Chinese Notes
Chinese Notes

酒席 (酒蓆) jiǔxí

jiǔxí noun banquet / feast
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
酒席送 酒蓆送 風影備有酒席送至城隍廟 The Scholars 《儒林外史》 第四十五回 Chapter 45 2
上酒席 上酒蓆 擺上酒席 The Scholars 《儒林外史》 第十回 Chapter 10 2
酒席齐备 酒蓆齊備 酒席齊備 The Scholars 《儒林外史》 第十二回 Chapter 12 2
喫酒席 喫酒蓆 想起前日獨自一個看著別人喫酒席 The Scholars 《儒林外史》 第十五回 Chapter 15 2
酒席厉 酒蓆厲 右衛朱异嘗於酒席厲色謂粲曰 Book of Liang 《梁書》 卷四十三 列傳第三十七 韋粲 江子一 弟子四 子五 張嵊 沈浚 柳敬禮 Volume 43: Wei Can; Jiang Ziyi; Jiang Zisi; Jiang Ziwu; Zhang Sheng; Shen Jun; Liu Jingli 2
整治酒席 整治酒蓆 當晚整治酒席 The Scholars 《儒林外史》 第二十五回 Chapter 25 2