Chinese Notes
Chinese Notes

相遇 xiāngyù

xiāngyù verb to meet / to encounter
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十四 周書5: 世宗本紀一 Volume 114 Book of Later Zhou 16: Shizong Annals 1 4
Book of Later Han 《後漢書》 卷十五 李王鄧來列傳 Volume 15: Biographies of Li, Wang, Deng, Lai 3
Book of Sui 《隋書》 卷53 列傳第18 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 Volume 53 Biographies 18: Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang 3
Book of Sui 《隋書》 卷63 列傳第28 樊子蓋 史祥 元壽 楊義臣 衞玄 劉權 Volume 63 Biographies 28: Fan Zigai, Shi Xiang, Yuan Shou, Yang Yichen, Wei Xuan, Liu Quan 3
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十三 魏書二十三 和常楊杜趙裴傳 Volume 23: Book of Wei 23 - Biographies of He, Chang, Yang, Du, Zhao, and Pei 3
The Scholars 《儒林外史》 第三十四回 Chapter 34 2
Book of Sui 《隋書》 卷60 列傳第25 崔仲方 于仲文 段文振 Volume 60 Biographies 25: Cui Zhongfang, Yu Zhongwen, Duan Wenzhen 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五十九 列傳第九: 屈突通 任瓌 丘和 許紹 李襲志 姜謩 Volume 59 Biographies 9: Qu Tutong, Ren Gui, Qiu He, Xu Shao, Li Xizhi, Jian Mo 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷九十四 晉書20: 列傳九 萇從簡 潘環 方太 何建 張廷蘊 郭延魯 郭金海 劉處讓 李瓊 高漢筠 孫彥韜 王傅拯 祕瓊 李彥珣 Volume 94 Book of Later Jin 20: Biographies 9 - Chang Congjian, Pan Huan, Fang Tai, He Jian, Zhang Tingyun, Guo Yanlu, Guo Jinhai, Liu Churang, Li Qiong, Gao Hanyun, Sun Yantao, Wang Fuzheng, Mi Qiong, Li Yanxun 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十五 蜀書五 諸葛亮傳 Volume 35: Book of Shu 5 - Biography of Zhuge Liang 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
贼相遇 賊相遇 與賊相遇 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十六 魏書二十六 滿田牽郭傳 Volume 26: Book of Wei 26 - Biographies of Man, Tian, Qian, and Guo 16
虏相遇 虜相遇 與虜相遇 Book of Sui 《隋書》 卷43 列傳第8 河間王弘 楊處綱 楊子崇 觀德王雄 Volume 43 Biographies 8: He Jian Wanghong, Yang Chugang, Yang Zichong, Guang De, Wang Xiong 8
君臣相遇 君臣相遇 觀亮君臣相遇 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十五 蜀書五 諸葛亮傳 Volume 35: Book of Shu 5 - Biography of Zhuge Liang 8
军相遇 軍相遇 及與迥軍相遇 Book of Sui 《隋書》 卷53 列傳第18 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 Volume 53 Biographies 18: Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang 6
等相遇 等相遇 與永偽將王次等相遇 Book of Jin 《晉書》 卷八十一 列傳第五十一 王遜 蔡豹 羊鑒 劉胤 桓宣 朱伺 毛寶 劉遐 鄧嶽 朱序 Volume 81 Biographies 51: Wang Xun; Cai Bao; Yang Jian; Liu Yin; Huan Xuan; Zhu Si; Mao Bao; Liu Xia; Deng Yue; Zhu Xu 4
恨相遇 恨相遇 猶恨相遇之不早 Book of Song 《宋書》 卷六十七 列傳第二十七 謝靈運 Volume 67 Biographies 27: Xie Lingyun 3
邂逅相遇 邂逅相遇 邂逅相遇 The Book of Songs 《詩經》 國風‧鄭‧野有蔓草 Lessons from the states - Odes of Zheng - Ye You Man Cao 3
爽相遇 爽相遇 與爽相遇於小峴 Book of Song 《宋書》 卷七十四 列傳第三十四 臧質 魯爽 沈攸之 Volume 74 Biographies 34: Zang Zhi, Lu Shuang, Shen Youzhi 2
豕相遇 豕相遇 人作犬豕相遇 Book of Song 《宋書》 卷六十九 列傳第二十九 劉湛 范曄 Volume 69 Biographies 29: Liu Zhan, Fan Ye 2
相遇早 相遇早 相遇早舊 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十七 列傳第八 劉懷珍 李安民 王玄載 Volume 27 Biographies 8: Liu Huaizhen, Li Anmin, Wang Xuanzai 2