneng 3
History of Yuan 《元史》 卷八十三 志第三十三:  選舉三 Volume 83 Treatises 36: Selection of Officials 3 2
History of Ming 《明史》 卷三百十二 列傳第二百 四川土司二 Volume 312 Biographies 200: Sichuan Tribal Headmen 2 2
History of Ming 《明史》 卷九十二 志第六十八 兵四 Volume 92 Treatises 68: Military 4 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷六      本紀第六 肅宗 代宗 Volume 6 Annals 6: Suzong, Daizong 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九上 本紀第十九上: 懿宗 Volume 19 Annals 19: Yizong 2
History of Ming 《明史》 卷二百三十九 列傳第一百二十七 張臣 董一元 杜桐 蕭如薰 達雲 官秉忠 柴國柱 李懷信 Volume 239 Biographies 127: Zhang Chen, Dong Yiyuan, Du Tong, Xiao Ruxun, Da Yun, Guan Bingzhong, Chai Guozhu, Li Huaixin 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
阵亡将士 陣亡將士 應陣亡將士有父兄子弟願入軍者 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九上 本紀第十九上: 懿宗 Volume 19 Annals 19: Yizong 8
及阵亡 及陣亡 關陝流寓及陣亡主兵將子弟驍武不能存立者充 History of Song 《宋史》 卷一百九十二 志第一百四十五 兵六 Volume 192 Treatises 145: Military 6 4
恤阵亡 恤陣亡 卹陣亡將士 History of Ming 《明史》 卷十一 本紀第十一 景帝 Volume 11 Annals 11: Emperor Jing 4
官阵亡 官陣亡 凡軍民官陣亡 History of Yuan 《元史》 卷八十三 志第三十三:  選舉三 Volume 83 Treatises 36: Selection of Officials 3 3
阵亡军 陣亡軍 陣亡軍及營繕工匠無丁產者 History of Yuan 《元史》 卷八 本紀第八: 世祖五 Volume 8 Annals 8: Shizu 5 3
祭阵亡 祭陣亡 祭陣亡官軍於西直門外 History of Ming 《明史》 卷十一 本紀第十一 景帝 Volume 11 Annals 11: Emperor Jing 3
瘗阵亡 瘞陣亡 瘞陣亡者 New Book of Tang 《新唐書》 卷六      本紀第六 肅宗 代宗 Volume 6 Annals 6: Suzong, Daizong 2
阵亡官军 陣亡官軍 祭陣亡官軍於西直門外 History of Ming 《明史》 卷十一 本紀第十一 景帝 Volume 11 Annals 11: Emperor Jing 2
军官阵亡 軍官陣亡 命軍官陣亡者 History of Yuan 《元史》 卷十二 本紀第十二: 世祖九 Volume 12 Annals 12: Shizu 9 2
土木阵亡 土木陣亡 土木陣亡將士 History of Ming 《明史》 卷十一 本紀第十一 景帝 Volume 11 Annals 11: Emperor Jing 2