Chinese Notes
Chinese Notes

赣 (贛) gàn

 1. gàn proper noun Jiangxi
  Domain: Places 地方 , Subdomain: Jiangxi 江西 , Concept: Province 省
  Notes: Abbreviation for 江西 (Unihan '贛'; XHZD '贛' 1)
 2. gàn proper noun Gan River
  Domain: Places 地方 , Subdomain: Jiangxi 江西 , Concept: River 水名
  Notes: Name of a river in Jiangxi (XHZD '贛' 2)
 3. gàn proper noun Gan dialect
  Domain: Dialect 方言 , Subdomain: China 中国 , Concept: Dialect 方言
  Notes: A dialect spoken in the areas of Jiangxi and the eastern part of Hunan (Norman 1988, p. 204; Sun 2006, loc. 453)

Contained in

赣语赣方言赣江赣县赣州

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百七十八 列傳第一百六十六 楊廷麟 萬元吉 郭維經 詹兆恒 陳泰來 王養正 曾亨應 揭重熙 陳子壯 張家玉 陳邦彥 蘇觀生 Volume 278 Biographies 166: Yang Tinglin, Wan Yuanji, Guo Weijing, Zhan Zhaoheng, Chen Tailai, Wang Yangzheng, Ceng Hengying, Jie Zhongxi, Chen Zizhuang, Zhang Jiayu, Chen Bangyan, Su Guansheng 25
Book of Later Han 《後漢書》 卷六十下 蔡邕列傳 Volume 60b: Biography of Cai Yong 6
The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 哀公 Lord Ai 6
Book of Han 《漢書》 卷七十五 眭兩夏侯京翼李傳 Volume 75: Sui, two Xiahous, Jing, Ji and Li 5
Garden of Stories 《說苑》 卷十 敬慎 Chapter 10: Being Reverent and Catious 5
Book of Han 《漢書》 卷八十三 薛宣朱博傳 Volume 83: Xue Xuan and Zhu Bo 4
History of Ming 《明史》 卷二百十二 列傳第一百 俞大猷 戚繼光 劉顯 李錫 張元勳 Volume 212 Biographies 100: Yu Dayou, Qi Jiguang, Liu Xian, Li Xi, Zhang Yuanxun 4
History of Song 《宋史》 卷四百〇二 列傳第一百六十一 陳敏 張詔 畢再遇 安丙 楊巨源 李好義 Volume 402 Biographies 161: Chen Min, Zhang Zhao, Bi Zaiyu, An Bing, Yang Juyuan, Li Haoyi 4
Book of Song 《宋書》 卷三十五 志第二十五 州郡一 Volume 35 Treatises 25: Administrative Districts 1 4
History of Song 《宋史》 卷四百五十四 列傳第二百十三 忠義九 趙時賞 趙希洎 劉子薦黃文政 呂文信 鍾季玉潘方 耿世安 丁黼 米立趙文義 楊壽孫 侯畐 王孝忠 高應松張山翁 黃申 陳羍 蕭雷龍 宋應龍褚一正 鄒㵯劉子俊 劉沐 孫㮚 彭震龍 蕭燾夫 陳繼周 陳龍復 張鏜 張雲 張汴 呂武 鞏信 蕭明哲 杜滸 林琦 蕭資 徐臻 金應 何時陳子敬 劉士昭王士敏 趙孟壘 趙孟枀 Volume 454 Biographies 213: Loyalty and Righteousness 9 - Zhao Shishang, Zhao Xiji, Liu Zijianhuangwenzheng, Lu Wenxin, Zhong Jiyupanfang, Geng Shian, Ding Fu, Mi Lizhaowenyi, Yang Shousun, Hou Fu, Wang Xiaozhong, Gao Yingsongzhangshanweng, Huang Shen, Chen Da, Xiao Leilong, Song Yinglongchuyizheng, Zoufeng Liu Zijun, Liu Mu, Sun Li, Peng Zhenlong, Xiao Daofu, Chen Jizhou, Chen Longfu, Zhang Tang, Zhang Yun, Zhang Bian, Lu Wu, Gong Xin, Xiao Mingzhe, Du Hu, Lin Qi, Xiao Zi, Xu Zhen, Jin Ying, He Shichenzijing, Liu Shizhaowangshimin, Zhao Menglei, Zhao Mengsong 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
子赣 子贛 子贛為介 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 哀公 Lord Ai 30
赣榆 贛榆 贛榆 Book of Han 《漢書》 卷二十八上 地理志 Volume 28a: Treatise on Geography 1 27
愚赣 愚贛 愚贛數犯忌諱 Book of Han 《漢書》 卷八十六 何武王嘉師丹傳 Volume 86: He Wu, Wang Jia and Shi Dan 7
焦赣 焦贛 焦贛 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十九 張衡列傳 Volume 59: Biography of Zhang Heng 7
赣令 贛令 而齊王世子為南康贛令 Book of Song 《宋書》 卷八十四 列傳第四十四 鄧琬 袁顗 孔覬 Volume 84 Biographies 44: Deng Wan, Yuan Yi, Kong Ji 4
赣人 贛人 今贛人敖倉 Huainanzi 《淮南子》 卷七 精神訓 Chapter 7: Spirit 4
赣盗 贛盜 賞平贛盜功 History of Song 《宋史》 卷三十一 本紀第三十一 高宗八 Volume 31 Annals 31: Gaozong 8 3
赣立 贛立 虔化吳分贛立陽都縣 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十 志第二十: 地理三 Volume 40 Treatises 20: Geography 3 3
字赣 字贛 延壽字贛 Book of Han 《漢書》 卷七十五 眭兩夏侯京翼李傳 Volume 75: Sui, two Xiahous, Jing, Ji and Li 3
赣撰 贛撰 十六卷焦贛撰 Book of Sui 《隋書》 卷34 志第29 經籍三 Volume 34 Treatises 29: Bibliography 3 3