mèi hài

 1. mèi verb to conceal
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (NCCED '昧' 3)
 2. mèi adjective dark / dim
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 昏暗 (GHC '昧' 1; Kroll '昧' 1; NCCED '昧' 1)
 3. mèi adjective ignorant
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 愚昧 (GHC '昧' 3; Kroll '昧' 2; NCCED '昧' 2)
 4. mèi verb to offend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 违背 (GHC '昧' 5; NCCED '昧' 4)
 5. mèi verb to have clouded vision
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '昧' 2; Kroll '昧' 1a)
 6. mèi adjective color blind
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '昧' 2a)
 7. mèi verb to risk / to hazard
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 冒昧 (GHC '昧' 7; Kroll '昧' 4)
 8. mèi bound form widespread and spacious
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the term 昧莫 (Kroll '昧' 5)
 9. mèi verb to covet
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 贪图 (GHC '昧' 6)
 10. hài verb to harm
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 害 (GHC '昧' 9)

Contained in

三昧愚昧三昧地金刚三昧经一行三昧暗昧般舟三昧经常坐三昧常行三昧半行半坐三昧非行非坐三昧无诤三昧四种三昧法华三昧诸法无诤三昧法门首楞严三昧经佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经三昧身金刚三昧顶三昧法华三昧经海印三昧等目菩萨所问三昧经如幻三昧经宝积三昧文殊师利菩萨问法身经四童子三昧经等集众德三昧经集一切福德三昧经菩萨念佛三昧经大方等大集经菩萨念佛三昧分私呵昧经坐禅三昧经佛说佛印三昧经佛印三昧经佛说自誓三昧经自誓三昧经佛说如来独证自誓三昧经如来独证自誓三昧经佛说伅真陀罗所问如来三昧经伅真陀罗所问如来三昧经文殊支利普超三昧经佛说法律三昧经法律三昧经佛说慧印三昧经慧印三昧经佛说弘道广显三昧经弘道广显三昧经无极宝三昧经佛说宝如来三昧经宝如来三昧经佛说超日明三昧经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

Collocations