Chinese Notes
Chinese Notes

礼拜 (禮拜) lǐbài

 1. lǐbài noun week
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: time 时间
  Notes: (CCD '礼拜' 2)
 2. lǐbài verb to perform a religious service / to worship
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Religion 宗教
 3. lǐbài noun a religious service
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Religion 宗教
  Notes: (CCD '礼拜' 1; FE '禮拜')
 4. lǐbài verb to worship
  Domain: Classical Chinese 古文
 5. lǐbài prefix prefix for days of the week
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: time 时间
  Notes: For example, 礼拜一 'Monday' (CCD '礼拜' 3)
 6. lǐbài noun Sunday
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: time 时间
  Notes: As an abbreviation for 礼拜天 (CCD '礼拜' 4)

Contained in

礼拜一礼拜二礼拜三礼拜四礼拜五礼拜六礼拜日礼拜天牛街礼拜寺六时礼拜礼拜仪式做礼拜礼拜堂

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Wei 《魏書》 卷114 釋老志十 Volume 114: Treatise 10 - Buddhism and Daoism 4
Book of Liang 《梁書》 卷五十四 列傳第四十八 諸夷 Volume 54: Various Barbarians 4
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七十八 列傳第六十八 夷貊上 Volume 78 Biographies 68: Non-Han Peoples 1 4
Book of Wei 《魏書》 卷67 崔光 Volume 67: Cui Guang 2
History of Ming 《明史》 卷三百二十三 列傳第二百十一 外國四 琉球 呂宋 合貓里 美洛居 沙瑤吶嗶嘽 雞籠 婆羅 麻葉甕 古麻喇朗 馮嘉施蘭 文郎馬神 Volume 323 Biographies 211: Foreign States 4 - Ryūkyū Islands, Luzon, Camarines Sur, Maluku Islands, Mindanao, Dapitan, Keelung, Borneo, Belitung Island, Gumalalang, Pangasinan, Banjarmasin 2
History of Ming 《明史》 卷三百二十六 列傳第二百十四 外國七 Volume 326 Biographies 214: Foreign States 7 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十七 列傳第十五: 屈遵 張蒲 谷渾 公孫表 張濟 李先 賈彝 竇瑾 李訢 韓延之 袁式 毛脩之 唐和 寇讚 酈範 韓秀 堯暄 柳崇 Volume 27 Biographies 15: Qun Zun, Zhang Pu, Gu Hun, Gong Sunbiao, Zhang Ji, Li Xian, Jai Yi, Dou Jin, Li Xin, Han Yanzhi, Yuan Shi, Mao Xiuzhi, Tang He, Kou Zan, Li Fan, Han Xiu, Yao Xuan, Liu Cheng 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十 列傳第十八: 盧玄 盧柔 盧觀 盧同 盧誕 Volume 30 Biographies 18: Lu Xuan, Lu Rou, Lu Guan, Lu Tong, Lu Dan 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十五 列傳第二百十四 忠義十 陳東 歐陽澈 馬伸何兌 呂祖儉 呂祖泰 楊宏中 華岳 鄧若水 僧眞寶 莫謙之 徐道明 Volume 455 Biographies 214: Loyalty and Righteousness 10 - Chen Dong, Ouyang Che, Ma Shenhedui, Lu Zujian, Lu Zutai, Yang Hongzhong, Hua Yue, Deng Ruoshui, Seng Zhenbao, Mo Qianzhi, Xu Daoming 1
Book of Wei 《魏書》 卷83下 外戚下:高肇 于勁 胡國珍 李延實 Volume 83b: Families of Imperial Consorts 2 - Gao Zhao, Yu Jin, Hu Guozhen, Li Yanshi 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
礼拜寺 禮拜寺 多建禮拜寺 History of Ming 《明史》 卷三百二十三 列傳第二百十一 外國四 琉球 呂宋 合貓里 美洛居 沙瑤吶嗶嘽 雞籠 婆羅 麻葉甕 古麻喇朗 馮嘉施蘭 文郎馬神 Volume 323 Biographies 211: Foreign States 4 - Ryūkyū Islands, Luzon, Camarines Sur, Maluku Islands, Mindanao, Dapitan, Keelung, Borneo, Belitung Island, Gumalalang, Pangasinan, Banjarmasin 5
烧香礼拜 燒香禮拜 今可斷趙人悉不聽詣寺燒香禮拜 Book of Jin 《晉書》 卷九十五 列傳第六十五 藝術 Volume 95 Biographies 65: Arts 3
建礼拜 建禮拜 多建禮拜寺 History of Ming 《明史》 卷三百二十三 列傳第二百十一 外國四 琉球 呂宋 合貓里 美洛居 沙瑤吶嗶嘽 雞籠 婆羅 麻葉甕 古麻喇朗 馮嘉施蘭 文郎馬神 Volume 323 Biographies 211: Foreign States 4 - Ryūkyū Islands, Luzon, Camarines Sur, Maluku Islands, Mindanao, Dapitan, Keelung, Borneo, Belitung Island, Gumalalang, Pangasinan, Banjarmasin 3
往礼拜 往禮拜 可往禮拜 Book of Liang 《梁書》 卷五十四 列傳第四十八 諸夷 Volume 54: Various Barbarians 3
礼拜供养 禮拜供養 可盡心禮拜供養之 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三 本紀第三 武帝 Volume 3 Annals 3: Emperor Wu of Southern Qi 2
寺礼拜 寺禮拜 高祖又到寺禮拜 Book of Liang 《梁書》 卷五十四 列傳第四十八 諸夷 Volume 54: Various Barbarians 2
礼拜谒 禮拜謁 文以民禮拜謁 Book of Wei 《魏書》 卷42 薛辯 寇贊 酈範 韓秀 堯暄 Volume 42: Xue Bian, Kou Zan, Li Fan, Han Xiu, Yao Xuan 2
庐礼拜 廬禮拜 入精廬禮拜 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷三四 補列傳第二六 楊愔 燕子獻 宋欽道 鄭頤 Volume 34 Biographies 26: Yang Yin; Yan Zixian; Song Qindao; Zheng Yi 2
礼拜形像 禮拜形像 禮拜形像 Book of Wei 《魏書》 卷35 崔浩 Volume 35: Cui Hao 2
礼拜读诵 禮拜讀誦 禮拜讀誦 Book of Wei 《魏書》 卷67 崔光 Volume 67: Cui Guang 2