Chinese Notes
Chinese Notes

经略 (經略) jīnglüè

 1. jīnglüè noun to perform operations / to operate according to a plan
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '經略' 1)
 2. jīnglüè proper noun Chief Commander
  Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Official Title 官名
  Notes: An official title in the Ming dynasty (Guoyu '經略' 2)

Contained in

金刚般若波罗蜜经略疏大毘卢遮那成佛神变加持经略示七支念诵随行法大日经略摄念诵随行法妙吉祥平等观门大教王经略出护摩仪般若波罗蜜多心经略疏般若心经略疏连珠记大华严经略策维摩经略疏维摩经略疏垂裕记大方广圆觉修多罗了义经略疏大存经略

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Jin 《金史》 卷一百十八 列傳第五十六: 苗道潤 王福 移剌眾家奴 武仙 張甫+張進 靖安民 郭文振 胡天作 張開 燕寧 Volume 118 Biographies 56: Miao Daorun, Wang Fu, Yilazhongjianu, Wu Xian, Zhang Fuzhangjin, Jing Anmin, Guo Wenzhen, Hu Tianzuo, Zhang Kai, Yan Ning 25
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十三 本紀第十三: 德宗下 Volume 13 Annals 13: Dezong 2 22
History of Ming 《明史》 卷二百五十九 列傳第一百四十七 楊鎬 袁應泰 熊廷弼 袁崇煥 趙光抃 Volume 259 Biographies 147: Yang Gao, Yuan Yingtai, Xiong Tingbi, Yuan Chonghuan, Zhao Guangbian 22
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷三十八 志第十八: 地理一 Volume 38 Treatises 18: Geography 1 20
New Book of Tang 《新唐書》 卷六十九  表第九  方鎮六 Volume 69 Tables 9: Military Commanderies 6 19
History of Song 《宋史》 卷一百六十七 志第一百二十 職官七 Volume 167 Treatises 120: Offical Posts 7 17
History of Jin 《金史》 卷十五 本紀第十五: 宣宗中 Volume 15 Annals 15: Xuanzong 2 15
History of Jin 《金史》 卷一百〇三 列傳第四十一: 完顏仲元 完顏阿鄰 完顏霆 烏古論長壽 完顏佐+完顏齩住 石抹仲溫 烏古論禮 蒲察阿里 奧屯襄 完顏蒲剌都 夾谷石里哥 朮甲臣嘉 紇石烈桓端 完顏阿里不孫 完顏鐵哥 納蘭胡魯剌 Volume 103 Biographies 41: Wanyan Zhongyuan, Wanya Nalin, Wan Yanting, Wugulunzhangshou, Wanyanzuowanyanyaozhu, Shimo Zhongwen, Wugu Lunli, Pucha Ali, Ao Tunxiang, Wanyanpuladou, Jiagushilige, Paijia Chenjia, Geshiliehuanduan, Wanyanalibusun, Wanyan Tiege, Nalanhulula 15
History of Song 《宋史》 卷一百九十 志第一百四十三 兵四 Volume 190 Treatises 143: Military 4 14
History of Song 《宋史》 卷一百九十一 志第一百四十四 兵五 Volume 191 Treatises 144: Military 5 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
经略河南 經略河南 荊州經略河南 Book of Jin 《晉書》 卷二十八 志第十八 五行中 Volume 28 Treatises 18: Five Elements Part Two 5
经略中 經略中 經略中州矣 Book of Jin 《晉書》 卷十三 志第三 天文下 Volume 13 Treatises 3: Astronomy Part Three 4
经略四方 經略四方 經略四方 Book of Jin 《晉書》 卷一百二十二 載記第二十二 呂光 呂纂 呂隆 Volume 122 Records 22: Lü Guang; Lü Zuan; Lü Long 3
经略大 經略大 經略大算 Book of Jin 《晉書》 卷七十一 列傳第四十一 孫惠 熊遠 王鑒 陳頵 高崧 Volume 71 Biographies 41: Sun Hui; Xiong Yuan; Wang Jian; Chen Yun; Gao Song 2
经略淮 經略淮 時經略淮 Book of Song 《宋書》 卷八 本紀第八 明帝 Volume 8 Annals 8: Emperor Ming 2
扬经略 揚經略 安徒揚經略之聲 Book of Jin 《晉書》 卷二十八 志第十八 五行中 Volume 28 Treatises 18: Five Elements Part Two 2
经略赵 經略趙 經略趙 Book of Song 《宋書》 卷二 本紀第二 武帝中 Volume 2 Annals 2: Emperor Wu 2 2
经略中原 經略中原 經略中原 Book of Jin 《晉書》 卷七十四 列傳第四十四 桓彝 Volume 74 Biographies 44: Huan Yi 2
谋经略 謀經略 謨謀經略多所毗贊 Book of Jin 《晉書》 卷九十六 列傳第六十六 列女 Volume 96 Biographies 66: Exemplary Women 2
经略多事 經略多事 經略多事 Book of Jin 《晉書》 卷二十八 志第十八 五行中 Volume 28 Treatises 18: Five Elements Part Two 2