Chinese Notes
Chinese Notes

fēng

 1. fēng noun peak / summit
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然 , Concept: Topography 地形
  Notes: (Unihan '峰')
 2. fēng proper noun feng
  Domain: Names 名字 , Concept: Name 名字
 3. fēng measure word measure word for camels
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 4. fēng noun hump of camel
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '峰')

Contained in

高峰期山峰珠穆朗玛峰高峰崔久峰叶门峰望海峰锦绣峰峰会险峰顶峰三峰塔寺巅峰飞来峰峰峦峰顶鹫峰多塔峰洛子峰阿玛达布拉姆峰冈仁波齐峰共振峰雪峰金刚峰楼阁一切瑜伽瑜只经五老峰主峰群峰汉阳峰翠峰德山王清峰秀峰高峰会议圣母峰尖峰颠峰金峰登峰雾峰波峰双峰五峰西峰中峰国师中峰明本

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

Collection Document Title Occurrences
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十五 列傳第五十三: 達奚武 若干惠 怡峰 劉亮 王德 赫連達 韓果 蔡祐 常善 辛威 厙狄昌 梁椿 梁臺 田弘 Volume 65 Biographies 53: Da Xiwu, Ruo Ganhui, Yi Feng, Liu Liang, Wang De, He Lianda, Han Guo, Cai You, Chang Shan, Xin Wei, She Dichang, Liang Chun, Liang Tai, Tian Hong 15
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷六十六 楚世家第六: 馬殷 劉言 周行逢 Volume 66: Hereditary House of Chu 12
Book of Song 《宋書》 卷六十七 列傳第二十七 謝靈運 Volume 67 Biographies 27: Xie Lingyun 11
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十一 志第二十一: 地理四 Volume 41 Treatises 21: Geography 4 8
History of Song 《宋史》 卷四百九十 列傳第二百四十九 外國六 天竺 于闐 高昌 回鶻 大食 層檀 龜茲 沙州 拂菻 Volume 490 Biographies 249: Foreign States 6 - India, Yutian, Gaochang, Huihu, Dashi, Cengtan, Kezil, Dunhuang, Byzantine Empire 6
Book of Zhou 《周書》 卷17 列傳第9 梁禦 若干惠 怡峯 劉亮 王德 Volume 17 Biographies 9: Liang Yu; Guo Ganhui; Yi Feng; Liu Liang; Wang De 5
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷十七 梁書17: 列傳七 成汭 杜洪 田頵 趙匡凝 張佶 雷滿 Volume 17 Book of Later Liang 17: Biographies 7 - Cheng Rui, Du Hong, Tian Yun, Zhao Kuangning, Zhang Ji, Lei Man 5
History of Song 《宋史》 卷四百八十八 列傳第二百四十七 外國四 交阯 大理 Volume 488 Biographies 247: Foreign States 4 - Jiaozhi, Dali 4
History of Song 《宋史》 卷一百四十 志第九十三 樂十五 Volume 140 Treatises 93: Music 15 4
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百三十三 世襲列傳二: 高季興 馬殷 劉言 錢鏐 Volume 133: Biographies of Descendents 2 - Gao Jixing, Ma Yin, Liu Yan, Qian Liu 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
峰州 峰州 十八年改曰峰州 Book of Sui 《隋書》 卷31 志第26 地理下 Volume 31 Treatises 26: Geography 3 27
怡峰 怡峰 貴與怡峰為左軍 Book of Zhou 《周書》 卷16 列傳第8 趙貴 獨孤信 侯莫陳崇 十二大將軍 Volume 16 Biographies 8: Zhao Gui; Du Guxin; Houmo Chencheng; 12 Senior Generals 16
孤峰 孤峰 介於孤峰絕嶺者 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十四 列傳第三十五 高逸 Volume 54 Biographies 35: Hermits 8
建峰 建峰 殺其節度使劉建峰 New Book of Tang 《新唐書》 卷十   本紀第十 昭宗 哀帝 Volume 10 Annals 10: Emperor Zhao, Emperor Ai 7
头峰 頭峰 過杷頭峰 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十一 列傳第一百十一: 李光進 烏重胤 王沛 李珙 李祐 董重質 楊元卿 劉悟 劉沔 石雄 Volume 161 Biographies 111: Li Guangjin, Wu Zhongyin, Wang Pei, Li Gong, Li You, Dong Zhongzhi, Yang Yuanqing, Liu Wu, Liu Mian, Shi Xiong 5
峻峰 峻峰 接摧轅於峻峰 Book of Jin 《晉書》 卷八十七 列傳第五十七 涼武昭王李玄盛(李暠) Volume 87 Biographies 57: Li Xuansheng, Prince Wuzhao of Liang 5
大唐峰 大唐峰 陳珮等抗之于大唐峰 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九下 本紀第十九下: 僖宗 Volume 19 Annals 19: Xizong 4
盗贼峰 盜賊峰 時盜賊峰起 History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十二 列傳第七十: 儒林下 Volume 82 Biographies 70: Confucian Scholars 2 3
峰岭 峰嶺 升陟峰嶺 Book of Zhou 《周書》 卷27 列傳第19 赫連達 韓果 蔡祐 常善 辛威 厙狄昌 田弘 梁椿 梁臺 宇文測 弟深 Volume 27 Biographies 19: He Lianda; Han Guo; Cai You; Chang Shan; Xin Wei; She Dichang; Tian Hong; Liang Chun; Liang Tai; Yu Wence brother Shen 3
流峰 流峰 友益配流峰州 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十二 列傳第三十二: 許敬宗 李義府 Volume 82 Biographies 32: Xu Jingzong, Li Yifu 3