Chinese Notes
Chinese Notes

 1. verb to bend / to flex
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
  Notes: (Unihan '屈')
 2. foreign qu
  Domain: Foreign Language 外语
  Notes: Used to transliterate foreign names
 3. adjective bent / crooked
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Form 形态
  Notes: (Unihan '屈')
 4. verb to crouch
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '屈')

Contained in

委屈坚贞不屈屈服屈辱屈原屈曲三屈式不屈不挠屈折语屈折变化屈支屈茶聚落退屈三退屈三种退屈屈体屈挠冤屈叫屈屈指抱屈屈指可数屈尊眼屈光不正

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

Collection Document Title Occurrences
Book of Wei 《魏書》 卷95 匈奴劉聰 羯胡石勒 鐵弗劉虎 徒何慕容廆 臨渭氐苻健 羌姚萇 略陽氐吕光 Volume 95: Liu Cong of the Xiongnu, Shi Le of the Jie People, Liu Hu of the Tiefu, Murong Hui of the Tuhe, Fu Jian of the Linwei Di, Yao Chong of the Qiang, Lu Guang of the Lüeyang Di 28
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷九十三 列傳第八十一: 僭偽附庸 Volume 93 Biographies 81: Vassal States 22
Book of Wei 《魏書》 卷30 王建 安同 樓伏連 丘堆 娥清 劉尼 奚眷 車伊洛等 Volume 30: Wang Jian, An Tong, Lou Fulian, Qiu Dui, E Qing, Liu Ni, Xi Juan, Cheyi Luodeng 16
History of Song 《宋史》 卷四百五十三 列傳第二百十二 忠義八 高永年 鞠嗣復宋旅 丁仲脩 項德 孫昭遠 曾孝序 趙伯振 王士言祝公明 薛慶 孫暉李靚 楊照 丁元 宋昌祚 李政 姜綬 劉宣 屈堅王琦 韋永壽 鄭覃 姚興 張玘 陳亨祖 王拱 劉泰 孫逢李熙靖 趙俊 劉化源 胡唐老 王儔朱嗣孟 劉晏 鄭振 孟彥卿 高談 連萬夫謝皋 王大壽 薛良顯 唐敏求 王師道 Volume 453 Biographies 212: Loyalty and Righteousness 8 - Gao Yongnian, Ju Sifusonglu, Ding Zhongxiu, Xiang De, Sun Zhaoyuan, Ceng Xiaoxu, Zhao Bozhen, Wangshi Yanzhu Gongming, Xue Qing, Sun Huilijing, Yang Zhao, Ding Yuan, Song Changzuo, Li Zheng, Jiang Shou, Liu Xuan, Qu Jianwangqi, Wei Yongshou, Zheng Tan, Yao Xing, Zhang Qi, Chen Hengzu, Wang Gong, Liu Tai, Sun Fenglixijing, Zhao Jun, Liu Huayuan, Hu Tanglao, Wangchou Zhu Simeng, Liu Yan, Zheng Zhen, Meng Yanqing, Gao Tan, Lianwan Fu Xiegao, Wang Dashou, Xue Liangxian, Tang Minqiu, Wang Shidao 15
History of Song 《宋史》 卷三百八十二 列傳第一百四十一 張燾 黃中 孫道夫 曾幾 勾濤 李彌遜 Volume 382 Biographies 141: Zhang Dao, Huang Zhong, Sun Daofu, Ceng Ji, Gou Tao, Li Mixun 15
History of Song 《宋史》 卷四百四十七 列傳第二百〇六 忠義二 霍安國 李涓 李邈劉翊 徐揆 陳遘 趙不試 趙令峸 唐重郭忠孝 程迪 徐徽言 向子韶 楊邦乂 Volume 447 Biographies 206: Loyalty and Righteousness 2 - Huo Anguo, Li Juan, Li Miaoliuyi, Xu Kui, Chen Gou, Zhao Bushi, Zhao Lingcheng, Tang Zhongguozhongxiao, Cheng Di, Xu Huiyan, Xiang Zishao, Yang Bangyi 14
Records of the Grand Historian 《史記》 《屈原賈生列傳》 Biographies of Qu Yuan and Master Jia 13
New Book of Tang 《新唐書》 卷八十九  列傳第十四 屈實尉遲張秦唐段 Volume 89 Biographies 14: Qu, Shi, Wei, Chi, Zhang, Qin, Tang, Duan 13
History of Song 《宋史》 卷四百五十二 列傳第二百十一 忠義七 高敏張吉 景思忠弟:思立 王奇 蔣興祖 郭滸 吳革 李翼阮駿 趙士嶐士醫 士眞 士遒 士跂 叔皎 叔憑 訓之 聿之 陳淬 黃友 郝仲連 劉惟輔 牛皓 魏彥明 劉士英 翟興弟:進 朱蹕朱良 方允武 龔楫李亘 凌唐佐 楊粹中 強霓康傑 李伸 郭僎郭贊 王迸 吳從龍 司馬夢求 林空齋 黃介 孫益 王仙 吳楚材 李成大 陶居仁 Volume 452 Biographies 211: Loyalty and Righteousness 7 - Gao Minzhangji, Jing Sizhong younger brother: Sili, Wang Qi, Jiang Xingzu, Guo Hu, Wu Ge, Liyi Ruanjun, Zhao Shilong Shiyi, Shi Zhen, Shi Qiu, Shi Qi, Shu Jiao, Shu Ping, Xun Zhi, Yu Zhi, Chen Cui, Huang You, Hao Zhonglian, Liu Weifu, Niu Hao, Wei Yanming, Liu ShiYing, Di Xingdi:jin, Zhu Bizhuliang, Fang Yunwu, Gong Jiligen, Ling Tangzuo, Yang Cuizhong, Qiang NiKangjie, Li Shen, Guo Zhuanguozan, Wang Beng, Wu Conglong, Si Mamengqiu, Lin Kongzhai, Huang Jie, Sun Yi, Wang Xian, Wu Chucai, Li Chengda, Tao Juren 13
Book of Wei 《魏書》 卷113 官氏志九 Volume 113 Treatise 9: Official Ranks 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
屈建 屈建 屈建為莫敖 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 襄公 Lord Xiang 18
屈完 屈完 楚屈完來盟于師 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 僖公 Lord Xi 14
楚屈 楚屈 楚屈瑕將盟貳 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 桓公 Lord Huan 13
屈产 屈產 晉荀息請以屈產之乘 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 僖公 Lord Xi 10
屈伸 屈伸 楚子以屈伸為貳於吳 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 昭公 Lord Zhao 10
屈公 屈公 危則為屈公之威 Han Feizi 《韓非子》 外儲說左上第三十二 Chapter 32: A Collection of Sayings III 7
屈春 屈春 殆於屈春乎 Garden of Stories 《說苑》 卷二 臣術 Chapter 2: The Art of the Statesman 5
使屈 使屈 楚子使屈完如師 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 僖公 Lord Xi 5
屈荡 屈盪 屈蕩為右 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 宣公 Lord Xuan 5
屈人 屈人 不戰而屈人兵 Exemplary Figures 《法言》 卷四 問道 Chapter 4: Asking about the Way 4