Chinese Notes
Chinese Notes

著称 (著稱) zhùchēng

zhùchēng verb to be widely known as
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化
Notes: (CC-CEDICT '著稱')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Wei 《魏書》 卷24 燕鳳 許謙 張衮 崔玄伯 鄧淵 Volume 24: Yan Feng, Xu Qian, Zhang Gun, Cui Xuanbo, Deng Yuan 4
Book of Jin 《晉書》 卷八十三 列傳第五十三 顧和 袁瑰 江逌 車胤 殷顗 王雅 Volume 83 Biographies 53: Gu He; Yuan Mei; Jiang You; Che Yin; Yin Yi; Wang Ya 4
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十一 列傳第九: 燕鳳 許謙 崔宏 張袞 鄧彥海 Volume 21 Biographies 9: Yan Feng, Xu Qian,Cui Hong, Zhang Gun, Deng Yanhai 3
Book of Sui 《隋書》 卷73 列傳第38 循吏 Volume 73 Biographies 38: Upright Officials 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十  列傳第八: 衞操 莫含 劉庫仁 尉古真 穆崇 奚斤 叔孫建 安同 庾業延 王建 羅結 樓伏連 閭大肥 奚牧 和跋 莫題 賀狄干 李栗 奚眷 Volume 20 Biographies 8: Wei Cao, Mo Han, Liu Kuren, Wei Guzhen, Mu Chong, Xi Jin, Shu Sunjian, An Tong, Yu Yeyan, Wang Jian, Luo Jie, Lou Fulian, Lu Dafei, Xi Mu, He Ba, Mo Ti, He Digan, Li Li, Xi Juan 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷三十六 列傳第二十六 羊欣 羊玄保 沈演之 江夷 江秉之 Volume 36 Biographies 26: Yang Xin, Yang Xuanbao, Shen Yanzhi, Jiangyi, Jiang Bingzhi 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十  列傳第六十八: 外戚 Volume 80 Biographies 68: Families of Imperial Consorts 2
Book of Jin 《晉書》 卷九十 列傳第六十 良吏 Volume 90 Biographies 60: Good Officials 2
Book of Wei 《魏書》 卷43 嚴棱 毛修之 唐和 劉休賓 房法夀 Volume 43: Yan Leng, Mao Xiuzhi, Tang He, Liu Xiubin, Fang Fashou 2
Book of Song 《宋書》 卷五十三 列傳第十三 張茂度 庾登之 謝方明 江夷 Volume 53 Biographies 13: Zhang Maodu, Yu Dengzhi, Xie Fangming, Jiang Yi 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
所在著称 所在著稱 所在著稱 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十七 魏書二十七 徐胡二王傳 Volume 27: Book of Wei 27 - Biographies of Xu, Hu, and the two Wangs 12
理著称 理著稱 以名理著稱 Book of Jin 《晉書》 卷七十 列傳第四十 應詹 甘卓 卞壼 劉超 鍾雅 Volume 70 Biographies 40: Ying Zhan; Gan Zhuo; Deng Qian; Bian Kun 6
干著称 乾著稱 所在亦以清幹著稱 Book of Wei 《魏書》 卷36 李順 Volume 36: Li Shun 5
勤著称 勤著稱 賜王公已下清勤著稱者穀帛有差 Book of Wei 《魏書》 卷7上 高祖紀上 Volume 7a Annals: Gaozu 1 (Emperor Xiaowen) 4
著称绩 著稱績 並著稱績 Book of Jin 《晉書》 卷三十五 列傳第五 陳騫 裴秀 Volume 35 Biographies 5: Chen Qian; Pei Xiu 4
官著称 官著稱 兼歷官著稱 Book of Wei 《魏書》 卷79 成淹 範紹 劉桃符 劉道斌 董紹 馮元興 鹿悆 張熠 Volume 79: Cheng Yan, Fan Shao, Liu Taofu, Dong Shao, Feng Yuanxing, Lu Yu, Zhang Yi 4
谨著称 謹著稱 以忠謹著稱 Book of Wei 《魏書》 卷26 長孫肥 尉古真 Volume 26: Zhang Sunfei, Weu Guzhen 4
清白著称 清白著稱 少以清白著稱 Book of Jin 《晉書》 卷一百一十五 載記第十五 苻丕 苻登 Volume 115 Records 15: Fu Pi; Fu Deng 3
孝著称 孝著稱 以仁孝著稱 Book of Chen 《陳書》 卷十八 列傳第十二: 沈眾 袁泌 劉仲威 陸山才 王質 韋載 Volume 18: Shen Zhong; Yuan mi; Liu Zhongwei; Lu Shancai; Wang Zhi); Wei Zai 3
惠著称 惠著稱 簡惠著稱 Book of Song 《宋書》 卷六十二 列傳第二十二 羊欣 張敷 王微 Volume 62 Biographies 22: Yang Xin, Zhang Fu, Wang Wei 3