Chinese Notes
Chinese Notes

大楼炭经 (大樓炭經) Dàlóu Tàn Jīng

Dàlóu Tàn Jīng proper noun Dalou Tan Jing
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: 上座部佛教 Theravāda , Concept: Sutra 经
Notes: A sūtra in the Āgama section of the Chinese Buddhist Canon (T 23; KDC 'K 662')