Chinese Notes
Chinese Notes

赣 (贛) gàn

 1. gàn proper noun Jiangxi
  Domain: Places 地方 , Subdomain: Jiangxi 江西 , Concept: Province 省
  Notes: Abbreviation for 江西 (Unihan '贛'; XHZD '贛' 1)
 2. gàn proper noun Gan River
  Domain: Places 地方 , Subdomain: Jiangxi 江西 , Concept: River 水名
  Notes: Name of a river in Jiangxi (XHZD '贛' 2)
 3. gàn proper noun Gan dialect
  Domain: Linguistics 语言学 , Subdomain: China 中国 , Concept: Dialect 方言
  Notes: A dialect spoken in the areas of Jiangxi and the eastern part of Hunan (Norman 1988, p. 204; Sun 2006, loc. 453)

Contained in

赣语赣方言赣江赣县赣州

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百七十八 列傳第一百六十六 楊廷麟 萬元吉 郭維經 詹兆恒 陳泰來 王養正 曾亨應 揭重熙 陳子壯 張家玉 陳邦彥 蘇觀生 Volume 278 Biographies 166: Yang Tinglin, Wan Yuanji, Guo Weijing, Zhan Zhaoheng, Chen Tailai, Wang Yangzheng, Ceng Hengying, Jie Zhongxi, Chen Zizhuang, Zhang Jiayu, Chen Bangyan, Su Guansheng 25
Book of Later Han 《後漢書》 卷六十下 蔡邕列傳 Volume 60b: Biography of Cai Yong 6
The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 哀公 Lord Ai 6
Book of Han 《漢書》 卷七十五 眭兩夏侯京翼李傳 Volume 75: Sui, two Xiahous, Jing, Ji and Li 5
Garden of Stories 《說苑》 卷十 敬慎 Chapter 10: Being Reverent and Catious 5
History of Song 《宋史》 卷四百五十四 列傳第二百十三 忠義九 趙時賞 趙希洎 劉子薦黃文政 呂文信 鍾季玉潘方 耿世安 丁黼 米立趙文義 楊壽孫 侯畐 王孝忠 高應松張山翁 黃申 陳羍 蕭雷龍 宋應龍褚一正 鄒㵯劉子俊 劉沐 孫㮚 彭震龍 蕭燾夫 陳繼周 陳龍復 張鏜 張雲 張汴 呂武 鞏信 蕭明哲 杜滸 林琦 蕭資 徐臻 金應 何時陳子敬 劉士昭王士敏 趙孟壘 趙孟枀 Volume 454 Biographies 213: Loyalty and Righteousness 9 - Zhao Shishang, Zhao Xiji, Liu Zijianhuangwenzheng, Lu Wenxin, Zhong Jiyupanfang, Geng Shian, Ding Fu, Mi Lizhaowenyi, Yang Shousun, Hou Fu, Wang Xiaozhong, Gao Yingsongzhangshanweng, Huang Shen, Chen Da, Xiao Leilong, Song Yinglongchuyizheng, Zoufeng Liu Zijun, Liu Mu, Sun Li, Peng Zhenlong, Xiao Daofu, Chen Jizhou, Chen Longfu, Zhang Tang, Zhang Yun, Zhang Bian, Lu Wu, Gong Xin, Xiao Mingzhe, Du Hu, Lin Qi, Xiao Zi, Xu Zhen, Jin Ying, He Shichenzijing, Liu Shizhaowangshimin, Zhao Menglei, Zhao Mengsong 4
History of Song 《宋史》 卷一百八十 志第一百三十三 食貨下二 Volume 180 Treatises 133: Finance and Economics 2b 4
Book of Song 《宋書》 卷三十五 志第二十五 州郡一 Volume 35 Treatises 25: Administrative Districts 1 4
History of Yuan 《元史》 卷一百九十五 列傳第八十二: 忠義三 Volume 195 Biographies 82: Loyal and Righteous Acts 3 4
Book of Han 《漢書》 卷八十三 薛宣朱博傳 Volume 83: Xue Xuan and Zhu Bo 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
子赣 子贛 子贛為介 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 哀公 Lord Ai 30
赣榆 贛榆 贛榆 Book of Han 《漢書》 卷二十八上 地理志 Volume 28a: Treatise on Geography 1 27
焦赣 焦贛 焦贛 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十九 張衡列傳 Volume 59: Biography of Zhang Heng 7
愚赣 愚贛 愚贛數犯忌諱 Book of Han 《漢書》 卷八十六 何武王嘉師丹傳 Volume 86: He Wu, Wang Jia and Shi Dan 7
赣人 贛人 今贛人敖倉 Huainanzi 《淮南子》 卷七 精神訓 Chapter 7: Spirit 4
赣令 贛令 而齊王世子為南康贛令 Book of Song 《宋書》 卷八十四 列傳第四十四 鄧琬 袁顗 孔覬 Volume 84 Biographies 44: Deng Wan, Yuan Yi, Kong Ji 4
赣石 贛石 贛石水急 Book of Jin 《晉書》 卷一百〇 列傳第七十 王彌 張昌 陳敏 王如 杜曾 杜弢 王機 祖約 蘇峻 孫恩 盧循 譙縱 Volume 100 Biographies 70: Wang Mi; Zhang Chang; Chen Min; Wang Ru; Du Ceng; Du Tao; Wang Ji; Zu Yue; Su Jun; Sun En; Lu Xun; Qiao Zong 3
赣盗 贛盜 賞平贛盜功 History of Song 《宋史》 卷三十一 本紀第三十一 高宗八 Volume 31 Annals 31: Gaozong 8 3
赣曰 贛曰 子贛曰 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 哀公 Lord Ai 3
州赣 州贛 虔州贛人也 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十七 列傳第四十七: 劉幽求 鐘紹京 郭元振 張說 Volume 97 Biographies 47: Liu Youqiu, Zhong Shaojing, Guo Yuanzhen, Zhang Shuo 3