Chinese Notes
Chinese Notes

chuí

chuí noun frontier / border area
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

边陲

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷三百三十 列傳第二百十八 西域二 Volume 330 Biographies 218: Western Regions 2 7
History of Ming 《明史》 卷三百二十九 列傳第二百十七 西域一 Volume 329 Biographies 217: Western Regions 1 6
History of Ming 《明史》 卷一百五十六 列傳第四十四 吳允誠 薛斌 吳成 金忠 李英 毛勝 焦禮 毛忠 和勇 羅秉忠 Volume 156 Biographies 44: Wu Yuncheng, Xue Bin, Wu Cheng, Jin Zhong, Li Ying, Mao Sheng, Jiao Li, Mao Zhong, He Yong, Luo Bingzhong 4
History of Ming 《明史》 卷一百七十四 列傳第六十二 史昭 巫凱 許貴 周賢 歐信 王璽 魯鑑 劉寧 彭清 姜漢 安國 杭雄 Volume 174 Biographies 62: Shi Zhao, Wu Kai, Xu Gui, Zhou Xian, Ōu Xin, Wang Xi, Lu Jian, Liu Ning, Peng Qing, Jiang Han, An Guo, Hang Xiong 3
Selections of Tang Poetry Bidding Adieu to a Friend 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十六下 列傳第一百四十六下: 吐蕃下 Volume 196 Biographies 146: Tubo (Tibet) 2 2
History of Song 《宋史》 卷二百七十七 列傳第三十六 張鑑 姚坦 索湘 宋太初 盧之翰 鄭文寶 王子輿 劉綜 卞袞 許驤 裴莊 牛冕 張適 欒崇吉 袁逢吉 韓國華 何蒙 慎知禮 Volume 277 Biographies 36: Zhang Jian, Yao Tan, Suo Xiang, Song Taichu, Lu Zhihan, Zheng Wenbao, Wang Ziyu, Liu Zong, Bian Gun, Xu Xiang, Pei Zhuang, Niu Mian, Zhang Shi, Luan Chongji, Yuan Fengji, Han Guohua, He Meng, Shen Zhili 2
History of Ming 《明史》 卷二百三十九 列傳第一百二十七 張臣 董一元 杜桐 蕭如薰 達雲 官秉忠 柴國柱 李懷信 Volume 239 Biographies 127: Zhang Chen, Dong Yiyuan, Du Tong, Xiao Ruxun, Da Yun, Guan Bingzhong, Chai Guozhu, Li Huaixin 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十三 列傳第四十三: 婁師德 王孝傑 唐休璟 張仁願 薛訥 王晙 Volume 93 Biographies 43: Lou Shide, Wang Xiaojie, Tang Xiujing, Zhang Renyuan, Xue Ne, Wang Jun 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十九 列傳第八十九: 陸贄 Volume 139 Biographies 89: Lu Zhi 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
西陲 西陲 郡在西陲 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十六 魏書十六 任蘇杜鄭倉傳 Volume 16: Book of Wei 16 - Biographies of Ren, Su, Du, Zheng, and Cang 77
北陲 北陲 休寧北陲 Records of the Grand Historian 《史記》 《律書》 Bells 12
疆陲 疆陲 疆陲不擾 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百二十 列傳第七十: 郭子儀 Volume 120 Biographies 70: Guo Ziyi 5
东陲 東陲 孫權數擾東陲 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十六 魏書二十六 滿田牽郭傳 Volume 26: Book of Wei 26 - Biographies of Man, Tian, Qian, and Guo 4
南陲 南陲 北魏立互市於南陲 History of Song 《宋史》 卷一百八十六 志第一百三十九 食貨下八 Volume 186 Treatises 139: Finance and Economics 2h 3
朔陲 朔陲 控帶朔陲 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十八 列傳第八十八: 趙憬 韋倫 賈耽 姜公輔 Volume 138 Biographies 88: Zhao Jing, Wei Lun, Jia Dan, Jiang Gongfu 3
戍边陲 戍邊陲 分戍邊陲 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十九 列傳第八十九: 陸贄 Volume 139 Biographies 89: Lu Zhi 3
陲益 陲益 西陲益靖 History of Ming 《明史》 卷一百九十八 列傳第八十六 楊一清 王瓊 彭澤 毛伯溫 翁萬達 Volume 198 Biographies 86: Yang Yiqing, Wang Qiong, Peng Ze, Mao Bowen, Weng Wanda 2
陲用 陲用 今西陲用兵 History of Song 《宋史》 卷二百八十六 列傳第四十五 魯宗道 薛奎 王曙 蔡齊 Volume 286 Biographies 45: Lu Zongdao, Xue Kui, Wang Shu, Cai Qi 2
陲多事 陲多事 後邊陲多事 History of Ming 《明史》 卷二百十四 列傳第一百〇二 楊博 馬森 劉體乾 王廷 葛守禮 靳學顏 Volume 214 Biographies 102: Yang Bo, Ma Sen, Liu Tigan, Wang Ting, Ge Shouli, Jin Xueyan 2