Chinese Notes
Chinese Notes

参谋 (參謀) cānmóu

 1. cānmóu verb to give advice
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际
 2. cānmóu noun staff officer
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Military 军事

Contained in

参谋总长

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百十八 列傳第一百七十七 吳潛 程元鳳 江萬里 王爚 章鑑 陳宜中 文天祥 Volume 418 Biographies 177: Wu Qian, Cheng Yuanfeng, Jiang Wanli, Wang Yue, Zhang Jian, Chen Yizhong, Wen Tianxiang 5
History of Song 《宋史》 卷一百六十七 志第一百二十 職官七 Volume 167 Treatises 120: Offical Posts 7 4
History of Song 《宋史》 卷三百八十 列傳第一百三十九 何鑄 王次翁 范同 楊愿 樓炤 勾龍如淵 薛弼 羅汝楫 蕭振 Volume 380 Biographies 139: He Zhu, Wang Ciweng, Fan Tong, Yang Yuan, Lou Zhao, Gou Longruyuan, Xue Bi, Luo Ruji, Xiao Zhen 3
History of Song 《宋史》 卷三百九十五 列傳第一百五十四 樓鑰 李大性 任希夷 徐應龍 莊夏 王阮 王質 陸游 方信孺 王柟 Volume 395 Biographies 154: Lou Yao, Li Daxing, Ren Xiyi, Xu Yinglong, Zhuang Xia, Wang Ruan, Wang Zhi, Lu You, Fang Xinru, Wang Nan 3
History of Song 《宋史》 卷二十七 本紀第二十七 高宗四 Volume 27 Annals 27: Gaozong 4 3
History of Song 《宋史》 卷四百十二 列傳第一百七十一 孟珙 杜杲 王登 楊掞 張惟孝 陳咸 Volume 412 Biographies 171: Meng Gong, Du Gao, Wang Deng, Yang Shan, Zhang Weixiao, Chen Xian 3
History of Song 《宋史》 卷四百〇四 列傳第一百六十三 汪若海 張運 柳約 李舜臣 孫逢吉 章穎 商飛卿 劉穎 徐邦憲 Volume 404 Biographies 163: Wang Ruohai, Zhang Yun, Liu Yue, Li Shunchen, Sun Fengji, Zhang Ying, Shang Feiqing, Liu Ying, Xu Bangxian 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷四十九下  志第三十九下 百官四下 Volume 49b Treatises 45: Official Posts 4b 3
History of Yuan 《元史》 卷一百五十三 列傳第四十: 劉敏 王檝 王守道 高宣 王玉汝 焦德裕 石天麟 李邦瑞 楊奐 賈居貞 Volume 153 Biographies 40: Liu Min, Wang Ji, Wang Shoudao, Gao Xuan, Wang Yuru, Jiao Deyu, Shi Tianlin, Li Bangrui, Yang Huan, Jia Juzhen 3
History of Song 《宋史》 卷二十八 本紀第二十八 高宗五 Volume 28 Annals 28: Gaozong 5 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
参谋官 參謀官 以胡舜陟為兩浙宣撫司參謀官 History of Song 《宋史》 卷二十五 本紀第二十五 高宗二 Volume 25 Annals 25: Gaozong 2 42
参谋议 參謀議 與參謀議 Book of Han 《漢書》 卷五十八 公孫弘卜式兒寬傳 Volume 58: Gongsun Hong, Bu Shi and Er Kuan 28
府参谋 府參謀 辟河東府參謀 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百七十七 列傳第一百零二 錢崔二韋二高馮三李盧封鄭敬 Volume 177 Biographies 102: Qian, Cui, two Wei's, two Gao's, Feng, three Li's, Lu, Feng, Zheng, Jing 17
参谋军事 參謀軍事 參謀軍事 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十五 補列傳第七 竇泰 尉景 婁昭 兄子叡 厙狄干 子士文 韓軌 潘樂 Volume 15 Biographies 7: Dou Tai; Wei Jing; Lou Zhao; Lou Rui; Han Gui; Pan Le 12
司参谋 司參謀 知揚州兼江淮制司參謀官 History of Song 《宋史》 卷四十一 本紀第四十一 理宗一 Volume 41 Annals 41: Lizong 1 10
节度参谋 節度參謀 為節度參謀 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百五十五 列傳第一百〇四: 穆寧 崔邠 竇群 李遜 薛戎 Volume 155 Biographies 105: Mu Ning, Cui Bin, Dou Qun, Li Xun, Xue Rong 9
遣参谋 遣參謀 全忠遣參謀徐璠至軍責諭 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百八十八 列傳第一百十三 楊時朱孫 Volume 188 Biographies 113: Yang, Shi, Zhu and grandsons 5
参谋帷幄 參謀帷幄 參謀帷幄 Book of Sui 《隋書》 卷4 帝紀第4 煬帝下 Volume 4 Annals 4: Emperor Yang 2 5
宣抚司参谋 宣撫司參謀 以胡舜陟為兩浙宣撫司參謀官 History of Song 《宋史》 卷二十五 本紀第二十五 高宗二 Volume 25 Annals 25: Gaozong 2 5
行军参谋 行軍參謀 行軍參謀 New Book of Tang 《新唐書》 卷四十九下  志第三十九下 百官四下 Volume 49b Treatises 45: Official Posts 4b 4