Chinese Notes
Chinese Notes

地接 dìjiē

dìjiē noun local guide / tour escort
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '地接')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷六十三 志第十五:  地理六 Volume 63 Treatises 16: Geography 6 5
History of Yuan 《元史》 卷九十九 志第四十七:  兵二 Volume 99 Treatises 52: Military 2 3
Book of Wei 《魏書》 卷53 李孝伯 李衝 Volume 53: Li Xiaobo, Li Chong 2
History of Ming 《明史》 卷三百十七 列傳第二百〇五 廣西土司一 Volume 317 Biographies 205: Guangxi Tribal Headmen 1 2
History of Jin 《金史》 卷九十一 列傳第二十九: 完顏撒改 龐迪 溫蒂罕移室懣 神土懣 移剌成 石抹卞 楊仲武 蒲察世傑本名阿撒 蕭懷忠 移剌按答 孛朮魯阿魯罕 趙興祥 石抹榮 敬嗣暉 Volume 91 Biographies 29: Wanyansagai, Pang Di, Wendihanyishimen, Shen Tumen, Yi Lacheng, Shi Mobian, Yang Zhongwu, Puchashijiebenmingasa, Xiao Huaizhong, Yilaanda, Beipailualuhan, Zhao Xingxiang, Shi Morong, Jing Sihui 2
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二五 列傳第十七  張纂 張亮 張耀 趙起 徐遠 王峻 王紘 Volume 25 Biographies 17: Zhang Zuan; Zhang Liang; Zhang Yao; Zhang Qi; Xu Yuan; Wang Jun; Wang Hong 1
History of Yuan 《元史》 卷三十四 本紀第三十四: 文宗三 Volume 34 Annals 34: Wenzong 3 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十三  列傳第八十八 孔穆崔柳楊馬 Volume 163 Biographies 88: Kong, Mu, Cui, Liu, Yan, Ma 1
History of Ming 《明史》 卷三百十一 列傳第一百九十九 四川土司一 Volume 311 Biographies 199: Sichuan Tribal Headmen 1 1
History of Song 《宋史》 卷一百九十八 志第一百五十一 兵十二 Volume 198 Treatises 151: Military 12 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
州地接 州地接 營州地接邊城 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二五 列傳第十七  張纂 張亮 張耀 趙起 徐遠 王峻 王紘 Volume 25 Biographies 17: Zhang Zuan; Zhang Liang; Zhang Yao; Zhang Qi; Xu Yuan; Wang Jun; Wang Hong 7
地接戎 地接戎 地接戎夷 Book of Zhou 《周書》 卷20 列傳第12 王盟 賀蘭祥 尉遲綱 叱列伏龜 閻慶 Volume 20 Biographies 12: Wang Meng; He Lanxiang; Wei Chigang; Chilie Fugui; Yan Qing 4
地接云南 地接雲南 地接雲南 History of Yuan 《元史》 卷六十三 志第十五:  地理六 Volume 63 Treatises 16: Geography 6 3
地接梁 地接梁 基州地接梁 Book of Zhou 《周書》 卷35 列傳第27 鄭孝穆 崔謙 弟說 子弘度 崔猷 裴俠 薛端 薛善 弟慎 Volume 35 Biographies 27: Zheng Xiaomu; Cui Qian; younger brother Shuo;Zi Hongdu; Cui You; Pei Xia; Xue Duan; Xue Shan; younger brother Shen 3
地接西 地接西 臨洮地接西羌 History of Jin 《金史》 卷九十一 列傳第二十九: 完顏撒改 龐迪 溫蒂罕移室懣 神土懣 移剌成 石抹卞 楊仲武 蒲察世傑本名阿撒 蕭懷忠 移剌按答 孛朮魯阿魯罕 趙興祥 石抹榮 敬嗣暉 Volume 91 Biographies 29: Wanyansagai, Pang Di, Wendihanyishimen, Shen Tumen, Yi Lacheng, Shi Mobian, Yang Zhongwu, Puchashijiebenmingasa, Xiao Huaizhong, Yilaanda, Beipailualuhan, Zhao Xingxiang, Shi Morong, Jing Sihui 3
澧地接 澧地接 澧地接湖南 History of Song 《宋史》 卷一百七十四 志第一百二十七 食貨上二 Volume 174 Treatises 127: Finance and Economics 1b 2
欲地接 欲地接 欲地接以前通大夏 Records of the Grand Historian 《史記》 《大宛列傳》 Treatise on the Dayuan 2
地接羌 地接羌 地接羌夷 Book of Wei 《魏書》 卷53 李孝伯 李衝 Volume 53: Li Xiaobo, Li Chong 2
地接夷 地接夷 地接夷落 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十三  列傳第八十八 孔穆崔柳楊馬 Volume 163 Biographies 88: Kong, Mu, Cui, Liu, Yan, Ma 2
地接以前 地接以前 欲地接以前通大夏 Records of the Grand Historian 《史記》 《大宛列傳》 Treatise on the Dayuan 2