Chinese Notes
Chinese Notes

刀子 dāozi

dāozi noun knife
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Tools 工具

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十五 志第二十五: 輿服 Volume 45 Treatises 25: Carriages and Clothes 4
The Scholars 《儒林外史》 第三回 Chapter 3 2
History of Liao 《遼史》 卷五十六 志第二十五: 儀衞志二 Volume 56 Treatises 26: Ceremonial Guards 2 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五 本紀第五: 高宗下 Volume 5 Annals 5: Gaozong 2 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七  齊本紀中第七: 顯祖文宣帝 廢帝 孝昭帝 Volume 7 Northern Qi Annals 2: Emperor Xianzu Wenxuan, Deposed Emperor, Emperor Xiaozhao 2
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷三三 補列傳第二五 蕭明 蕭祗 蕭退 蕭放 徐之才 Volume 33 Biographies 25: Xiao Yuanming; Xiao Zhi (Liang); Xiao Tui; Xiao Fang (Liang); Xu Zhicai 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷十六  列傳第六 王鎮惡 朱齡石 毛脩之 傅弘之 朱脩之 王玄謨 Volume 16 Biographies 6: Wwang Zhene, Zhu Lingshi, Mao Xiuzhi, Fu Hongzhi, Zhu Xiuzhi, Wang Xuanmo 1
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷三十 補列傳第二二 崔暹 高德政 崔昂 Volume 30 Biographies 22: Cui Xian; Gao Dezheng; Cui Ang 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十一 列傳第五十九: 隋宗室諸王 Volume 71 Biographies 59: The Sui Imperial Family 1
Book of Sui 《隋書》 卷57 列傳第22 盧思道 李孝貞 薛道衡 Volume 57 Biographies 22: Lu Sidao, Li Xiaozhen, Xue Daoheng 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
刀子刺 刀子刺 親以刀子刺之 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷三十 補列傳第二二 崔暹 高德政 崔昂 Volume 30 Biographies 22: Cui Xian; Gao Dezheng; Cui Ang 4
佩刀子 珮刀子 以佩刀子刺瓜 Book of Sui 《隋書》 卷40 列傳第5 梁士彥 宇文忻 王誼 元諧 王世積 虞慶則 元冑 Volume 40 Biographies 5: Liang Shiyin, Yu Wenxin, Wang Yi, Yuan Xie, Wang Shiji, Yu Qingze, Yuan Zhou 4
装刀子 裝刀子 三品已上各賜金裝刀子 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五 本紀第五: 高宗下 Volume 5 Annals 5: Gaozong 2 2
刀子割 刀子割 就孺借刀子割爪甲 Book of Sui 《隋書》 卷57 列傳第22 盧思道 李孝貞 薛道衡 Volume 57 Biographies 22: Lu Sidao, Li Xiaozhen, Xue Daoheng 2
柄刀子 柄刀子 用金柄刀子治瓜 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷四十八 列傳第二十九 袁彖 孔稚珪 劉繪 Volume 48 Biographies 29: Yuan Tuan, Kong Zhigui, Liu Hui 2
刀子枥 刀子櫪 以刀子戾其頸 Book of Wei 《魏書》 卷15 昭成子孫 Volume 15: Shancheng's (Tuoba Shiyijian) Children and Grandchildren 2
刀子置 刀子置 以刀子置魚腹中 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三十 列傳第十一 薛淵 戴僧靜 桓康 焦度 曹虎 Volume 30 Biographies 11: Xue Yuan, Dai Sengjing, Huan Kang, Jiao Du, Cao Hu 2
借刀子 借刀子 就孺借刀子割爪甲 Book of Sui 《隋書》 卷57 列傳第22 盧思道 李孝貞 薛道衡 Volume 57 Biographies 22: Lu Sidao, Li Xiaozhen, Xue Daoheng 2