Chinese Notes
Chinese Notes

相遇 xiāngyù

xiāngyù verb to meet / to encounter
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十四 周書5: 世宗本紀一 Volume 114 Book of Later Zhou 16: Shizong Annals 1 4
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十三 魏書二十三 和常楊杜趙裴傳 Volume 23: Book of Wei 23 - Biographies of He, Chang, Yang, Du, Zhao, and Pei 3
Book of Sui 《隋書》 卷53 列傳第18 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 Volume 53 Biographies 18: Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang 3
Book of Sui 《隋書》 卷63 列傳第28 樊子蓋 史祥 元壽 楊義臣 衞玄 劉權 Volume 63 Biographies 28: Fan Zigai, Shi Xiang, Yuan Shou, Yang Yichen, Wei Xuan, Liu Quan 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷十五 李王鄧來列傳 Volume 15: Biographies of Li, Wang, Deng, Lai 3
Book of Jin 《晉書》 卷九十二 列傳第六十二 文苑 Volume 92 Biographies 62: Writers 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十八 晉書14: 列傳三 景延廣 李彥韜 張希崇 王庭胤 史匡翰 梁漢顒 楊思權 尹暉 李從璋 李從溫 張萬進 Volume 88 Book of Later Jin 14: Biographies 3 - Jing Yangguang, Li Yantao, Zhang Xichong, Wang Tingyin, Shi Kuanghan, Liang Hanyong, Yang Siquan, Yin Hui, Li Congzhang, Li Congwen, Zhang Wanjin 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十三 列傳第六十一: 梁士彥 元諧 虞慶則 元冑 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 杜彥 周搖 獨孤楷 乞伏慧 張威 和洪 陰壽 楊義臣 Volume 73 Biographies 61: Liang Shiyan, Yuan Xie, Yu Qingze, Yuan Zhou, Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang, Du Yan, Zhou Yao, Du Gukai, Qi Fuhui, Zhang Wei, He Hong, Yin Shou, Yang Yichen 2
Book of Song 《宋書》 卷六十七 列傳第二十七 謝靈運 Volume 67 Biographies 27: Xie Lingyun 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷一 魏書一 武帝紀 Volume 1: Book of Wei 1 - Annals of Emperor Wu 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
贼相遇 賊相遇 與賊相遇 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十六 魏書二十六 滿田牽郭傳 Volume 26: Book of Wei 26 - Biographies of Man, Tian, Qian, and Guo 16
虏相遇 虜相遇 與虜相遇 Book of Sui 《隋書》 卷43 列傳第8 河間王弘 楊處綱 楊子崇 觀德王雄 Volume 43 Biographies 8: He Jian Wanghong, Yang Chugang, Yang Zichong, Guang De, Wang Xiong 8
君臣相遇 君臣相遇 觀亮君臣相遇 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十五 蜀書五 諸葛亮傳 Volume 35: Book of Shu 5 - Biography of Zhuge Liang 8
等相遇 等相遇 與永偽將王次等相遇 Book of Jin 《晉書》 卷八十一 列傳第五十一 王遜 蔡豹 羊鑒 劉胤 桓宣 朱伺 毛寶 劉遐 鄧嶽 朱序 Volume 81 Biographies 51: Wang Xun; Cai Bao; Yang Jian; Liu Yin; Huan Xuan; Zhu Si; Mao Bao; Liu Xia; Deng Yue; Zhu Xu 4
恨相遇 恨相遇 猶恨相遇之不早 Book of Song 《宋書》 卷六十七 列傳第二十七 謝靈運 Volume 67 Biographies 27: Xie Lingyun 3
邂逅相遇 邂逅相遇 邂逅相遇 The Book of Songs 《詩經》 國風‧鄭‧野有蔓草 Lessons from the states - Odes of Zheng - Ye You Man Cao 3
隆相遇 隆相遇 與世隆相遇甚懽 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十四 列傳第五 柳世隆 張瑰 Volume 24 Biographies 5: Liu Shilong, Zhang Gui 2
骑相遇 騎相遇 與豹子前鋒候騎相遇 Book of Wei 《魏書》 卷51 韓茂 皮豹子 封敕文 吕羅漢 孔伯恭 Volume 51: Han Mao, Pi Baozi, Feng Chiwen, Lu Luohan, Kong Bogong 2
豕相遇 豕相遇 人作犬豕相遇 Book of Song 《宋書》 卷六十九 列傳第二十九 劉湛 范曄 Volume 69 Biographies 29: Liu Zhan, Fan Ye 2
弼相遇 弼相遇 弼相遇 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三 魏書三 明帝紀 Volume 3: Book of Wei 3 - Annals of Emperor Ming 2