Chinese Notes
Chinese Notes

地接 dìjiē

dìjiē noun local guide / tour escort
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '地接')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷六十三 志第十五:  地理六 Volume 63 Treatises 16: Geography 6 5
History of Yuan 《元史》 卷九十九 志第四十七:  兵二 Volume 99 Treatises 52: Military 2 3
History of Ming 《明史》 卷三百十七 列傳第二百〇五 廣西土司一 Volume 317 Biographies 205: Guangxi Tribal Headmen 1 2
Book of Wei 《魏書》 卷53 李孝伯 李衝 Volume 53: Li Xiaobo, Li Chong 2
History of Jin 《金史》 卷九十一 列傳第二十九: 完顏撒改 龐迪 溫蒂罕移室懣 神土懣 移剌成 石抹卞 楊仲武 蒲察世傑本名阿撒 蕭懷忠 移剌按答 孛朮魯阿魯罕 趙興祥 石抹榮 敬嗣暉 Volume 91 Biographies 29: Wanyansagai, Pang Di, Wendihanyishimen, Shen Tumen, Yi Lacheng, Shi Mobian, Yang Zhongwu, Puchashijiebenmingasa, Xiao Huaizhong, Yilaanda, Beipailualuhan, Zhao Xingxiang, Shi Morong, Jing Sihui 2
History of Yuan 《元史》 卷三十四 本紀第三十四: 文宗三 Volume 34 Annals 34: Wenzong 3 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十一 列傳第四十九: 王盟 獨孤信 竇熾 賀蘭祥 叱列伏龜 閻慶 史寧 權景宣 Volume 61 Biographies 49: Wang Meng, Du Guxin, Dou Chi, He Lanxiang, Chilie Fugui, Yan Qing, Shi Ning, Quan Jingxuan 1
History of Ming 《明史》 卷二百二十七 列傳第一百十五 龐尚鵬 宋儀望 張岳 李材 陸樹德 蕭廩 賈三近 李頤 朱鴻謨 蕭彥 孫維城 謝杰 郭惟賢 萬象春 鍾化民 吳達可 Volume 227 Biographies 115: Pang Shangpeng, Song Yiwang, Zhang Yue, Li Cai, Lu Shude, Xiao Lin, Jia Sanjin, Li Yi, Zhu Hongmo, Xiao Yan, Sun Weicheng, Xie Jie, Guo Weixian, Wan Xiangchun, Zhong Huamin, Wu Dake 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十六 列傳第二十四: 薛辯 薛寘 薛憕 Volume 36 Biographies 24: Xue Bian, Xue Zhi, Xue Cheng 1
Book of Wei 《魏書》 卷114 釋老志十 Volume 114: Treatise 10 - Buddhism and Daoism 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
州地接 州地接 營州地接邊城 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二五 列傳第十七  張纂 張亮 張耀 趙起 徐遠 王峻 王紘 Volume 25 Biographies 17: Zhang Zuan; Zhang Liang; Zhang Yao; Zhang Qi; Xu Yuan; Wang Jun; Wang Hong 7
地接戎 地接戎 地接戎夷 Book of Zhou 《周書》 卷20 列傳第12 王盟 賀蘭祥 尉遲綱 叱列伏龜 閻慶 Volume 20 Biographies 12: Wang Meng; He Lanxiang; Wei Chigang; Chilie Fugui; Yan Qing 4
地接西 地接西 臨洮地接西羌 History of Jin 《金史》 卷九十一 列傳第二十九: 完顏撒改 龐迪 溫蒂罕移室懣 神土懣 移剌成 石抹卞 楊仲武 蒲察世傑本名阿撒 蕭懷忠 移剌按答 孛朮魯阿魯罕 趙興祥 石抹榮 敬嗣暉 Volume 91 Biographies 29: Wanyansagai, Pang Di, Wendihanyishimen, Shen Tumen, Yi Lacheng, Shi Mobian, Yang Zhongwu, Puchashijiebenmingasa, Xiao Huaizhong, Yilaanda, Beipailualuhan, Zhao Xingxiang, Shi Morong, Jing Sihui 3
地接梁 地接梁 基州地接梁 Book of Zhou 《周書》 卷35 列傳第27 鄭孝穆 崔謙 弟說 子弘度 崔猷 裴俠 薛端 薛善 弟慎 Volume 35 Biographies 27: Zheng Xiaomu; Cui Qian; younger brother Shuo;Zi Hongdu; Cui You; Pei Xia; Xue Duan; Xue Shan; younger brother Shen 3
地接云南 地接雲南 地接雲南 History of Yuan 《元史》 卷六十三 志第十五:  地理六 Volume 63 Treatises 16: Geography 6 3
地接夷 地接夷 地接夷落 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十三  列傳第八十八 孔穆崔柳楊馬 Volume 163 Biographies 88: Kong, Mu, Cui, Liu, Yan, Ma 2
地接边 地接邊 地接邊荒 Book of Sui 《隋書》 卷29 志第24 地理上 Volume 29 Treatises 24: Geography 1 2
澧地接 澧地接 澧地接湖南 History of Song 《宋史》 卷一百七十四 志第一百二十七 食貨上二 Volume 174 Treatises 127: Finance and Economics 1b 2
地接东魏 地接東魏 地接東魏 Book of Zhou 《周書》 卷27 列傳第19 赫連達 韓果 蔡祐 常善 辛威 厙狄昌 田弘 梁椿 梁臺 宇文測 弟深 Volume 27 Biographies 19: He Lianda; Han Guo; Cai You; Chang Shan; Xin Wei; She Dichang; Tian Hong; Liang Chun; Liang Tai; Yu Wence brother Shen 2
地接都畿 地接都畿 地接都畿 Book of Zhou 《周書》 卷22 列傳第14 周惠達 馮景 楊寬 兄穆 儉 柳慶 子機 Volume 22 Biographies 14: Zhou Huida; Feng Jing; Yang Kuan; elder brothers Mu and Jian; Liu Qing; Zi Ji 2