Chinese Notes
Chinese Notes

举动 (舉動) jǔdòng

jǔdòng noun act / action / activity / move / movement
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Han Feizi 《韓非子》 解老第二十 Chapter 20: Commentaries on Laozi's Teachings 7
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十一 魏書十一 袁張涼國田王邴管傳 Volume 11: Book of Wei 11 - Biographies of Yuan, Zhang, Liang, Guo, Tian, Wang, Bing, and Guan 3
Book of Wei 《魏書》 卷48 高允 Volume 48: Gao Yun 3
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十二 蜀書十二  杜周杜許孟來尹李譙郤傳 Volume 42: Book of Shu 12 - Biographies of Du, Zhou, Du, Xu, Meng, Lai, Yin, Li, Qiao, and Xi 3
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十 魏書十一 袁張涼國田王邴管傳 Volume 10: Book of Wei 10 - Biographies of Xun Yu, Xun You, and Jia Xu 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十一 列傳第十九: 高允 高祐 盧曹 Volume 31 Biographies 19: Gao Yun, Gao Yu, Lu Cao 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十七 列傳第十五: 屈遵 張蒲 谷渾 公孫表 張濟 李先 賈彝 竇瑾 李訢 韓延之 袁式 毛脩之 唐和 寇讚 酈範 韓秀 堯暄 柳崇 Volume 27 Biographies 15: Qun Zun, Zhang Pu, Gu Hun, Gong Sunbiao, Zhang Ji, Li Xian, Jai Yi, Dou Jin, Li Xin, Han Yanzhi, Yuan Shi, Mao Xiuzhi, Tang He, Kou Zan, Li Fan, Han Xiu, Yao Xuan, Liu Cheng 2
Wenxuan 《文選》 卷十九 Scroll 19 2
Wenxuan 《文選》 卷十八 Scroll 18 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷三十九 劉趙淳于江劉周趙列傳 Volume 39: Biographies of Liu, Zhao, Chunyu, Jiang, Liu, Zhou, Zhao 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
妄举动 妄舉動 夫棄道理而妄舉動者 Han Feizi 《韓非子》 解老第二十 Chapter 20: Commentaries on Laozi's Teachings 10
言行举动 言行舉動 言行举动 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六十五 吳書二十 王樓賀韋華傳 Volume 65: Book of Wu 20 - Biographies of Wang, Lou, He, Wei, and Hua 6
举动自若 舉動自若 畿举动自若 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十六 魏書十六 任蘇杜鄭倉傳 Volume 16: Book of Wei 16 - Biographies of Ren, Su, Du, Zheng, and Cang 4
易举动 易舉動 何易舉動 Book of Wei 《魏書》 卷15 昭成子孫 Volume 15: Shancheng's (Tuoba Shiyijian) Children and Grandchildren 3
人举动 人舉動 見人舉動 Book of Jin 《晉書》 卷四十三 列傳第十三 山濤 王戎 郭舒 樂廣 Volume 43 Biographies 13: Shan Tao; Wang Rong; Guo Shu; Yue Guang 3
君举动 君舉動 人君舉動 Book of Wei 《魏書》 卷48 高允 Volume 48: Gao Yun 3
朝廷举动 朝廷舉動 時朝廷舉動及大事不決 Book of Wei 《魏書》 卷33 宋隱 王憲 屈遵 張蒲 榖渾 公孫表 張濟 李先 賈彝 薛提 Volume 33: Song Yin, Wang Xian, Qu Zun, Zhang Pu, Gu Hun, Gongsun Biao, Zhang Ji, Li Xian, Jia Yi, Xue Ti 3
悦举动 悅舉動 俊覺悅舉動有異 Book of Wei 《魏書》 卷29 奚斤 叔孫建 Volume 29: Xi Jin, Shu Sunjian 2
陛下举动 陛下舉動 陛下舉動 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六十二 吳書十七 是儀胡綜傳 Volume 62: Book of Wu 17 - Biographies of Shi Yi and Hu Zong 2
举动及 舉動及 時朝廷舉動及大事不決 Book of Wei 《魏書》 卷33 宋隱 王憲 屈遵 張蒲 榖渾 公孫表 張濟 李先 賈彝 薛提 Volume 33: Song Yin, Wang Xian, Qu Zun, Zhang Pu, Gu Hun, Gongsun Biao, Zhang Ji, Li Xian, Jia Yi, Xue Ti 2