Chinese Notes
Chinese Notes

邓州 (鄧州) dèngzhōu

dèngzhōu proper noun Dengzhou
Domain: Places 地方
Notes: county level city in Nanyang 南陽|南阳 , Henan (CC-CEDICT '鄧州')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Jin 《金史》 卷一百十八 列傳第五十六: 苗道潤 王福 移剌眾家奴 武仙 張甫+張進 靖安民 郭文振 胡天作 張開 燕寧 Volume 118 Biographies 56: Miao Daorun, Wang Fu, Yilazhongjianu, Wu Xian, Zhang Fuzhangjin, Jing Anmin, Guo Wenzhen, Hu Tianzuo, Zhang Kai, Yan Ning 10
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷三十九 志第十九: 地理二 Volume 39 Treatises 19: Geography 2 8
Book of Later Han 《後漢書》 卷一上 光武帝紀 Volume 1a: Annals of Emperor Guangwu 7
History of Ming 《明史》 卷二百九十三 列傳第一百八十一 忠義五 Volume 293 Biographies 181: Loyal Officials 5 6
History of Jin 《金史》 卷一百十二 列傳第五十: 完顏合達 移剌蒲阿 Volume 112 Biographies 50: Wanyan Heda, Yi Lapua 5
History of Song 《宋史》 卷四百四十八 列傳第二百〇七 忠義三 曾怘從弟:悟 劉汲 鄭驤 呂由誠 郭永 韓浩朱庭傑 王允功 王薦 周中 周辛 歐陽珣 張忠輔 李彥仙邵雲 呂圓登 宋炎 趙立鄭褒 王復 王忠植 唐琦 李震 陳求道 Volume 448 Biographies 207: Loyalty and Righteousness 3 - Ceng Hucong and younger brother: Wu, Liu Ji, Zheng Xiang, Lu Youcheng, Guo Yong, Hanhao Zhutingjie, Wang Yungong, Wang Jian, Zhou Zhong, Zhou Xin, Ōu Yangxun, Zhang Zhongfu, Liyan Xianshaoyun, Lu Yuandeng, Song Yan, Zhao Lizhengbao, Wang Fu, Wang Zhongzhi, Tang Qi, Li Zhen, Chen Qiudao 5
History of Jin 《金史》 卷一百二十三 列傳第六十一: 忠義三 徒單航 完顏陳和尚 楊沃衍 烏古論黑漢 陀滿胡土門 姬汝作 愛申附:馬肩龍 禹顯 張邦憲 劉全 Volume 123 Biographies 61: Zhong Yisan, Tu Danhang, Wanyanchenheshang, Yang Woyan, Wugulunheihan, Tuomanhutumen, Ji Ruzuo, Ai Shen relative: Ma Jianlong, Yu Xian, Zhang Bangxian, Liu Quan 5
History of Song 《宋史》 卷三百六十二 列傳第一百二十一 朱勝非 呂頤浩 范宗尹 范致虛 呂好問 Volume 362 Biographies 121: Zhu Shengfei, Lu Yihao, Fan Zongyin, Fan Zhixu, Lu Haowen 5
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十四 晉書10: 少帝本紀四 Volume 84 Book of Later Jin 10: Emperor Shao 3 5
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十二 晉書8: 少帝本紀二 Volume 82 Book of Later Jin 8: Emperor Shao 2 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
邓州节度使 鄧州節度使 授鄧州節度使 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷二十 梁書20: 列傳十 謝瞳 司馬鄴 劉捍 王敬蕘 高劭 馬嗣勳 張存敬 寇彥卿 Volume 20 Book of Later Liang 20: Biographies 10 - Xie Tong, Si Maye, Liu Han, Wang Jinrao, Gao Shao, Ma Sixun, Zhang Cunjin, Kou Yanqing 52
邓州刺史 鄧州刺史 轉鄧州刺史 Book of Sui 《隋書》 卷50 列傳第15 宇文慶 李禮成 元孝矩 郭榮 龐晃 李安 Volume 50 Biographies 15: Yu Wenqing, Li Licheng, Yuan Xiaoju, Guo Rong, Pang Huang, Li An 42
今邓州 今鄧州 今鄧州縣也 Book of Later Han 《後漢書》 卷一上 光武帝紀 Volume 1a: Annals of Emperor Guangwu 13
以前邓州 以前鄧州 以前鄧州留後戴思遠為洋州節度使 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷三十六 唐書12: 明宗本紀二 Volume 36 Book of Later Tang 12: Mingzong Annals 2 11
授邓州 授鄧州 授鄧州刺史 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷六十四 列傳第十四: 高祖二十二子 Volume 64 Biographies 14: Gaozu's Twenty Two Sons 10
镇邓州 鎮鄧州 滑州節度使盧文進移鎮鄧州 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷三十九 唐書15: 明宗本紀五 Volume 39 Book of Later Tang 15: Mingzong Annals 5 9
邓州南阳县 鄧州南陽縣 故城今鄧州南陽縣也 Book of Later Han 《後漢書》 卷一上 光武帝紀 Volume 1a: Annals of Emperor Guangwu 8
陷邓州 陷鄧州 朱粲陷鄧州 New Book of Tang 《新唐書》 卷一      本紀第一 高祖 Volume 1 Annals 1: Gaozu 8
属邓州 屬鄧州 屬鄧州 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷三十九 志第十九: 地理二 Volume 39 Treatises 19: Geography 2 5
邓州南阳 鄧州南陽 鄧州南陽郡 New Book of Tang 《新唐書》 卷四十     志第三十   地理四 Volume 40 Treatises 34: Gepgraphy 4 5