Chinese Notes
Chinese Notes

ěr

ěr pronoun thus / so / like that
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
Notes: Variant of modern simplified 尔 traditional 爾

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Wei 《魏書》 卷80 朱瑞 叱列延慶 斛斯椿 賈顯度 樊子鵠 賀拔勝 侯莫 陳悅 侯淵 Volume 80: Zhu Rui, Chilie Yanqing, Hu Sichun, Jia Xiandu, Fan Zihu, He Basheng, Ho Mo, Chen Yue, Hou Yuan 56
Book of Wei 《魏書》 卷10 孝莊紀 Volume 10 Annals: Xiaozhuang (Emperor Xiaozhuang) 49
Book of Wei 《魏書》 卷11 廢出三帝紀 前廢帝廣陵王 Volume 11 Annals: Three Emperors that Fled - Emperor Qianfei, Prince of Guangling (also Emperor Houfei and Emperor Xiaowu) 49
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十八 列傳第三十六: 尒朱榮 Volume 48 Biographies 36: Er Zhurong 43
Book of Wei 《魏書》 卷75 尒朱兆 尒朱彦伯 尒朱度律 尒朱天光 Volume 75: Erzhu Zhao, Erzhu Yanbo, Erzhu Dulu, Erzhu Tianguang 31
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二十 列傳第十二  張瓊 斛律羌 堯雄 宋顯 王則 慕容紹宗 薛脩義 叱列平 步大汗薩 慕容儼 Volume 20 Biographies 12: Zhang Qiong; Hu Luqiang; Yao Xiong; Song Xian; Wang Ze; Murong Shaozong; Xue Xiuyi; Chi Lieping; Buda Hansa; Murong Yan 31
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二一 列傳第十三  高乾 封隆之 Volume 21 Biographies 13: Gao Gan (Northern Qi); Feng Longzhi 28
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷一  補帝紀第一 神武帝上 Volume 1 Annals 1: Emperor Shenwu 1 26
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十九 列傳第十一  賀拔允 蔡儁 韓賢 尉長命 王懷 劉貴 任延敬 莫多婁貸文 高市貴 厙狄迴洛 厙狄盛 薛孤延 張保洛 侯莫陳相 Volume 19 Biographies 11: He Bayun; Cai Jun; Han Xian; Wei Zhangming; Wang Huai; Liu Gui; Ren Yanjing; Moduoluo Daiwen; Gao Shigui; Shidi Huiluo; She Dicheng; Xue Guyan; Zhang Baoluo; Houmo Chenxiang 21
Book of Wei 《魏書》 卷58 楊播 Volume 58: Yang Bo 19