Chinese Notes
Chinese Notes

谣言 (謠言) yáoyán

yáoyán noun a rumor
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化
Notes: (CC-CEDICT '謠言')

Contained in

听信谣言

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Jin 《晉書》 卷二十八 志第十八 五行中 Volume 28 Treatises 18: Five Elements Part Two 6
Book of Song 《宋書》 卷三十一 志第二十一 五行二 Volume 31 Treatises 21: Five Elements 2 4
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十四 列傳第四十二: 孫騰 高隆之 司馬子如 竇泰 尉景 婁昭 厙狄干 韓軌 段榮 斛律金 Volume 54 Biographies 42: Sun Teng, Gao Longzhi, Sima Ziru, Doutai, Wei Jing, Lou Zhao, She Digan, Han Gui, Duan Rong, Hu Lujin 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷六十七 黨錮列傳 Volume 67: Biographies of Partisan Prohibitions 3
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十七 列傳第九   斛律金 子光 羨 Volume 17 Biographies 9: Hulü Jin; Hulü Guang; Hulü Xian 3
Book of Song 《宋書》 卷二十七 志第十七 符瑞上 Volume 27 Treatises 17: Auspicious Signs 1 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷五十七 杜欒劉李劉謝列傳 Volume 57: Biographies of Du, Luan, Liu, Li, Liu, Xie 3
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷八 魏書八 二公孫陶四張傳 Volume 8: Book of Wei 8 - Biographies of the two Gongsuns, Tao, and the four Zhangs 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷一 魏書一 武帝紀 Volume 1: Book of Wei 1 - Annals of Emperor Wu 2
Book of Wei 《魏書》 卷95 匈奴劉聰 羯胡石勒 鐵弗劉虎 徒何慕容廆 臨渭氐苻健 羌姚萇 略陽氐吕光 Volume 95: Liu Cong of the Xiongnu, Shi Le of the Jie People, Liu Hu of the Tiefu, Murong Hui of the Tuhe, Fu Jian of the Linwei Di, Yao Chong of the Qiang, Lu Guang of the Lüeyang Di 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
谣言曰 謠言曰 時有謠言曰 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六 魏書六 董二袁劉傳 Volume 6: Book of Wei 6 - Biographies of Dong, the two Yuans, and Liu 9
作谣言 作謠言 民作謠言 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十一 郭杜孔張廉王蘇羊賈陸列傳 Volume 31: Biographies of Guo, Du, Kong, Zhang, Lian, Wang, Su, Yang, Jia, Lu 6
举谣言 舉謠言 是為舉謠言者也 Book of Later Han 《後漢書》 卷六十下 蔡邕列傳 Volume 60b: Biography of Cai Yong 4
中谣言 中謠言 建業中謠言明會有變 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六十四 吳書十九 諸葛滕二孫濮陽傳 Volume 64: Book of Wu 19 - Biographies of Zhuge, Teng, the two Suns, and Puyang 2
谣言启 謠言啟 以謠言啟帝曰 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十七 列傳第九   斛律金 子光 羨 Volume 17 Biographies 9: Hulü Jin; Hulü Guang; Hulü Xian 2
世谣言 世謠言 魏世謠言 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十一 補列傳第三  文襄六王 Volume 11 Biographies 3: Six Princes of Wenxiang 2
谣言首 謠言首 故其謠言首作於淮泗也 Book of Jin 《晉書》 卷二十八 志第十八 五行中 Volume 28 Treatises 18: Five Elements Part Two 2
谣言奏 謠言奏 又令三公謠言奏事 Book of Later Han 《後漢書》 卷六十下 蔡邕列傳 Volume 60b: Biography of Cai Yong 2
谣言云 謠言雲 先有謠言云 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二百下 列傳第一百五十下: 朱泚 黃巢 秦宗權 Volume 200 Biographies 150: Zhu Ci, Huang Chao, Qin Zongchuan 2
谣言征 謠言徵 由是諸坐謠言征者悉拜議郎 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十七 杜欒劉李劉謝列傳 Volume 57: Biographies of Du, Luan, Liu, Li, Liu, Xie 2