Chinese Notes
Chinese Notes

服毒 fúdú

fúdú verb to take poison
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '服毒')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百七十七 列傳第一百六十五 袁繼咸 金聲 丘祖德 沈猶龍 陳子龍 侯峒曾 楊文驄 陳潛夫 沈廷揚 林汝翥 鄭為虹 Volume 277 Biographies 165: Yuan Jixian, Jin Sheng, Qiu Zude, Shen Youlong, Chen Zilong, Hou Dongceng, Yang Wencong, Chen Qianfu, Shen Tingyang, Lin Ruzhu, Zheng Weihong 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十二 列傳第一百四十 楊嗣昌 吳甡 Volume 252 Biographies 140: Yang Sichang, Wu Shen 1
History of Ming 《明史》 卷二百九十五 列傳第一百八十三 忠義七 Volume 295 Biographies 183: Loyal Officials 7 1
History of Ming 《明史》 卷二百六十九 列傳第一百五十七 艾萬年 李卑 湯九州 陳于王 侯良柱 張令 猛如虎 虎大威 孫應元 姜名武 尤世威 侯世祿 劉國能 Volume 269 Biographies 157: Ai Wannian, Li Bei, Tang Jiuzhou, Chen Yuwang, Hou Liangzhu, Zhang Ling, Meng Ruhu, Hu Dawei, Sun Yingyuan, Jiang Mingwu, You Shiwei, Hou Shilu, Liu Guoneng 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十六 列傳第一百六十四 朱大典 張國維 張肯堂 曾櫻 朱繼祚 余煌 王瑞栴 路振飛 何楷 熊汝霖 錢肅樂 沈宸荃 Volume 276 Biographies 164: Zhu Dadian, Zhang Guowei, Zhang Kentang, Ceng Ying, Zhu Jizuo, Yu Huang, Wang Ruizhan, Lu Zhenfei, He Kai, Xiong Rulin, Qian Sule, Shen Chenquan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
服毒死 服毒死 服毒死 History of Ming 《明史》 卷二百五十二 列傳第一百四十 楊嗣昌 吳甡 Volume 252 Biographies 140: Yang Sichang, Wu Shen 5