Chinese Notes
Chinese Notes

谣言 (謠言) yáoyán

yáoyán noun a rumor
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化
Notes: (CC-CEDICT '謠言')

Contained in

听信谣言

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Jin 《晉書》 卷二十八 志第十八 五行中 Volume 28 Treatises 18: Five Elements Part Two 6
Book of Song 《宋書》 卷三十一 志第二十一 五行二 Volume 31 Treatises 21: Five Elements 2 4
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十七 列傳第九   斛律金 子光 羨 Volume 17 Biographies 9: Hulü Jin; Hulü Guang; Hulü Xian 3
Book of Song 《宋書》 卷二十七 志第十七 符瑞上 Volume 27 Treatises 17: Auspicious Signs 1 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷五十七 杜欒劉李劉謝列傳 Volume 57: Biographies of Du, Luan, Liu, Li, Liu, Xie 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷六十七 黨錮列傳 Volume 67: Biographies of Partisan Prohibitions 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十四 列傳第四十二: 孫騰 高隆之 司馬子如 竇泰 尉景 婁昭 厙狄干 韓軌 段榮 斛律金 Volume 54 Biographies 42: Sun Teng, Gao Longzhi, Sima Ziru, Doutai, Wei Jing, Lou Zhao, She Digan, Han Gui, Duan Rong, Hu Lujin 3
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷一 魏書一 武帝紀 Volume 1: Book of Wei 1 - Annals of Emperor Wu 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷六十下 蔡邕列傳 Volume 60b: Biography of Cai Yong 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷八 魏書八 二公孫陶四張傳 Volume 8: Book of Wei 8 - Biographies of the two Gongsuns, Tao, and the four Zhangs 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
谣言曰 謠言曰 時有謠言曰 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六 魏書六 董二袁劉傳 Volume 6: Book of Wei 6 - Biographies of Dong, the two Yuans, and Liu 9
作谣言 作謠言 民作謠言 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十一 郭杜孔張廉王蘇羊賈陸列傳 Volume 31: Biographies of Guo, Du, Kong, Zhang, Lian, Wang, Su, Yang, Jia, Lu 5
举谣言 舉謠言 是為舉謠言者也 Book of Later Han 《後漢書》 卷六十下 蔡邕列傳 Volume 60b: Biography of Cai Yong 4
谣言征 謠言徵 由是諸坐謠言征者悉拜議郎 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十七 杜欒劉李劉謝列傳 Volume 57: Biographies of Du, Luan, Liu, Li, Liu, Xie 2
中谣言 中謠言 建業中謠言明會有變 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六十四 吳書十九 諸葛滕二孫濮陽傳 Volume 64: Book of Wu 19 - Biographies of Zhuge, Teng, the two Suns, and Puyang 2
谣言验 謠言驗 謠言驗矣 Book of Jin 《晉書》 卷八十六 列傳第五十六 張軌 Volume 86 Biographies 56: Zhang Gui 2
谣言启 謠言啟 以謠言啟帝曰 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十七 列傳第九   斛律金 子光 羨 Volume 17 Biographies 9: Hulü Jin; Hulü Guang; Hulü Xian 2
世谣言 世謠言 魏世謠言 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十一 補列傳第三  文襄六王 Volume 11 Biographies 3: Six Princes of Wenxiang 2
谣言闻 謠言聞 以謠言聞上曰 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷三九 補列傳第三一 崔季舒 祖珽 Volume 39 Biographies 31: Cui Jishu; Zu Ting 2
谣言所属 謠言所屬 頗為謠言所屬 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷三十五 唐書11: 明宗本紀一 Volume 35 Book of Later Tang 11: Mingzong Annals 1 2