Chinese Notes
Chinese Notes

朦胧 (朦朧) ménglóng

ménglóng adjective hazy
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '朦朧')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《月部》 Yuè Radical 2
History of Ming 《明史》 卷二百〇二 列傳第九十 廖紀 王時中 周期雍 唐龍 王杲 周用 聞淵 劉訒 孫應奎 聶豹 李默 周延 賈應春 張永明 胡松 趙炳然 Volume 202 Biographies 90: Liao Ji, Wang Shizhong, Zhou Qiyong, Tang Long, Wang Gao, Zhou Yong, Wen Yuan, Liu Ren, Sun YingKui, Nie Bao, Li Mo, Zhou Yan, Jia Yingchun, Zhang Yongming, Hu Song, Zhao Bingran 1
History of Ming 《明史》 卷一百八十 列傳第六十八 張寧 王徽 毛弘 丘弘 李森 魏元 强珍 王瑞 李俊 汪奎 湯鼐 姜綰 姜洪 曹璘 彭程 龐泮 呂獻 葉紳 胡獻 張弘至 屈伸 王獻臣 Volume 180 Biographies 68: Zhang Ning, Wang Hui, Mao Hong, Qiu Hong, Li Sen, Wei Yuan, Qiang Zhen, Wang Rui, Li Jun, Wang Kui, Tang Nai, Jiang Wan, Jiang Hong, Cao Lin, Peng Cheng, Pang Pan, Lu Xian, Ye Shen, Hu Xian, Zhang Hongzhi, Qu Shen, Wang Xianchen 1
The Scholars 《儒林外史》 第九回 Chapter 9 1
History of Ming 《明史》 卷二百六十七 列傳第一百五十五 馬從聘 張伯鯨 宋玫 范淑泰 高名衡 徐汧 鹿善繼 Volume 267 Biographies 155: Ma Congpin, Zhang Bojing, Song Mei, Fan Shutai, Gao Mingheng, Xu Qian, Lu Shanji 1
History of Ming 《明史》 卷九十五 志第七十一 刑法三 Volume 95 Treatises 71: Punishment and Law 3 1
History of Ming 《明史》 卷一百六十四 列傳第五十二 鄒緝 弋謙 黃澤 范濟 聊讓 左鼎 曹凱 劉煒 單宇 張昭 高瑤 Volume 164 Biographies 52: Zou Ji, Yi Qian, Huang Ze, Fan Ji, Liao Rang, Zuo Ding, Cao Kai, Liu Wei, Dan Yu, Zhang Zhao, Gao Yao 1
History of Ming 《明史》 卷二百二十六 列傳第一百十四 海瑞 丘橓 呂坤 郭正域 Volume 226 Biographies 114: Hai Rui, Qiu Shun, Lu Kun, Guo Zhengyu 1
History of Ming 《明史》 卷三百十七 列傳第二百〇五 廣西土司一 Volume 317 Biographies 205: Guangxi Tribal Headmen 1 1
The Scholars 《儒林外史》 第五十三回 Chapter 53 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
朦胧奏 朦朧奏 朦朧奏乞 History of Ming 《明史》 卷一百八十 列傳第六十八 張寧 王徽 毛弘 丘弘 李森 魏元 强珍 王瑞 李俊 汪奎 湯鼐 姜綰 姜洪 曹璘 彭程 龐泮 呂獻 葉紳 胡獻 張弘至 屈伸 王獻臣 Volume 180 Biographies 68: Zhang Ning, Wang Hui, Mao Hong, Qiu Hong, Li Sen, Wei Yuan, Qiang Zhen, Wang Rui, Li Jun, Wang Kui, Tang Nai, Jiang Wan, Jiang Hong, Cao Lin, Peng Cheng, Pang Pan, Lu Xian, Ye Shen, Hu Xian, Zhang Hongzhi, Qu Shen, Wang Xianchen 3