Chinese Notes
Chinese Notes

户部 (戶部) hùbù

hùbù proper noun Ministry of Revenue
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Government Office 衙署
Notes: One of the 六部 xix ministries in imperial China (Chien 2004, p. 321; Guoyu '戶部'; Wikipedia '戶部')

Contained in

户部司

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New Book of Tang 《新唐書》 卷六十三    表第三   宰相下 Volume 63 Tables 3: Chancellors 3 85
History of Ming 《明史》 卷一百十一 表第十二 七卿年表一 Volume 111 Tables 12: Annals of the Seven Ministers 1 65
History of Ming 《明史》 卷一百十二 表第十三 七卿年表二 Volume 112 Tables 13: Annals of the Seven Ministers 2 59
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十七下 本紀第十七下: 文宗下 Volume 17 Annals 17: Wenzong 2 45
History of Jin 《金史》 卷六十一 表第三: 交聘表中 Volume 61 Tables 3: Communication between States 2 42
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十八下 本紀第十八下: 宣宗 Volume 18 Annals 18: Xuanzong 39
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十上 本紀第二十上: 昭宗 Volume 20 Annals 20: Zhaozong 37
History of Ming 《明史》 卷一百一十 表第十一 宰輔年表二 Volume 110 Tables 11: Annals of Chancellors 2 36
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九上 本紀第十九上: 懿宗 Volume 19 Annals 19: Yizong 36
History of Jin 《金史》 卷六十二 表第四: 交聘表下 Volume 62 Tables 4: Communication between States 3 34

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
户部尚书 戶部尚書 遷戶部尚書 Book of Zhou 《周書》 卷32 列傳第24 申徽 陸通 弟逞 柳敏 盧柔 唐瑾 Volume 32 Biographies 24: Shen Hui; Lu Tong; younger brother Cheng; Liu Min; Lu Rou; Tang Jin 251
户部侍郎 戶部侍郎 戶部侍郎各二人 Book of Sui 《隋書》 卷28 志第23 百官下 Volume 28 Treatises 23: Government Offices 3 229
检校户部 檢校戶部 田承嗣檢校戶部尚書 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十一 本紀第十一: 代宗 Volume 11 Annals 11: Daizong 51
判户部 判戶部 達與判戶部尚書韋津拒之 History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十九 列傳第六十七: 宇文述 王世充 段達 Volume 79 Biographies 67: Yu Wenshu, Wang Shichong, Duan Da 32
户部事 戶部事 戶部事 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十二 本紀第十二: 德宗上 Volume 12 Annals 12: Dezong 1 28
迁户部 遷戶部 遷戶部尚書 Book of Zhou 《周書》 卷32 列傳第24 申徽 陸通 弟逞 柳敏 盧柔 唐瑾 Volume 32 Biographies 24: Shen Hui; Lu Tong; younger brother Cheng; Liu Min; Lu Rou; Tang Jin 28
户部郎中 戶部郎中 改授戶部郎中 History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十  列傳第五十八: 韓襃 趙肅 張軌 李彥 郭彥 梁昕 皇甫璠 辛慶之 王子直 杜杲 呂思禮 徐招 檀翥 孟信 宗懍 劉璠 柳遐 Volume 70 Biographies 58: Han Bao, Zhao Su, Zhang Gui, Li Yan, Guo Yan, Liang Xin, Huang Fufan, Xing Qingzhi, Wang Zizhi, Du Gao, Lu Sili, Xu Zhao, Tan Zhu, Meng Xin, Zong Lin, Liu Fan, Liu Xia 27
尚书户部 尚書戶部 曆尚書戶部儀曹郎 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷六十八 列傳第五十八 趙知禮 蔡景歷 宗元饒 韓子高 華皎 劉師知 謝岐 毛喜 沈君理 陸山才 Volume 68 Biographies 58: Zhao Zhili, Cai Jingli, Zong Yuanrao, Han Zigao, Hua Jiao, Liu Shizhi, Xie Qi, Mao Xi, Shen Junli, Lu Shancai 19
拜户部 拜戶部 擢拜戶部尚書 Book of Sui 《隋書》 卷51 列傳第16 長孫覽 Volume 51 Biographies 16: Zhang Sunlan 17
户部中 戶部中 遣戶部中大夫 History of the Northern Dynasties 《北史》 卷九  周本紀上第九: 太祖文帝 孝閔帝 世宗明帝 Volume 9 Northern Zhou Annals 1: Emperor Taizu Wen, Emperor Xianmin, Emperor Shizong Ming 13