Chinese Notes
Chinese Notes

大厦 (大廈) dàshà

dàshà noun a tall building
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Architecture 建筑学

Contained in

高楼大厦高楼大厦国会大厦帝国大厦摩天大厦机场大厦

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷四十 Scroll 40 2
Book of Jin 《晉書》 卷四十五 列傳第十五 劉毅 和嶠 武陔 任愷 崔洪 郭奕 侯史光 何攀 Volume 45 Biographies 15: Liu Yi; Cheng Wei; He Jiao; Wu Gai; Ren Kai; Cui Hong; Guo Yi; Hou Shiguang; He Pan 2
Wenxuan 《文選》 卷七 Scroll 7 2
Wenxuan 《文選》 卷五十一 Scroll 51 2
History of Jin 《金史》 卷一百十三 列傳第五十一: 完顏賽不 內族:完顏白撒一名承裔 赤盞合喜 Volume 113 Biographies 51: Wanyan Saibu, same clan: Wanyanbaisayimingchengyi, Chizhan Hexi 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十八 列傳第八十八: 趙憬 韋倫 賈耽 姜公輔 Volume 138 Biographies 88: Zhao Jing, Wei Lun, Jia Dan, Jiang Gongfu 1
History of Song 《宋史》 卷四百〇一 列傳第一百六十 辛棄疾 何異 劉宰 劉爚 柴中行 李孟傳 Volume 401 Biographies 160: Xin Qiji, He Yi, Liu Zai, Liu Yue, Chai Zhongxing, Li Mengchuan 1
Book of Sui 《隋書》 卷14 志第9 音樂中 Volume 14 Treatises 9: Music 2 1
Wenxuan 《文選》 卷十一 Scroll 11 1
Book of Chen 《陳書》 卷三 本紀第三: 世祖 Volume 3: Emperor Wen 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
构大厦 構大廈 孰若共構大廈 Book of Zhou 《周書》 卷42 列傳第34 蕭撝 蕭世怡 蕭圓肅 蕭大圜 宗懍 劉璠 柳霞 Volume 42 Biographies 34: Xiao Hui; Xiao Shiyi; Xiao Yuansu; Xiao Dahuan; Zong Lin; Liu Fan; Liu Xia 3
建大厦 建大廈 豈有欲建大廈而遺其棟樑者哉 Book of Song 《宋書》 卷六十三 列傳第二十三 王華 王曇首 殷景仁 沈演之 Volume 63 Biographies 23: Wang Hua, Wang Tanshou, Yin Jingren, Shen Yanzhi 3
大厦成 大廈成 大廈成而燕雀相賀 Huainanzi 《淮南子》 卷十七 說林訓 Chapter 17: A Forest of Persuasion 2
大厦云海 大廈雲海 大廈雲構 Book of Sui 《隋書》 卷66 列傳第31 李諤 鮑宏 裴政 柳莊 源師 郎茂 高構 張虔威 榮毗 陸知命 房彥謙 Volume 66 Biographies 31: Li E, Hao Hong, Pei Zheng, Liu Zhuang, Yuan Shi, Lang Mao, Gao Gou, Zhang Qianwei, Rong Pi, Lu Zhiming, Fang Yanqian 2
欲求大厦 欲求大廈 欲求大廈不燔 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷八  補帝紀第八 後主 幼主 Volume 8 Annals 8: Houzhu; Youzhu 2
大厦构 大廈構 大廈構而相驩 Book of Liang 《梁書》 卷十四 列傳第八 江淹 任昉 Volume 14: Jiang Yan; Ren Fang 2