Chinese Notes
Chinese Notes

服毒 fúdú

fúdú verb to take poison
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '服毒')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百九十五 列傳第一百八十三 忠義七 Volume 295 Biographies 183: Loyal Officials 7 1
History of Ming 《明史》 卷二百六十九 列傳第一百五十七 艾萬年 李卑 湯九州 陳于王 侯良柱 張令 猛如虎 虎大威 孫應元 姜名武 尤世威 侯世祿 劉國能 Volume 269 Biographies 157: Ai Wannian, Li Bei, Tang Jiuzhou, Chen Yuwang, Hou Liangzhu, Zhang Ling, Meng Ruhu, Hu Dawei, Sun Yingyuan, Jiang Mingwu, You Shiwei, Hou Shilu, Liu Guoneng 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十七 列傳第一百六十五 袁繼咸 金聲 丘祖德 沈猶龍 陳子龍 侯峒曾 楊文驄 陳潛夫 沈廷揚 林汝翥 鄭為虹 Volume 277 Biographies 165: Yuan Jixian, Jin Sheng, Qiu Zude, Shen Youlong, Chen Zilong, Hou Dongceng, Yang Wencong, Chen Qianfu, Shen Tingyang, Lin Ruzhu, Zheng Weihong 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十二 列傳第一百四十 楊嗣昌 吳甡 Volume 252 Biographies 140: Yang Sichang, Wu Shen 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十六 列傳第一百六十四 朱大典 張國維 張肯堂 曾櫻 朱繼祚 余煌 王瑞栴 路振飛 何楷 熊汝霖 錢肅樂 沈宸荃 Volume 276 Biographies 164: Zhu Dadian, Zhang Guowei, Zhang Kentang, Ceng Ying, Zhu Jizuo, Yu Huang, Wang Ruizhan, Lu Zhenfei, He Kai, Xiong Rulin, Qian Sule, Shen Chenquan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
服毒死 服毒死 服毒死 History of Ming 《明史》 卷二百五十二 列傳第一百四十 楊嗣昌 吳甡 Volume 252 Biographies 140: Yang Sichang, Wu Shen 5