Chinese Notes
Chinese Notes

喜事 xǐshì

xǐshì noun happy occasion
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Customs 习俗

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Scholars 《儒林外史》 第二十九回 Chapter 29 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十二 光武十王列傳 Volume 42: Biographies of Ten Princes of Guangwu 2
The Scholars 《儒林外史》 第十回 Chapter 10 2
History of Song 《宋史》 卷二百八十二 列傳第四十一 李沆 王旦 向敏中 Volume 282 Biographies 41: Li Hang, Wang Dan, Xiang Minzhong 2
Book of Jin 《晉書》 卷十二 志第二 天文中 Volume 12 Treatises 2: Astronomy Part Two 2
History of Ming 《明史》 卷二百六十七 列傳第一百五十五 馬從聘 張伯鯨 宋玫 范淑泰 高名衡 徐汧 鹿善繼 Volume 267 Biographies 155: Ma Congpin, Zhang Bojing, Song Mei, Fan Shutai, Gao Mingheng, Xu Qian, Lu Shanji 1
History of Ming 《明史》 卷二百二十九 列傳第一百十七 劉臺 傅應禎 王用汲 吳中行 趙用賢 艾穆 沈思孝 Volume 229 Biographies 117: Liu Tai, Fu Yingzhen, Wang Yongji, Wu Zhongxing, Zhao Yongxian, Ai Mu, Shen Sixiao 1
Book of Sui 《隋書》 卷20 志第15 天文中 Volume 20 Treatises 15: Astronomy 2 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十四 列傳第二百十三 忠義九 趙時賞 趙希洎 劉子薦黃文政 呂文信 鍾季玉潘方 耿世安 丁黼 米立趙文義 楊壽孫 侯畐 王孝忠 高應松張山翁 黃申 陳羍 蕭雷龍 宋應龍褚一正 鄒㵯劉子俊 劉沐 孫㮚 彭震龍 蕭燾夫 陳繼周 陳龍復 張鏜 張雲 張汴 呂武 鞏信 蕭明哲 杜滸 林琦 蕭資 徐臻 金應 何時陳子敬 劉士昭王士敏 趙孟壘 趙孟枀 Volume 454 Biographies 213: Loyalty and Righteousness 9 - Zhao Shishang, Zhao Xiji, Liu Zijianhuangwenzheng, Lu Wenxin, Zhong Jiyupanfang, Geng Shian, Ding Fu, Mi Lizhaowenyi, Yang Shousun, Hou Fu, Wang Xiaozhong, Gao Yingsongzhangshanweng, Huang Shen, Chen Da, Xiao Leilong, Song Yinglongchuyizheng, Zoufeng Liu Zijun, Liu Mu, Sun Li, Peng Zhenlong, Xiao Daofu, Chen Jizhou, Chen Longfu, Zhang Tang, Zhang Yun, Zhang Bian, Lu Wu, Gong Xin, Xiao Mingzhe, Du Hu, Lin Qi, Xiao Zi, Xu Zhen, Jin Ying, He Shichenzijing, Liu Shizhaowangshimin, Zhao Menglei, Zhao Mengsong 1
History of Song 《宋史》 卷四百八十八 列傳第二百四十七 外國四 交阯 大理 Volume 488 Biographies 247: Foreign States 4 - Jiaozhi, Dali 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
喜事生 喜事生 不喜事生業 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷六十七 吳越世家第七: 錢鏐 Volume 67: Hereditary House of Wuyue 2
浮薄喜事 浮薄喜事 號召浮薄喜事之人 History of Ming 《明史》 卷二百二十九 列傳第一百十七 劉臺 傅應禎 王用汲 吳中行 趙用賢 艾穆 沈思孝 Volume 229 Biographies 117: Liu Tai, Fu Yingzhen, Wang Yongji, Wu Zhongxing, Zhao Yongxian, Ai Mu, Shen Sixiao 2
国有喜事 國有喜事 國有喜事 Book of Jin 《晉書》 卷十二 志第二 天文中 Volume 12 Treatises 2: Astronomy Part Two 2
新进喜事 新進喜事 不用浮薄新進喜事之人 History of Song 《宋史》 卷二百八十二 列傳第四十一 李沆 王旦 向敏中 Volume 282 Biographies 41: Li Hang, Wang Dan, Xiang Minzhong 2