Chinese Notes
Chinese Notes

官禄 (官祿) guān lù

guān lù set phrase an official reward or salary
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Guoyu '官祿')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Jin 《金史》 卷一百二十一 列傳第五十九: 忠義一 胡沙補 特虎 僕忽得 粘割韓奴 曹珪 溫蒂罕蒲睹 訛里也 納蘭綽赤 魏全 鄯陽 夾穀守中 石抹元毅 伯德梅和尚 烏古孫兀屯 高守約 和速嘉安禮 王維翰 移剌古與涅 宋扆 烏古論榮祖 烏古論仲溫 九住 李演 劉德基 王毅 王晦 齊鷹揚 朮甲法心 高錫 Volume 121 Biographies 59: Zhong Yiyi, Hu Shabu, Te Hu, Pu Hude, Zhange Hannu, Cao Gui, Wendihanpudu, E Liye, Nalan Chaochi, Wei Quan, Shan Yang, Jiagu Shouzhong, Shimo Yuanyi, Bodemeiheshang, Wugusunwutun, Gao Shouyue, Hesujiaanli, Wang Weihan, Yilaguyunie, Song Yi, Wugulunrongzu, Wugulunzhongwen, Jiu Zhu, Li Yan, Liu Deji, Wang Yi, Wang Hui, Qi Yingyang, Paijia Faxin, Gao Xi 2
History of Ming 《明史》 卷三百十一 列傳第一百九十九 四川土司一 Volume 311 Biographies 199: Sichuan Tribal Headmen 1 2
History of Ming 《明史》 卷三百十三 列傳第二百〇一 雲南土司一 Volume 313 Biographies 201: Yunnan Tribal Headmen 1 2
History of Liao 《遼史》 卷九十七 列傳第二十七: 耶律斡特剌 孩里 竇景庸 耶律引吉 楊績 趙徽 王觀 耶律喜孫 Volume 97 Biographies 27: Yelu Wotela, Hai Li, Dou Jingyong, Yelu Yinji, Yang Ji, Zhao Hui, Wang Guan, Yelu Xisun 1
History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 1
History of Yuan 《元史》 卷三十四 本紀第三十四: 文宗三 Volume 34 Annals 34: Wenzong 3 1
Book of Jin 《晉書》 卷六十八 列傳第三十八 顧榮 紀瞻 賀循 薛兼 Volume 68 Biographies 38: Gu Rong; Ji Zhan; He Xun; Yang Fang; Xue Jian 1
History of Ming 《明史》 卷三百 列傳第一百八十八 外戚 Volume 300 Biographies 188: Families of Imperial Consorts 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十五上 列傳第一百三十五上: 良吏上 Volume 185 Biographies 135: Virtuous Officials 1 1
History of Ming 《明史》 卷一百四十九 列傳第三十七 蹇義 夏原吉 Volume 149 Biographies 37: Jian Yi, Xia Yuanji 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
土官禄 土官祿 賜雲南烏撒土官祿余 History of Yuan 《元史》 卷三十三 本紀第三十三: 文宗二 Volume 33 Annals 33: Wenzong 2 6
闲官禄 閑官祿 減閑官祿以裨軍國之用 Book of Wei 《魏書》 卷7下 高祖紀下 Volume 7b Annals: Gaozu 2 (Emperor Xiaowen) 2
官禄余 官祿餘 賜雲南烏撒土官祿余 History of Yuan 《元史》 卷三十三 本紀第三十三: 文宗二 Volume 33 Annals 33: Wenzong 2 2
官禄俸 官祿俸 收其闕官祿俸 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十五 列傳第八十五: 盧杞 白志貞 裴延齡 韋渠牟 李齊運 李實 韋執誼 王叔文 程異 皇甫抃 Volume 135 Biographies 85: Lu Qi, Bai Zhizhen, Pei Yanling, Wei Qumou, Li Qiyun, Li Shi, Wei Zhiyi, Wang Shuwen, Cheng Yi, Huang Fubian 2