Chinese Notes
Chinese Notes

浮桥 (浮橋) fúqiáo

fúqiáo noun pontoon bridge
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '浮橋')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷八十四 志第六十 河渠二 Volume 84 Treatises 60: Rivers and Canals 2 23
History of Ming 《明史》 卷八十三 志第五十九 河渠一 Volume 83 Treatises 59: Rivers and Canals 1 19
History of Yuan 《元史》 卷一百五十四 列傳第四十一: 洪福源 鄭鼎 李進 石抹按只 謁只里 鄭溫 Volume 154 Biographies 41: Hong Bok-won, Zheng Ding, Li Jin, Shi Moanzhi, Ye Zhili, Zheng Wen 9
History of Song 《宋史》 卷九十三 志第四十六 河渠三 Volume 93 Treatises 46: Rivers and Canals 3 7
History of Ming 《明史》 卷二百六十二 列傳第一百五十 傅宗龍 汪喬年 楊文岳 孫傳庭 Volume 262 Biographies 150: Fu Zonglong, Wang Qiaonian, Yang Wenyue, Sun Chuanting 4
History of Ming 《明史》 卷二百四十七 列傳第一百三十五 劉綎 李應祥 陳璘 鄧子龍 馬孔英 Volume 247 Biographies 135: Liu Ting, Li Yingxiang, Chen Lin, Deng Zilong, Ma Kongying 4
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十四 魏書十四 程郭董劉蔣劉傳 Volume 14: Book of Wei 14 - Biographies of Cheng, Dong, Guo, Liu, Jiang, and Liu 4
Book of Later Han 《後漢書》 卷十七 馮岑賈列傳 Volume 17: Biographies of Feng, Cen, Jia 3
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷六十二 南唐世家第二: 李昪 Volume 62: Hereditary House of Southern Tang 3
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷三十二 死節傳第二十: 王彥章 Volume 32 Biographies of Martyrs to Virtue 12: Wang Yanzhang 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
小浮桥 小浮橋 先自徐州城東小浮橋流入漕河 History of Ming 《明史》 卷八十三 志第五十九 河渠一 Volume 83 Treatises 59: Rivers and Canals 1 45
造浮桥 造浮橋 造浮橋以通河北 Book of Jin 《晉書》 卷五十九 列傳第二十九 汝南王亮 楚王瑋 趙王倫 齊王冏 長沙王乂 成都王潁 河間王顒 東海王越 Volume 59 Biographies 29: Liang, Prince Wencheng of Ru'nan; Wei, Prince Yin of Chu; Lun, Prince of Zhao; Jiong, Prince of Qi; Ai, Prince of Changsha; Ying, Prince of Chengdu; Yong, Prince of Hejian; Yue, Prince Xiaoxian of Donghai 22
作浮桥 作浮橋 作浮橋 Book of Later Han 《後漢書》 卷十八 吳蓋陳臧列傳 Volume 18: Biographies of Wu, Gai, Chen, Zang 12
州浮桥 州浮橋 澶州浮橋為群賊所斷 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百〇九 漢書11: 列傳六 杜重威 李守貞 趙思綰 Volume 109 Book of Later Jin 11: Biographies 6 - Du Zhongwei, Li Shouzhen, Zhao Siwan 6
洛水浮桥 洛水浮橋 以隨太傅司馬宣王屯洛水浮橋 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十四 魏書十四 程郭董劉蔣劉傳 Volume 14: Book of Wei 14 - Biographies of Cheng, Dong, Guo, Liu, Jiang, and Liu 6
起浮桥 起浮橋 橫江水起浮橋 Book of Later Han 《後漢書》 卷十七 馮岑賈列傳 Volume 17: Biographies of Feng, Cen, Jia 5
浮桥故道 浮橋故道 而新集至小浮橋故道二百五十餘里遂淤不可復矣 History of Ming 《明史》 卷八十三 志第五十九 河渠一 Volume 83 Treatises 59: Rivers and Canals 1 5
正阳浮桥 正陽浮橋 不如全師退守正陽浮橋 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十六 周書7: 世宗本紀三 Volume 116 Book of Later Zhou 18: Shizong Annals 3 4
江浮桥 江浮橋 斷吉柏江浮橋 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷十四 唐太祖家人傳第二: Volume 14: Taizu of Later Tang's Family 4
系浮桥 系浮橋 詔滑州系浮橋於北岸 History of Song 《宋史》 卷九十三 志第四十六 河渠三 Volume 93 Treatises 46: Rivers and Canals 3 4