Chinese Notes
Chinese Notes

jiān

 1. jiān noun traitor / crafty and evil person / villain
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律
 2. jiān noun adultery
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Morality 道德
  Notes: (Guoyu '姦' n 2; Unihan '姦'; XHZD '奸' 3)
 3. jiān adjective evil / wicked
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德
 4. jiān verb to exterminate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Violence 暴力
 5. jiān adjective wicked / false / deceitful
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Morality 道德
  Notes: In the sense of 狡诈 or 邪恶 (Guoyu '姦' adj; XHZD '奸' 1)
 6. jiān noun a traitor / a sinister person / a villian
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Morality 道德
  Notes: As in 汉奸 (Guoyu '姦' n 1; XHZD '奸' 2)
 7. jiān noun a rebellion
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 乱事 (Guoyu '姦' n 3)
 8. jiān verb to commit adultery
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '姦' v)

Contained in

汉奸奸诈奸淫强奸奸细通奸奸臣奸邪奸佞奸笑奸人奸计奸恶奸商奸杀奸夫奸情奸猾藏奸奸雄奸宄奸狡奸邪奸臣

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百〇四 志第五十二: 刑法三 Volume 104 Treatises 57: Punishment and Law 3 87
History of Ming 《明史》 卷三百〇八 列傳第一百九十六 奸臣 胡惟庸 陳瑛 嚴嵩 周延儒 溫體仁 馬士英 Volume 308 Biographies 196: Treacherous Officials - Hu Weiyong, Chen Ying, Yan Song, Zhou Yanru, Wen Tiren, Ma ShiYing 21
Book of Jin 《晉書》 卷三十 志第二十 刑法 Volume 30 Treatises 20: Punishment and Law 19
History of Ming 《明史》 卷二百一十 列傳第九十八 桑喬 謝瑜 何維柏 徐學詩 厲汝進 王宗茂 周冕 趙錦 吳時來 張翀 董傳策 鄒應龍 林潤 Volume 210 Biographies 98: Sang Qiao, Xie Yu, He Weibai, Xu Xueshi, Li Rujin, Wang Zongmao, Zhou Mian, Zhao Jin, Wu Shilai, Zhang Chong, Dong Chuance, Zou Yinglong, Lin Run 18
History of Ming 《明史》 卷二百三十六 列傳第一百二十四 李植 江東之 湯兆京 金士衡 王元翰 孫振基 丁元薦 李朴 夏嘉遇 Volume 236 Biographies 124: Li Zhi, Jiang Dongzhi, Tang Zhaojing, Jin Shiheng, Wang Yuanhan, Sun Zhenji, Ding Yuanjian, Li Pu, Xia Jiayu 18
History of Ming 《明史》 卷二百〇六 列傳第九十四 馬錄 程啟充 張逵 鄭一鵬 唐樞 杜鸞 葉應驄 解一貴 陸粲 邵經邦 劉世揚 魏良弼 Volume 206 Biographies 94: Ma Lu, Cheng Qichong, Zhang Kui, Zheng Yipeng, Tang Shu, Du Luan, Ye Yingcong, Jie Yigui, Lu Can, Shao Jingbang, Liu Shiyang, Wei Liangbi 18
History of Ming 《明史》 卷二百五十八 列傳第一百四十六 許譽卿 華允誠 魏呈潤 毛羽健 吳執御 章正宸 黃紹杰 傅朝佑 姜埰 熊開元 詹爾選 湯開遠 成勇 陳龍正 Volume 258 Biographies 146: Xu Yuqing, Hua Yuncheng, Wei Chengrun, Mao Yujian, Wu Zhiyu, Zhang Zhengchen, Huang Shaojie, Fu Chaoyou, Jiang 埰, Xiong Kaiyuan, Zhan Erxuan, Tang Kaiyuan, Cheng Yong, Chen Longzheng 18
Book of Later Han 《後漢書》 卷七十七 酷吏列傳 Volume 77: Biographies of Cruel Officials 17
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十九 王充王符仲長統列傳 Volume 49: Biographies of Wang Chong, Wang Fu, Zhongchang Tong 15
History of Ming 《明史》 卷三百〇七 列傳第一百九十五 佞倖 紀綱 門達 李孜省 繼曉 江彬 錢寧 陸炳 邵元節 陶仲文 顧可學 Volume 307 Biographies 195: Flatter and Imitation - Ji Gang, Men Da, Li Zisheng, Ji Xiao, Jiang Bin, Qian Ning, Lu Bing, Shao Yuanjie, Tao Zhongwen, Gu Kexue 14