Chinese Notes
Chinese Notes

高官 gāoguān

gāoguān noun a high official
Domain: Politics 政治

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百八十九 列傳第二百四十八 外國五 占城 眞臘 蒲甘 邈黎 三佛齊 闍婆南毗 勃泥 注輦 丹眉流 Volume 489 Biographies 248: Foreign States 5 - Champa, Siem Reap, Bagan, Miaoli, Srivijaya, Sheponanpi, Brunei, Chola, Nakhon Si Thammarat 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十四 列傳第三十四: 劉仁軌 郝處俊 裴行儉 Volume 84 Biographies 34: Liu Rengui, Hao Chujun, Pei Xingjian 1
History of Song 《宋史》 卷二百四十五 列傳第四 宗室二 Volume 245 Biographies 4: Imperial Clan 2 1
Book of Liang 《梁書》 卷四十八 列傳第四十二 儒林 Volume 48: Confucian Scholars 1
History of Song 《宋史》 卷四百六十三 列傳第二百二十二 外戚上 杜審琦弟:審瓊 審肇 審進(從子:彥圭 彥鈞 從孫:守元 曾孫:惟序) 賀令圖楊重進 王繼勳 劉知信子:承宗 劉文裕 劉美子:從德 從廣 孫:永年 附:馬季良 郭崇仁 楊景宗 符惟忠 柴宗慶 張堯佐 Volume 463 Biographies 222: Families of Imperial Consorts 1 - Du Shenqi younger brothers: Shen Qiong, Shen Zhao, Shen Jin (nephews: Yan Gui, Yan Jun, relatives: Shou Yuan, Wei Xu), Heling Tuyang zhongjin, Wang Jixun, Liu Zhixin's sons: Cheng Zong, Liu Wenyu, Liu Mei's sons: Cong De, Cong Guang, grandson: Yong Nian, relatives: Ma Jiliang, Guo Chongren, Yang Jingzong, Fu Weizhong, Chai Zongqing, Zhang Yaozuo 1
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四一 列傳第三三  暴顯 皮景和 鮮于世榮 綦連猛 元景安 獨孤永業 傅伏 高保寧 Volume 41 Biographies 33: Bao Xian; Pi Jinghe; Xianyu Shirong; Qilian Meng; Yuan Jing'an; Dugu Yongye; Fu Fu; Gao Baoning 1
History of Song 《宋史》 卷二百五十七 列傳第十六 吳廷祚 李崇矩 王仁贍 楚昭輔 李處耘 Volume 257 Biographies 16: Wu Tingzuo, Li Chongju, Wang Renshan, Chu Zhaofu, Li Chuyun 1
Book of Wei 《魏書》 卷63 王肅 宋弁 Volume 63: Wang Su, Song Bian 1
Book of Wei 《魏書》 卷60 韓麒麟 程駿 Volume 60: Han Qilin, Cheng Jun 1
History of Jin 《金史》 卷八十三 列傳第二十一: 張通古 張浩子:汝霖 張玄素 張汝弼 耶律安禮 納合椿年 祁宰 Volume 83 Biographies 21: Zhang Tonggu, Zhang Hao son: Rulin, Zhang Xuansu, Zhang Rubi, Ye Luanli, Na Hechunnian, Qi Zai 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
高官重 高官重 高官重祿 Book of Sui 《隋書》 卷71 列傳第36 誠節 Volume 71 Biographies 36: Sincere Men 6
高官厚 高官厚 更得高官厚祿如今者也 Book of Song 《宋書》 卷五十三 列傳第十三 張茂度 庾登之 謝方明 江夷 Volume 53 Biographies 13: Zhang Maodu, Yu Dengzhi, Xie Fangming, Jiang Yi 4
高官大 高官大 雖高官大賞 Book of Sui 《隋書》 卷63 列傳第28 樊子蓋 史祥 元壽 楊義臣 衞玄 劉權 Volume 63 Biographies 28: Fan Zigai, Shi Xiang, Yuan Shou, Yang Yichen, Wei Xuan, Liu Quan 3
公高官 公高官 若即與公高官 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四一 列傳第三三  暴顯 皮景和 鮮于世榮 綦連猛 元景安 獨孤永業 傅伏 高保寧 Volume 41 Biographies 33: Bao Xian; Pi Jinghe; Xianyu Shirong; Qilian Meng; Yuan Jing'an; Dugu Yongye; Fu Fu; Gao Baoning 2
居高官 居高官 當時居高官 History of Jin 《金史》 卷八十三 列傳第二十一: 張通古 張浩子:汝霖 張玄素 張汝弼 耶律安禮 納合椿年 祁宰 Volume 83 Biographies 21: Zhang Tonggu, Zhang Hao son: Rulin, Zhang Xuansu, Zhang Rubi, Ye Luanli, Na Hechunnian, Qi Zai 2
高官督 高官督 高官督護繆坦嘗請武昌城西地為營 Book of Jin 《晉書》 卷四十三 列傳第十三 山濤 王戎 郭舒 樂廣 Volume 43 Biographies 13: Shan Tao; Wang Rong; Guo Shu; Yue Guang 2
取高官 取高官 以际会坐取高官 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六十 吳書十五 賀全呂周鍾離傳 Volume 60: Book of Wu 15 - Biographies of He, Quan, Lü, Zhou, and Zhongli 2
高官大国 高官大國 尊以高官大國 History of Song 《宋史》 卷二百四十五 列傳第四 宗室二 Volume 245 Biographies 4: Imperial Clan 2 2