Chinese Notes
Chinese Notes

澳大利亚元 (澳大利亞元) Àodàlìyà yuán

Àodàlìyà yuán noun Australian dollar
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Australia 澳大利亚 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Australia (WIKI 'ISO_4217')