Chinese Notes
Chinese Notes

使怒 shǐnù

shǐnù verb to exasperate
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '使怒')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Records of the Grand Historian 《史記》 《屈原賈生列傳》 Biographies of Qu Yuan and Master Jia 1
History of Song 《宋史》 卷九十四 志第四十七 河渠四 Volume 94 Treatises 47: Rivers and Canals 4 1
History of Song 《宋史》 卷三百三十 列傳第八十九 任顓 李參 郭申錫 傅求 張景憲 竇卞 張瓌 孫瑜 許遵 盧士宗 錢象先 韓璹 杜純 杜常 謝麟 王宗望 王吉甫 Volume 330 Biographies 89: Ren Zhuan, Li Can, Guo Shenxi, Fu Qiu, Zhang Jingxian, Dou Bian, Zhang Gui, Sun Yu, Xu Zun, Lu Shizong, Qian Xiangxian, Han Shu, Du Chun, Du Chang, Xie Lin, Wang Zongwang, Wang Jifu 1
Book of Han 《漢書》 卷九十四下 匈奴傳 Volume 94b: Traditions of the Xiongnu 2 1
History of Yuan 《元史》 卷一百五十八 列傳第四十五: 姚樞 許衡 竇默 Volume 158 Biographies 45: Yao Shu, Xu Heng, Dou Mo 1
Book of Han 《漢書》 卷六十一 張騫李廣利傳 Volume 61: Zhang Qian and Li Guangli 1
Liezi 《列子》 卷第二 黃帝篇 Chapter 2: The Yellow Emperor 1
History of Song 《宋史》 卷四百二十五 列傳第一百八十四 劉應龍 潘牥 洪芹 趙景緯 馮去非 徐霖 徐宗仁 危昭德 陳塏 楊文仲 謝枋得 Volume 425 Biographies 184: Liu Yinglong, Pan 牥, Hong Qin, Zhao Jingwei, Feng Qufei, Xu Lin, Xu Zongren, Wei Zhaode, Chen Kai, Yang Wenzhong, Xie Fangde 1
History of Song 《宋史》 卷三百二十 列傳第七十九 蔡襄 呂溱 王素 余靖 彭思永 張存 Volume 320 Biographies 79: Cai Xiang, Lu Zhen, Wang Su, Yu Jing, Peng Siyong, Zhang Cun 1
Records of the Grand Historian 《史記》 《大宛列傳》 Treatise on the Dayuan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
使怒去 使怒去 楚使怒去 Records of the Grand Historian 《史記》 《屈原賈生列傳》 Biographies of Qu Yuan and Master Jia 2
汉使怒 漢使怒 漢使怒 Records of the Grand Historian 《史記》 《大宛列傳》 Treatise on the Dayuan 2