Chinese Notes
Chinese Notes

拧 (擰) nǐng níng nìng

 1. nǐng verb to twist
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 2. nǐng adjective awkward / difficult
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 3. níng verb to pinch / wring
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 4. nìng adjective stubborn
  Domain: Modern Chinese 现代汉语