Chinese Notes
Chinese Notes

相遇 xiāngyù

xiāngyù verb to meet / to encounter
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十四 周書5: 世宗本紀一 Volume 114 Book of Later Zhou 16: Shizong Annals 1 4
Book of Sui 《隋書》 卷53 列傳第18 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 Volume 53 Biographies 18: Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang 3
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十三 魏書二十三 和常楊杜趙裴傳 Volume 23: Book of Wei 23 - Biographies of He, Chang, Yang, Du, Zhao, and Pei 3
Book of Sui 《隋書》 卷63 列傳第28 樊子蓋 史祥 元壽 楊義臣 衞玄 劉權 Volume 63 Biographies 28: Fan Zigai, Shi Xiang, Yuan Shou, Yang Yichen, Wei Xuan, Liu Quan 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷十五 李王鄧來列傳 Volume 15: Biographies of Li, Wang, Deng, Lai 3
Book of Song 《宋書》 卷六十七 列傳第二十七 謝靈運 Volume 67 Biographies 27: Xie Lingyun 2
Book of Jin 《晉書》 卷九十二 列傳第六十二 文苑 Volume 92 Biographies 62: Writers 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十八 魏書十八 二李臧文呂許典二龐閻傳 Volume 18: Book of Wei 18 - Biographies of the two Lis, Zang, Wen, Lü, Xu, Dian, the two Pangs, and Yan 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十四 列傳第五十二: 韋孝寬 韋瑱 柳虯 Volume 64 Biographies 52: Wei Xiaokuan, Wei Zhen, Liu Qiu 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十三 列傳第六十一: 梁士彥 元諧 虞慶則 元冑 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 杜彥 周搖 獨孤楷 乞伏慧 張威 和洪 陰壽 楊義臣 Volume 73 Biographies 61: Liang Shiyan, Yuan Xie, Yu Qingze, Yuan Zhou, Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang, Du Yan, Zhou Yao, Du Gukai, Qi Fuhui, Zhang Wei, He Hong, Yin Shou, Yang Yichen 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
贼相遇 賊相遇 與賊相遇 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十六 魏書二十六 滿田牽郭傳 Volume 26: Book of Wei 26 - Biographies of Man, Tian, Qian, and Guo 16
君臣相遇 君臣相遇 觀亮君臣相遇 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十五 蜀書五 諸葛亮傳 Volume 35: Book of Shu 5 - Biography of Zhuge Liang 8
虏相遇 虜相遇 與虜相遇 Book of Sui 《隋書》 卷43 列傳第8 河間王弘 楊處綱 楊子崇 觀德王雄 Volume 43 Biographies 8: He Jian Wanghong, Yang Chugang, Yang Zichong, Guang De, Wang Xiong 8
军相遇 軍相遇 及與迥軍相遇 Book of Sui 《隋書》 卷53 列傳第18 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 Volume 53 Biographies 18: Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang 6
等相遇 等相遇 與永偽將王次等相遇 Book of Jin 《晉書》 卷八十一 列傳第五十一 王遜 蔡豹 羊鑒 劉胤 桓宣 朱伺 毛寶 劉遐 鄧嶽 朱序 Volume 81 Biographies 51: Wang Xun; Cai Bao; Yang Jian; Liu Yin; Huan Xuan; Zhu Si; Mao Bao; Liu Xia; Deng Yue; Zhu Xu 4
恨相遇 恨相遇 猶恨相遇之不早 Book of Song 《宋書》 卷六十七 列傳第二十七 謝靈運 Volume 67 Biographies 27: Xie Lingyun 3
邂逅相遇 邂逅相遇 邂逅相遇 The Book of Songs 《詩經》 國風‧鄭‧野有蔓草 Lessons from the states - Odes of Zheng - Ye You Man Cao 3
弼相遇 弼相遇 弼相遇 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三 魏書三 明帝紀 Volume 3: Book of Wei 3 - Annals of Emperor Ming 2
敌相遇 敵相遇 至涿州與敵相遇 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷九十四 晉書20: 列傳九 萇從簡 潘環 方太 何建 張廷蘊 郭延魯 郭金海 劉處讓 李瓊 高漢筠 孫彥韜 王傅拯 祕瓊 李彥珣 Volume 94 Book of Later Jin 20: Biographies 9 - Chang Congjian, Pan Huan, Fang Tai, He Jian, Zhang Tingyun, Guo Yanlu, Guo Jinhai, Liu Churang, Li Qiong, Gao Hanyun, Sun Yantao, Wang Fuzheng, Mi Qiong, Li Yanxun 2
回纥相遇 回紇相遇 與回紇相遇 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十一 本紀第十一: 代宗 Volume 11 Annals 11: Daizong 2