Chinese Notes
Chinese Notes

德国马克 (德國馬克) déguó mǎkè

déguó mǎkè proper noun German mark
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Germany 德国 , Concept: Currency 货币
Notes: (CC-CEDICT '德國馬克')