Chinese Notes
Chinese Notes

寡妇 (寡婦) guǎfu

guǎfu noun a widow
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '寡婦'; Guoyu '寡婦')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷十六 Scroll 16 27
History of Ming 《明史》 卷二百九十七 列傳第一百八十五 孝義二 Volume 297 Biographies 185: Filial Acts 2 7
History of Ming 《明史》 卷三百〇二 列傳第一百九十 列女二 Volume 302 Biographies 190: Exemplary Women 2 5
Wenxuan 《文選》 卷二十四 Scroll 24 5
Book of Han 《漢書》 卷九十二 游俠傳 Volume 92: Youxias 3
Records of the Grand Historian 《史記》 《太史公自序》 Biographies of Usurers 3
Wenxuan 《文選》 卷二十三 Scroll 23 3
The Book of Rites 《禮記》 《坊記》 Record of the Dykes 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷九十一 列傳第七十九: 列女 Volume 91 Biographies 79: Exemplary Women 2
History of Ming 《明史》 卷三百〇四 列傳第一百九十二 宦官一 鄭和 金英 王振 曹吉祥 懷恩 汪直 梁芳 何鼎 李廣 蔣琮 劉瑾 張永 谷大用 Volume 304 Biographies 192: Officials 1 - Zheng He, Jin Ying, Wang Zhen, Cao Jixiang, Huai En, Wang Zhi, Liang Fang, He Ding, Li Guang, Jiang Cong, Liu Jin, Zhang Yong, Gu Dayong 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
寡妇赋 寡婦賦 寡婦賦 Wenxuan 《文選》 卷十六 Scroll 16 29
妻寡妇 妻寡婦 丁儀妻寡婦賦曰 Wenxuan 《文選》 卷十六 Scroll 16 19
寡妇曰 寡婦曰 寡婦曰釐 Book of Later Han 《後漢書》 卷八十四 列女傳 Volume 84: Biographies of Exemplary Women 3
寡妇清 寡婦清 寡婦清 Records of the Grand Historian 《史記》 《太史公自序》 Biographies of Usurers 3
孤儿寡妇 孤兒寡婦 孤兒寡婦 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十一 李陳龐陳橋列傳 Volume 51: Biographies of Li, Chen, Pang, Chen, Qiao 3
人间寡妇 人間寡婦 配以人間寡婦 Book of Wei 《魏書》 卷12 孝静紀 Volume 12 Annals: (Emperor) Xiaojing 2
令寡妇 令寡婦 令寡婦皆具牒受判 History of Ming 《明史》 卷一百六十一 列傳第四十九 周新 李昌祺 陳士啟 應履平 林碩 況鍾 陳本深 彭勖 夏時 黃潤玉 楊瓚 劉實 陳選 夏寅 陳壯 張昺 宋端儀 Volume 161 Biographies 49: Zhou Xin, Li Changqi, Chen Shiqi, Ying Luping, Lin Shuo, Kuang Zhong, Chen Benshen, Peng Xu, Xia Shi, Huang Runyu, Yang Zan, Liu Shi, Chen Xuan, Xia Yin, Chen Zhuang, Zhang Bing, Song Duanyi 2
三寡妇 三寡婦 遂鞭撻三寡婦 Book of Wei 《魏書》 卷15 昭成子孫 Volume 15: Shancheng's (Tuoba Shiyijian) Children and Grandchildren 2
寡妇二千 寡婦二千 發山東寡婦二千六百人以配軍士 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四  帝紀第四  文宣帝 Volume 4 Annals 4: Emperor Wenxuan 2
寡妇及 寡婦及 矩召江都境內寡婦及未嫁女 Book of Sui 《隋書》 卷67 列傳第32 虞世基 裴蘊 裴矩 Volume 67 Biographies 32: Yun Shiji, Pei Yun, Pei Ju 2