Chinese Notes
Chinese Notes

妄言 wàngyán

wàngyán noun lies / wild talk / lies / nonsense / fantasy
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七  齊本紀中第七: 顯祖文宣帝 廢帝 孝昭帝 Volume 7 Northern Qi Annals 2: Emperor Xianzu Wenxuan, Deposed Emperor, Emperor Xiaozhao 3
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七十七 列傳第六十七 恩倖 Volume 77 Biographies 67: Noble Favorites 3
History of Yuan 《元史》 卷一百七十三 列傳第六十: 崔斌 崔彧 葉李 燕公楠 馬紹 Volume 173 Biographies 60: Cui Bin, Cui Yu, Ye Li, Yan Gongnan, Ma Shao 3
History of Ming 《明史》 卷二百三十一 列傳第一百十九 顧憲成 顧允成 錢一本 于孔兼 史孟麟 薛敷教 安希范 劉元珍 葉茂才 Volume 231 Biographies 119: Gu Xiancheng, Gu Yuncheng, Qian Yiben, Yu Kongjian, Shi Menglin, Xue Fujiao, An Xifan, Liu Yuanzhen, Ye Maocai 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十三上 列傳第一百四十八上 姦臣上 Volume 223a Biographies 148a: Evil Ministers 1 3
History of Yuan 《元史》 卷一百三十六 列傳第二十三: 哈剌哈孫 阿沙不花 拜住 Volume 136 Biographies 23: Halahasun, Ashabuhua, Baizhu 2
History of Ming 《明史》 卷一百八十 列傳第六十八 張寧 王徽 毛弘 丘弘 李森 魏元 强珍 王瑞 李俊 汪奎 湯鼐 姜綰 姜洪 曹璘 彭程 龐泮 呂獻 葉紳 胡獻 張弘至 屈伸 王獻臣 Volume 180 Biographies 68: Zhang Ning, Wang Hui, Mao Hong, Qiu Hong, Li Sen, Wei Yuan, Qiang Zhen, Wang Rui, Li Jun, Wang Kui, Tang Nai, Jiang Wan, Jiang Hong, Cao Lin, Peng Cheng, Pang Pan, Lu Xian, Ye Shen, Hu Xian, Zhang Hongzhi, Qu Shen, Wang Xianchen 2
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷六  補帝紀第六 孝昭帝 Volume 6 Annals 6: Emperor Xiaozhao 2
History of Ming 《明史》 卷三百二十三 列傳第二百十一 外國四 琉球 呂宋 合貓里 美洛居 沙瑤吶嗶嘽 雞籠 婆羅 麻葉甕 古麻喇朗 馮嘉施蘭 文郎馬神 Volume 323 Biographies 211: Foreign States 4 - Ryūkyū Islands, Luzon, Camarines Sur, Maluku Islands, Mindanao, Dapitan, Keelung, Borneo, Belitung Island, Gumalalang, Pangasinan, Banjarmasin 2
History of Ming 《明史》 卷一百十七 列傳第五 諸王二 Volume 117 Biographies 5: Princes 2 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
妄言笑 妄言笑 不妄言笑 Book of Song 《宋書》 卷五十八 列傳第十八 王惠 Volume 58 Biographies 18: Wang Hui, Xie Hongwei, Wang Qiu 9
敢妄言 敢妄言 則人臣莫敢妄言矣 Han Feizi 《韓非子》 南面第十八 Chapter 18: Facing South 8
妄言耳 妄言耳 此妄言耳 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十 魏書二十 武文世王公傳 Volume 20: Book of Wei 20 - Biographies of nobles in Emperors Wu and Wen's time 3
妄言见 妄言見 五利妄言見其師 Records of the Grand Historian 《史記》 《孝武本紀》 Annals of the Xiaowu Emperor 3
利妄言 利妄言 五利妄言見其師 Records of the Grand Historian 《史記》 《孝武本紀》 Annals of the Xiaowu Emperor 3
妄言惑众 妄言惑眾 及有妄言惑眾 History of Song 《宋史》 卷二十二 本紀第二十二 徽宗四 Volume 22 Annals 22: Huizong 4 3
知妄言 知妄言 故知妄言賞理 Book of Song 《宋書》 卷八十一 列傳第四十一 劉秀之 顧琛 顧覬之 Volume 81 Biographies 41: Liu Xiuzhi, Gu Chen, Gu Jizhi 3
妄言无行 妄言無行 故妄言無行之徒皆爭效之 Records of the Grand Historian 《史記》 《大宛列傳》 Treatise on the Dayuan 3
以为妄言 以為妄言 以為妄言 Records of the Grand Historian 《史記》 《淮南衡山列傳》 Biographies of Huainan and Hengshan 2
多妄言 多妄言 陛下多妄言 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷六  補帝紀第六 孝昭帝 Volume 6 Annals 6: Emperor Xiaozhao 2