Chinese Notes
Chinese Notes

报复 (報復) bàofù

  1. bàofù verb to retaliate
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Violence 暴力
    Notes: (CC-CEDICT '報復')
  2. bàofù noun revenge
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Violence 暴力

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百九十六 列傳第八十四 張璁 桂萼 方獻夫 夏言 Volume 196 Biographies 84: Zhang Cong, Gui E, Fang Xianfu, Xia Yan 5
History of Ming 《明史》 卷三百〇五 列傳第一百九十三 宦官二 李芳 馮保 張鯨 陳增 梁永 陳矩 王安 魏忠賢 王體乾 崔文昇 張彝憲 高起潛 王承恩 方正化 Volume 305 Biographies 193: Officials 2 - Li Fang, Feng Bao, Zhang Jing, Chen Zeng, Liang Yong, Chen Ju, Wang An, Wei Zhongxian, Wang Tigan, Cui Wensheng, Zhang Yixian, Gao Qiqian, Wang Chengen, Fang Zhenghua 4
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十九 列傳第十七: 司馬休之 司馬楚之 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 蕭祗 蕭退 蕭泰 蕭撝 蕭圓肅 蕭大圜 Volume 29 Biographies 17: Sima Xiuzhi, Sima Chuzhi, Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao, Xiao Zhi, Xiao Tui, Xiao Tai, Xiao Hui, Xiao Yuansu, Xiao Dahuan 3
History of Ming 《明史》 卷二百〇六 列傳第九十四 馬錄 程啟充 張逵 鄭一鵬 唐樞 杜鸞 葉應驄 解一貴 陸粲 邵經邦 劉世揚 魏良弼 Volume 206 Biographies 94: Ma Lu, Cheng Qichong, Zhang Kui, Zheng Yipeng, Tang Shu, Du Luan, Ye Yingcong, Jie Yigui, Lu Can, Shao Jingbang, Liu Shiyang, Wei Liangbi 3
History of Ming 《明史》 卷二百六十五 列傳第一百五十三 范景文 倪元璐 李邦華 王家彥 孟兆祥 施邦曜 淩義渠 Volume 265 Biographies 153: Fan Jingwen, Ni Yuanlu, Li Banghua, Wang Jiayan, Meng Zhaoxiang, Shi Bangyao, Ling Yiqu 3
History of Song 《宋史》 卷三百九十四 列傳第一百五十三 胡紘 何澹 林栗 高文虎 陳自強 鄭丙 京鏜 謝深甫 許及之 梁汝嘉 Volume 394 Biographies 153: Hu Hong, He Dan, Lin Li, Gao Wenhu, Chen Ziqiang, Zheng Bing, Jing Tang, Xie Shenfu, Xu Jizhi, Liang Rujia 2
History of Ming 《明史》 卷二百〇九 列傳第九十七 楊最 馮恩 楊爵 周怡 劉魁 沈束 沈鍊 楊繼盛 楊允繩 Volume 209 Biographies 97: Yang Zui, Feng En, Yang Jue, Zhou Yi, Liu Kui, Shen Shu, Shen Lian, Yang Jicheng, Yang Yunsheng 2
Book of Song 《宋書》 卷六十四 列傳第二十四 鄭鮮之 裴松之 何承天 Volume 64 Biographies 24: Zheng Xianzhi, Pei Songzhi, He Chengtian 2
History of Ming 《明史》 卷二百二十四 列傳第一百十二 嚴清 宋纁 陸光祖 孫鑨 陳有年 孫丕揚 蔡國珍 楊時喬 Volume 224 Biographies 112: Yan Qing, Song Xun, Lu Guangzu, Sun Long, Chen Younian, Sun Piyang, Cai Guozhen, Yang Shiqiao 2
Book of Wei 《魏書》 卷4上 世祖紀上 Volume 4a Annals: Shizu 1 (Emperor Taiwu) 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
图报复 圖報復 日圖報復 History of Song 《宋史》 卷三百五十 列傳第一百〇九 苗授 王君萬 張守約 王文郁 周永清 劉紹能 王光祖 李浩 和斌 劉仲武 曲珍 劉闃 郭成 賈嵓 張整 張蘊 王恩 楊應詢 趙隆 Volume 350 Biographies 109: Miao Shou, Wang Junwan, Zhang Shouyue, Wang Wenyu, Zhou Yongqing, Liu Shaoneng, Wang Guangzu, Li Hao, He Bin, Liu Zhongwu, Qu Zhen, Liu Qu, Guo Cheng, Jia Yan, Zhang Zheng, Zhang Yun, Wang En, Yang Yingxun, Zhao Long 7
思报复 思報復 實思報復 Book of Jin 《晉書》 卷三十二 列傳第二 后妃下 Volume 32 Biographies 2: Empresses and Consorts Part Two 6
欲报复 欲報復 楚之規欲報復 Book of Wei 《魏書》 卷37 司馬休之 司馬楚之 司馬景之 司馬叔璠 司馬天助 Volume 37: Sima Xiuzhi, Sima Chuzhi, Siman Jingzhi, Sima Shufan, Sima Tianzhu 3
报复私怨 報復私怨 遂使貪吏得以報復私怨 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百〇七 漢書9: 列傳四 史弘肇 楊邠 王章 李洪建 閻晉卿 聶文進 後贊 郭允明 劉銖 Volume 107 Book of Later Jin 9: Biographies 4 - Shi Hongzhao, Yang Bin, Wang Zhang, Li Hongjian, Yan Jinqing, Nie Wenjin, Hou Zan, Guo Yuming, Liu Zhu 3
私报复 私報復 挾私報復 History of Ming 《明史》 卷一百九十六 列傳第八十四 張璁 桂萼 方獻夫 夏言 Volume 196 Biographies 84: Zhang Cong, Gui E, Fang Xianfu, Xia Yan 3
报复恩仇 報復恩仇 報復恩仇為戒 History of Song 《宋史》 卷三百六十二 列傳第一百二十一 朱勝非 呂頤浩 范宗尹 范致虛 呂好問 Volume 362 Biographies 121: Zhu Shengfei, Lu Yihao, Fan Zongyin, Fan Zhixu, Lu Haowen 3
来报复 來報復 或來報復 Book of Wei 《魏書》 卷28 和跋 奚牧 莫題 庾業延 賀狄乾 李栗 劉潔 古弼 張黎 Volume 28: He Ba, Xi Mu, Mo Ti, Yu Yeyan, He Digan, Li Li, Liu Jie, Gu Bi, Zhang Li 2
任令报复 任令報復 任令報復 Book of Sui 《隋書》 卷54 列傳第19 王長述 李衍 伊婁謙 田仁恭 元亨 杜整 李徹 崔彭 Volume 54 Biographies 19: Wang Zhangshu, Li Yan, Yi Louqian, Tian Rengong, Yuan Heng, Du Zheng, Li Che, Cui Peng 2
得以报复 得以報復 遂使貪吏得以報復私怨 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百〇七 漢書9: 列傳四 史弘肇 楊邠 王章 李洪建 閻晉卿 聶文進 後贊 郭允明 劉銖 Volume 107 Book of Later Jin 9: Biographies 4 - Shi Hongzhao, Yang Bin, Wang Zhang, Li Hongjian, Yan Jinqing, Nie Wenjin, Hou Zan, Guo Yuming, Liu Zhu 2
报复计 報復計 與勃海高昂為報復計 History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十三 列傳第二十一: 李靈 李順 李孝伯 李裔 李義深 Volume 33 Biographies 21: 2