Chinese Notes
Chinese Notes

主使 zhǔshǐ

zhǔshǐ verb to instigate
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百五十八 列傳第一百四十六 許譽卿 華允誠 魏呈潤 毛羽健 吳執御 章正宸 黃紹杰 傅朝佑 姜埰 熊開元 詹爾選 湯開遠 成勇 陳龍正 Volume 258 Biographies 146: Xu Yuqing, Hua Yuncheng, Wei Chengrun, Mao Yujian, Wu Zhiyu, Zhang Zhengchen, Huang Shaojie, Fu Chaoyou, Jiang 埰, Xiong Kaiyuan, Zhan Erxuan, Tang Kaiyuan, Cheng Yong, Chen Longzheng 3
History of Ming 《明史》 卷二百二十九 列傳第一百十七 劉臺 傅應禎 王用汲 吳中行 趙用賢 艾穆 沈思孝 Volume 229 Biographies 117: Liu Tai, Fu Yingzhen, Wang Yongji, Wu Zhongxing, Zhao Yongxian, Ai Mu, Shen Sixiao 3
History of Ming 《明史》 卷一百九十七 列傳第八十五 席書 霍韜 熊浹 黃宗明 黃綰 Volume 197 Biographies 85: Xi Shu, Huo Tao, Xiong Jia, Huang Zongming, Huang Wan 3
History of Ming 《明史》 卷二百二十二 列傳第一百一十 譚綸 王崇古 方逢時 吳兌 鄭洛 張學顏 張佳胤 殷正茂 凌雲翼 Volume 222 Biographies 110: Tan Lun, Wang Chonggu, Fang Fengshi, Wu Dui, Zheng Luo, Zhang Xueyan, Zhang Jiayin, Yin Zhengmao, Ling Yunyi 2
History of Ming 《明史》 卷二百十三 列傳第一百〇一 徐階 高拱 張居正 Volume 213 Biographies 101: Xu Jie, Gao Gong, Zhang Juzheng 2
History of Ming 《明史》 卷二百〇七 列傳第九十五 鄧繼曾 朱淛 楊言 劉安 薛侃 楊名 郭弘化 劉世龍 張選 包節 謝廷荡鄄洍 王與齡 楊思忠 Volume 207 Biographies 95: Deng Jiceng, Zhu Zhe, Yang Yan, Liu An, Xue Kan, Yang Ming, Guo Honghua, Liu Shilong, Zhang Xuan, Bao Jie, Xie Tingdangjuansi, Wang Yuling, Yang Sizhong 2
Han Feizi 《韓非子》 有度第六 Chapter 6: Having Standards 2
History of Ming 《明史》 卷二百四十 列傳第一百二十八 葉向高 劉一燝 韓爌 朱國祚 何宗彥 孫如游 Volume 240 Biographies 128: Ye Xianggao, Liu Yijing, Han Kuang, Zhu Guozuo, He Zongyan, Sun Ruyou 2
Book of Jin 《晉書》 卷十一 志第一 天文上 Volume 11 Treatises 1: Astronomy Part One 2
History of Jin 《金史》 卷六十七 列傳第五: 石顯 桓赧弟:散達 烏春附:溫敦蒲刺 臘醅弟麻產 鈍恩 留可 阿疏 奚王回離保 Volume 67 Biographies 5: Shi Xian, Huan Nan and younger brother: Sanda, Wu Chun and relative: Wendun Puci, Lapei dimachan, Dun En, Liu Ke, A Shu, Xiwang Huilibao 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
究主使 究主使 必究主使 History of Ming 《明史》 卷一百九十七 列傳第八十五 席書 霍韜 熊浹 黃宗明 黃綰 Volume 197 Biographies 85: Xi Shu, Huo Tao, Xiong Jia, Huang Zongming, Huang Wan 9
明主使 明主使 故明主使法擇人 Han Feizi 《韓非子》 有度第六 Chapter 6: Having Standards 7
主使臣 主使臣 臣聞明主使臣 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十九 魏書十九 任城陳蕭王傳 Volume 19: Book of Wei 19 - Biographies of the princes of Rencheng, Chen, and Xiao 5
主使十六 主使十六 主使十六神 Book of Jin 《晉書》 卷十一 志第一 天文上 Volume 11 Treatises 1: Astronomy Part One 4
诘主使 詰主使 詰主使者 History of Ming 《明史》 卷一百六十二 列傳第五十 尹昌隆 耿通 戴綸 陳祚 劉球 陳鑑 鍾同 章綸 廖莊 倪敬 楊瑄 Volume 162 Biographies 50: Yin Changlong, Geng Tong, Dai Lun, Chen Zuo, Liu Qiu, Chen Jian, Zhong Tong, Zhang Lun, Liao Zhuang, Ni Jing, Yang Xuan 4
辽主使 遼主使 遼主使其臣王言敷燕於館 History of Song 《宋史》 卷三百十二 列傳第七十一 韓琦子:忠彥 曾公亮子:孝寬 孝廣 孝蘊 陳升之 吳充 王珪從父:罕 從兄:琪 Volume 312 Biographies 71: Han Qi and son: Zhongyan, Ceng Gongliang and son: Xiaokuan, Xiao Guang, Xiao Yun, Chen Shengzhi, Wu Chong, Wang Gui and uncle: Han, nephew: Qi 3
主使人 主使人 是故明主使人持權而不以權與之 History of Song 《宋史》 卷三百九十四 列傳第一百五十三 胡紘 何澹 林栗 高文虎 陳自強 鄭丙 京鏜 謝深甫 許及之 梁汝嘉 Volume 394 Biographies 153: Hu Hong, He Dan, Lin Li, Gao Wenhu, Chen Ziqiang, Zheng Bing, Jing Tang, Xie Shenfu, Xu Jizhi, Liang Rujia 3
上司主使 上司主使 聽從上司主使 History of Ming 《明史》 卷二百二十九 列傳第一百十七 劉臺 傅應禎 王用汲 吳中行 趙用賢 艾穆 沈思孝 Volume 229 Biographies 117: Liu Tai, Fu Yingzhen, Wang Yongji, Wu Zhongxing, Zhao Yongxian, Ai Mu, Shen Sixiao 2
阶主使 階主使 於是嵩疑階主使 History of Ming 《明史》 卷二百一十 列傳第九十八 桑喬 謝瑜 何維柏 徐學詩 厲汝進 王宗茂 周冕 趙錦 吳時來 張翀 董傳策 鄒應龍 林潤 Volume 210 Biographies 98: Sang Qiao, Xie Yu, He Weibai, Xu Xueshi, Li Rujin, Wang Zongmao, Zhou Mian, Zhao Jin, Wu Shilai, Zhang Chong, Dong Chuance, Zou Yinglong, Lin Run 2
主使姓名 主使姓名 詰主使姓名 History of Ming 《明史》 卷二百五十五 列傳第一百四十三 劉宗周 黃道周 Volume 255 Biographies 143: Liu Zongzhou, Huang Daozhou 2