Chinese Notes
Chinese Notes

biàn

biàn adjective hurried
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

卞皇后武宣卞皇后

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百七十二 列傳第二百三十一 姦臣二 蔡京弟:卞 子:攸 翛 族子:崈 趙良嗣 張覺 郭藥師 Volume 472 Biographies 231: Treacherous Officials 2 - Cai Jing and younger brother: Bian, sons: You, Shu, descendant: Chong, Zhao Liangsi, Zhang Jue, Guo Yaoshi 32
Book of Jin 《晉書》 卷三十六 列傳第六 衞瓘 張華 Volume 36 Biographies 6: Wei Guan; Zhang Hua 28
History of Song 《宋史》 卷三百四十六 列傳第一百〇五 陳次升 陳師錫 彭汝礪弟:汝霖 汝方 呂陶 張庭堅 龔𡙇 孫諤 陳軒 江公望 陳祐 常安民 Volume 346 Biographies 105: Chen Cisheng, Chen Shixi, Peng Ruli and younger brother:rulin, Ru Fang, Lu Tao, Zhang Tingjian, Gong Que, Sun E, Chen Xuan, Jiang Gongwang, Chen You, Chang Anmin 20
History of Song 《宋史》 卷三百四十五 列傳第一百〇四 劉安世 鄒浩 田晝 王回 曾誕 陳瓘 任伯雨 Volume 345 Biographies 104: Liu Anshi, Zou Hao, Tian Zhou, Wang Hui, Ceng Dan, Chen Guan, Ren Boyu 15
History of Song 《宋史》 卷三百三十 列傳第八十九 任顓 李參 郭申錫 傅求 張景憲 竇卞 張瓌 孫瑜 許遵 盧士宗 錢象先 韓璹 杜純 杜常 謝麟 王宗望 王吉甫 Volume 330 Biographies 89: Ren Zhuan, Li Can, Guo Shenxi, Fu Qiu, Zhang Jingxian, Dou Bian, Zhang Gui, Sun Yu, Xu Zun, Lu Shizong, Qian Xiangxian, Han Shu, Du Chun, Du Chang, Xie Lin, Wang Zongwang, Wang Jifu 14
Book of Jin 《晉書》 卷九十九 列傳第六十九 桓玄 卞範之 殷仲文 Volume 99 Biographies 69: Huan Xuan; Bian Fanzhi; Duan Zhongwen 13
History of Jin 《金史》 卷九十一 列傳第二十九: 完顏撒改 龐迪 溫蒂罕移室懣 神土懣 移剌成 石抹卞 楊仲武 蒲察世傑本名阿撒 蕭懷忠 移剌按答 孛朮魯阿魯罕 趙興祥 石抹榮 敬嗣暉 Volume 91 Biographies 29: Wanyansagai, Pang Di, Wendihanyishimen, Shen Tumen, Yi Lacheng, Shi Mobian, Yang Zhongwu, Puchashijiebenmingasa, Xiao Huaizhong, Yilaanda, Beipailualuhan, Zhao Xingxiang, Shi Morong, Jing Sihui 13
Book of Sui 《隋書》 卷35 志第30 經籍四 Volume 35 Treatises 30: Bibliography 4 11
Book of Wei 《魏書》 卷97 島夷桓玄 海夷馮跋 島夷劉裕 Volume 97: Huan Xuan of the Daoyi People, Feng Ba of the Haiyi, Liu Yu of the Daoyi 10
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十七 志第二十七: 經籍下 Volume 47 Treatises 27: Literature 2 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
卞壸 卞壼 以尚書卞壼行中軍將軍 Book of Jin 《晉書》 卷六 帝紀第六 中宗元帝 肅宗明帝 Volume 6 Annals 6: Emperor Yuan; Emperor Ming 21
卞范 卞範 毅執玄党卞範之 Book of Jin 《晉書》 卷八十五 列傳第五十五 劉毅 諸葛長民 何無忌 檀憑之 魏詠之 Volume 85 Biographies 55: Liu Yi; Zhuge Changmin; He Wuji; Tan Pingzhi; Wei Yongzhi 16
卞粹 卞粹 中書令卞粹 Book of Jin 《晉書》 卷四 帝紀第四 孝惠帝 Volume 4 Annals 4: Emperor Hui 10
刘卞 劉卞 主薄劉卞議 Book of Jin 《晉書》 卷二十 志第十 禮中 Volume 20 Treatises 10: Rites Part Two 10
卞庄子 卞莊子 卞莊子之勇 The Analects of Confucius 《論語》 14. 《憲問》 Xian Wen 10
卞氏 卞氏 今與人卞氏之璧 Huainanzi 《淮南子》 卷十四 詮言訓 Chapter 14: Explanation of Sayings 8
将军卞 將軍卞 與右將軍卞敦守石頭 Book of Jin 《晉書》 卷六 帝紀第六 中宗元帝 肅宗明帝 Volume 6 Annals 6: Emperor Yuan; Emperor Ming 8
令卞 令卞 中書令卞粹 Book of Jin 《晉書》 卷四 帝紀第四 孝惠帝 Volume 4 Annals 4: Emperor Hui 7
卞承 卞承 秘書監卞承之曰 Book of Jin 《晉書》 卷九十九 列傳第六十九 桓玄 卞範之 殷仲文 Volume 99 Biographies 69: Huan Xuan; Bian Fanzhi; Duan Zhongwen 6
卞庄 卞莊 有卞莊之威 Book of Han 《漢書》 卷七十八 蕭望之傳 Volume 78: Xiao Wangzhi 6