Chinese Notes
Chinese Notes

可取 kěqǔ

kěqǔ adjective desirable / worth having
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New Book of Tang 《新唐書》 卷八十九    列傳第十四 屈實尉遲張秦唐段 Volume 89 Biographies 14: Qu, Shi, Wei, Chi, Zhang, Qin, Tang, Duan 9
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷六十八 列傳第十八: 尉遲敬德 秦叔寶 程知節 段志玄 張公謹 Volume 68 Biographies 18: Weichi Jingde, Qin Shubao, Cheng Zhijie, Duan Zhixuan, Zheng Gongjin 7
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百九十   列傳第一百十五 三劉成杜鍾張王 Volume 190 Biographies 115: Three Liu's, Cheng, Du, Zhong, Zhang, Wang 4
History of Song 《宋史》 卷三百五十 列傳第一百〇九 苗授 王君萬 張守約 王文郁 周永清 劉紹能 王光祖 李浩 和斌 劉仲武 曲珍 劉闃 郭成 賈嵓 張整 張蘊 王恩 楊應詢 趙隆 Volume 350 Biographies 109: Miao Shou, Wang Junwan, Zhang Shouyue, Wang Wenyu, Zhou Yongqing, Liu Shaoneng, Wang Guangzu, Li Hao, He Bin, Liu Zhongwu, Qu Zhen, Liu Qu, Guo Cheng, Jia Yan, Zhang Zheng, Zhang Yun, Wang En, Yang Yingxun, Zhao Long 3
History of Song 《宋史》 卷三百七十九 列傳第一百三十八 章誼 韓肖冑 陳公輔 張觷 胡松年 曹勛 李稙 韓公裔 Volume 379 Biographies 138: Zhang Yi, Han Xiaozhou, Chen Gongfu, Zhang Xue, Hu Songnian, Cao Xun, Li Zhi, Han Gongyi 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十五中 列傳第一百五十中 逆臣中 Volume 225b Biographies 150b: Rebellious Ministers 2 2
History of Ming 《明史》 卷七十 志第四十六 選舉二 Volume 70 Treatises 46: Selection of Officials 2 2
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷三十九 雜傳第二十七: 王鎔 羅紹威 王處直 劉守光 Volume 39 Miscellaneous Biographies 19: Wang Rong, Luo Shaowei, Wang Chuzhi, Liu Shouguang 2
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷六十一 吳世家第一: 楊行密 Volume 61: Hereditary House of Wu 2
History of Song 《宋史》 卷一百九十五 志第一百四十八 兵九 Volume 195 Treatises 148: Military 9 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
可取状 可取狀 並表陳虜可取狀 History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十四 列傳第四十二: 孫騰 高隆之 司馬子如 竇泰 尉景 婁昭 厙狄干 韓軌 段榮 斛律金 Volume 54 Biographies 42: Sun Teng, Gao Longzhi, Sima Ziru, Doutai, Wei Jing, Lou Zhao, She Digan, Han Gui, Duan Rong, Hu Lujin 5
艺可取 藝可取 一藝可取 Book of Sui 《隋書》 卷3  帝紀第3 煬帝上 Volume 3 Annals 3: Emperor Yang 1 4
可取三 可取三 可取三升饮之 Book of Later Han 《後漢書》 卷八十二下 方術列傳 Volume 82b: Biographies of Alchemists 2 3
以为可取 以為可取 黃忠以為可取 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十六 蜀書六 關張馬黃趙傳 Volume 36: Book of Shu 6 - Biographies of Guan, Zhang, Ma, Huang, and Zhao 3
天下可取 天下可取 自謂天下可取 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百九十三  列傳第一百十八 忠義下 Volume 193 Biographies 118: Loyalty and Righteousness 3 3
言可取 言可取 具言可取之狀 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷二十六 唐臣傳第十四: 符習 烏震 孔謙 張延朗 李嚴 李仁矩 毛璋 Volume 26 Later Tang Biographies 6: Fu Xi, Wu Zhen, Kong Qian, Zhang Yanlang, Li Yan, Li Renju, Mao Zhang 3
可取六 可取六 其可取六也 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷六十八 列傳第十八: 尉遲敬德 秦叔寶 程知節 段志玄 張公謹 Volume 68 Biographies 18: Weichi Jingde, Qin Shubao, Cheng Zhijie, Duan Zhixuan, Zheng Gongjin 2
卿可取 卿可取 卿可取之 Book of Song 《宋書》 卷八十三 列傳第四十三 宗越 吳喜 黃回 Volume 83 Biographies 43: Zong Yue, Wu Xi, Huang Hui 2
交阯可取 交阯可取 夙遂上書陳交阯可取狀 History of Song 《宋史》 卷三百三十三 列傳第九十二 楊佐 李兌 沈立 張掞 張燾 俞充 劉瑾 閻詢 葛宮 張田 榮諲 李載 姚渙 朱景 李琮 朱壽隆 盧士宏 單煦 楊仲元 余良肱 潘夙 Volume 333 Biographies 92: Yang Zuo, Li Dui, Shen Li, Zhang Shan, Zhang Dao, Yu Chong, Liu Jin, Yan Xun, Ge Gong, Zhang Tian, Rong Yin, Li Zai, Yao Huan, Zhu Jing, Li Cong, Zhu Shoulong, Lu Shihong, Dan Xu, Yang Zhongyuan, Yu Lianggong, Pan Su 2
鄚可取 鄚可取 鄚可取之狀 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十四 晉書10: 少帝本紀四 Volume 84 Book of Later Jin 10: Emperor Shao 3 2