Chinese Notes
Chinese Notes

经理 (經理) jīnglǐ

  1. jīnglǐ noun manager / director
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Administration 管理
    Notes: (Sun 2006, loc. 1540)
  2. jīnglǐ verb to manage
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作

Contained in

总经理

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷九十三 志第四十二:  食貨一 Volume 93 Treatises 46: Finance and Economics 1 7
History of Ming 《明史》 卷二百七十四 列傳第一百六十二 史可法 高弘圖 姜曰廣 Volume 274 Biographies 162: Shi Kefa, Gao Hongtu, Jiang Yueguang 4
History of Ming 《明史》 卷二百七十五 列傳第一百六十三 張慎言 徐石麒 解學龍 高倬 左懋第 祁彪佳 Volume 275 Biographies 163: Zhang Shenyan, Xu Shiqi, Jie Xuelong, Gao Zhuo, Zuo Maodi, Qi Biaojia 3
History of Ming 《明史》 卷十 本紀第十 英宗前紀 Volume 10 Annals 10: Yingzong Former Records 3
History of Song 《宋史》 卷四百十二 列傳第一百七十一 孟珙 杜杲 王登 楊掞 張惟孝 陳咸 Volume 412 Biographies 171: Meng Gong, Du Gao, Wang Deng, Yang Shan, Zhang Weixiao, Chen Xian 3
History of Ming 《明史》 卷一百三十一 列傳第十九 顧時 吳楨 薛顯 郭興 陳德 王志 梅思祖 金朝興 唐勝宗 陸仲亨 費聚 陸聚 鄭遇春 黃彬 葉昇 Volume 131 Biographies 19: Gu Shi, Wu Zhen, Xue Xian, Guo Xing, Chen De, Wang Zhi, Mei Sizu, Jin Chaoxing, Tang Shengzong, Lu Zhongheng, Fei Ju, Lu Ju, Zheng Yuchun, Huang Bin, Ye Sheng 3
History of Yuan 《元史》 卷二十五 本紀第二十五: 仁宗二 Volume 25 Annals 25: Renzong 2 3
History of Ming 《明史》 卷八十八 志第六十四 河渠六 Volume 88 Treatises 64: Rivers and Canals 6 3
History of Song 《宋史》 卷四百三十六 列傳第一百九十五 儒林六 陳亮 鄭樵林霆 李道傳 Volume 436 Biographies 195: Confucian Scholars 6 - Chen Liang, Zheng Qiaolinting, Li Daochuan 2
History of Ming 《明史》 卷一百五十四 列傳第四十二 張輔 黃福 劉儁 呂毅 陳洽 李彬 柳升 梁銘 王通 Volume 154 Biographies 42: Zhang Fu, Huang Fu, Liu Jun, Lu Yi, Chen Qia, Li Bin, Liu Sheng, Liang Ming, Wang Tong 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
经理两 經理兩 經理兩淮屯田 History of Song 《宋史》 卷三十九 本紀第三十九 寧宗三 Volume 39 Annals 39: Ningzong 3 3
经理未定 經理未定 經理未定之州郡 History of Song 《宋史》 卷一百八十六 志第一百三十九 食貨下八 Volume 186 Treatises 139: Finance and Economics 2h 3
应经理 應經理 亦應經理 Book of Song 《宋書》 卷八十四 列傳第四十四 鄧琬 袁顗 孔覬 Volume 84 Biographies 44: Deng Wan, Yuan Yi, Kong Ji 2
讲论经理 講論經理 將講論經理 Book of Later Han 《後漢書》 卷一下 光武帝紀 Volume 1b: Annals of Emperor Guangwu 2
方经理 方經理 時朝廷方經理時政 History of Song 《宋史》 卷一百七十 志第一百二十三 職官十 Volume 170 Treatises 123: Offical Posts 10 2
监经理 監經理 內監經理 Book of Liang 《梁書》 卷五十一 列傳第四十五 處士 Volume 51: Retired Gentlemen 2
经理淮 經理淮 經理淮東 History of Song 《宋史》 卷二十七 本紀第二十七 高宗四 Volume 27 Annals 27: Gaozong 4 2
往来经理 往來經理 往來經理 History of Song 《宋史》 卷三百四十五 列傳第一百〇四 劉安世 鄒浩 田晝 王回 曾誕 陳瓘 任伯雨 Volume 345 Biographies 104: Liu Anshi, Zou Hao, Tian Zhou, Wang Hui, Ceng Dan, Chen Guan, Ren Boyu 2
经理淮南 經理淮南 經理淮南 History of Song 《宋史》 卷二百四十七 列傳第六 宗室四 Volume 247 Biographies 6: Imperial Clan 4 2
加经理 加經理 宜加經理 History of Song 《宋史》 卷四百〇一 列傳第一百六十 辛棄疾 何異 劉宰 劉爚 柴中行 李孟傳 Volume 401 Biographies 160: Xin Qiji, He Yi, Liu Zai, Liu Yue, Chai Zhongxing, Li Mengchuan 2